عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4445

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از ﭘژوهش حاضر، بررسی تأثیر احتمالی چند زبانگی بر اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی بود که در این راستا فرض گردید ﭘیشینه زبانی (تک زبانگی ، دو زبانگی ، و سه زبانگی) تأثیر معنی داری بر روی اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. همچنین ﭘیش بینی گردیدکه جنسیت بعنوان یک متغیر تعاملی ، تأثیر معنی داری بر تعامل بین ﭘیشینه زبانی و اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. بدین منظور، 124 زبان آم ...

اختلال خوردن یکی از اختلال های ناتوان کننده است. با این حال درمان هایی وجود دارد که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن انجام گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی، همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. بدین منظور 24 نفر که تشخیص اختلال خوردن را دریافت کرده بودند با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کن ...

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تمرینهای سبک ، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب در سال 1381 به اجرا در آمده و در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا تمرینهای سبک ، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب تاثیر دارند و تاثیر کدامیک از این تمرینها بیشتر است. این پژوهش از جمله پژوهشهای شبه تجربی است که شامل پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه افرادی تشکیل دادند که در یک مرکز آموزشی شبانه روزی ، دوره آموزشی خود را طی می کردند . نمونه گیری طی دو مرحله صورت گرفت . د ...
نمایه ها:
ورزش | 

افراد مبتلا به اضطراب امتحان دارای تحریف‌های شناختی و الگوهای فکری منفی، (بعد نگرانی)و علائم فیزیولوژیک (بعد هیجان‌پذیری) هستند و از آنجایی‌که بین اضطراب امتحان و اضطراب پنهان (صفت اضطراب) بعنوان یک ویژگی شخصیتی و خصیصه‌ای ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و یکی از عوامل موثر فردی و شخصیتی در ایجاد اضطراب امتحان، اضطراب پنهان (صفت اضطراب) می‌باشد، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی کارایی و اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر در مقایسه با آموزش مهارت‌های مطالعه د ...

اضطراب ریاضی از مهم‌ترین متغیرهای عاطفی است که بر یادگیری ریاضیات اثر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اضطراب ریاضی دانش‌آموزان از طریق ساختار هدفی کلاس و هیجانات پیشرفت تحصیلی است. به این منظور 380 دانش‌آموز پسر و دختر با میانگین سنی 84/14 سال با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از مدارس دولتی شهر شیراز انتخاب شدند. آنان به پرسشنامه ادراک ساختار هدفی کلاس (میگلی و همکاران، 2000(PALS))، پرسشنامه هیجان های تحصیلی (پکران، گاتز و فرنزل،2005) و مقیاس اضطراب ریاضی ت ...

پژوهش حاضرباهدف مقایسه نوع وسطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دخترناشنوا وشنوای مقطع راهنمایی تحصیلی شهرتهران اجراشد.روش پژوهش حاضر زمینه ای است.جامعه آماری شامل ،کلیه(66)نفرازدانش آموزان دخترناشنوا وکلیه(500)نفرازدانش آموزان دخترشنوا درمقطع راهنمایی تحصیلی شهرتهران که درسال تحصیلی88-89 به تحصیل اشتغال دارند.ونمونه آماری،30نفرازدانش آموزان ناشنوا و30 نفرازدانش آموزان شنوابنابرپیشنهاد واجازه مسعولین آموزش وپرورش انتخاب شدند.ابزاربه کارگرفته شده دراین تحقیق،پرسشنامه اضطراب اجتماعی ...

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی روش هوشیاری فراگیر به اضطراب امتحان دختران سنین راهنمایی تحصیلی شهرستان مشهد انجام شد . از بین دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی چهار مدرسه دخترانه ناحیه 6 مشهد که همگی تست اضطراب امتحان اسپیل برگر و مصاحبه بالینی را انجام داده بودند 46 نفر با اضطراب امتحان بالا انتخاب شده و سپس به شکل تصادفی به دو گروه 23 نفره آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. روش هوشیاری فراگیر طی 6 جلسه ی 45 دقیقه ای به شکل گروهی در کلینیک آموزش داده شد . در تجزیه و تحلیل پژوهش ا ...

مقدمه : با توجّه به این که عوامل زیادی درخود پنداره و اضطراب دختران نوجوان تأثیرگذار است لذا این تحقیق به عنوان یکی از پژوهش هایی که در حیطه روان شناسی به انجام می‌رسد بر آن است تا به مطالعه این مسئله بپردازد که آیا می‌توان با توجّه به رضایت زناشویی و یا عدم رضایت زناشویی مادران، خودپنداره و اضطراب دختران نوجوان راپیش بینی کرد؟ روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیّه دانش آموزان دخترسال سوم راهنمایی شهرتهران می باشد که از کل آن‌ها 144نفرازدانش‌آموزان منطقه 4 آموزش و پرورش به ش ...

در این پژوهش عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس اضطراب کودکان اسپنس بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم 502 نفر از طریق نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. مقیاس اضطراب اسپنس بر پایه طیف لیکرت 4 درجه ای نمره گذاری شده، و شامل 38 سوال است. اعتبار آزمون از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 0/874 به دست آمد. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آن نشان می دهد 6 عامل از پرسشنامه مورد مطالعه استخراج می شود، که این عامل ه ...