عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی و شناسایی بیماریهای ژنتیکی در جوامع انسانی و دامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اين راستا استفاده از روش های نوین مولکولی در تشخیص ژن های مغلوب نهفته و اتوزومال در افراد هتروزیگوت ما را در جلوگیری از تشخیص ژن های مغلوب در اجتماع یاری می کند. چندین ژن مغلوب اتوزومال در نژاد های مختلف گاو شناسایی شده اند که باعث مرگ و میر گوساله های تازه متولد شده و یا جنین آنها می گردند. هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی حاملین بیمایهای ژنتیکی نقص در ژن تولید کننده آنزیم یوریدین من ...

بتا لاکتوگلوبولین پروتئین اصلی آب پنیر در نشخوار کنندگان می باشد. تحقیقات نشان داده است که این پروتئین در بسیاری از نژادهای گوسفند به علت یک جایگزینی تک نوکلوتیدی (T→C)در ژن بتا لاکتو گلوبولین دارای چند شکلی می باشد. نتیجه این جایگزینی سبب می شود که در جایگاه شماره 20، بتا لاكتو گلوبولين A دارای اسید آمینه تيروزين (TAC) و بتا لاكتو گلوبولين B اسید آمینه هيستيدين (CAC) داشته باشد. در این پژوهش از 100 راس گوسفند نژاد بلوچي و 100 راس گوسفند نژاد نائینی خون گيري به عمل آمد، اس ...

این تحقیق به منظور مقایسه مدلهای آماری آستانه‌ای رکوردهای تکرارشده، تک و چندمتغیره برای بررسی صفت چندقلوزایی انجام شد. قبل از انجام آنالیزهای آماری عوامل موثر و ثاثیرگذار بر صفت چندقلوزایی توسط رویه‌ی Logistic نرم افزار SAS 9.1 در سطح (P<0.05)مورد آزمون معنی‌داری قرار گرفتند و از بین اثرات تنها عوامل سال زایش و اثرگله معنی‌دار شدند. بدین منظور از شش مدل آماری مختلف برای آنالیز رکوردهای تکرارشده و سه مدل برای آنالیز تک و چندمتغیره استفاده شد. تعداد 9243 رکورد صفت چندقلوزایی ...

در این تحقیق چند شکلی‌های موجود در ژن‌های ADRβ3 ، Kap1.1 و Kap1.3 در گوسفندان نژاد زل موجود در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شیرنگ و ارتباط این ژن‌ها با صفات استحکام و میزان گوگرد پشم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از 150 راس گوسفند ماده نژاد زل نمونه خون و پشم گرفته شد. چند‌شکلی ژن‌ها به روش PCR-SSCP شناسایی و برای اندازه‌گیری میزان استحکام از دستگاه اینسترومنت استفاده شد.همچنین برای اندازه‌گیری گوگرد موجود در پشم از روش اندازه‌گیری عناصر به روش کارماتوگرافی اس ...

هدف از مطالعه حاضر برآورد مؤلفه‌های واریانس ژنتیکی غیر افزایشی صفات رشد و تولید مثل ترکیبی و تعیین اهمیت این آثار در ارزیابی‌های ژنتیکی گوسفند نژاد لری‌بختیاری ایران، با استفاده از رکوردهای 4574 حیوان (در طی سالهای 1373 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بختیاری ) بود. صفات رشد شامل: وزن تولد(BW) و وزن شیر‌گیری(WW) ، صفات تولیدمثل ترکیبی شامل: میانگین(ABWL) و مجموع وزن بره‌های متولد شده از هر میش در هر زایش(TBWL) و میانگین(AWWL) و مجموع وزن بره‌‌های از شیر‌گرفته شده ...

تا کنون اهداف اصلاح نژادی در گاوهای شیری بر افزایش میزان صفات تولیدی تمرکز داشته که این مسئله باعث کاهش مقاومت گاو ها به عوامل بیماریزا شده است. ارتقاء مقاومت در دام ها با استفاده از برنامه های اصلاح ژنتیکی قابل حصول می باشد و بدین منظور مهمترین فاکتور ژنتیکی دخیل که تا کنون شناخته شده است محصولات ژنتیکی MHC یا سیستم سازگاری نسجی می باشد که نقش کنترلی آن در مقاومت و پاسخ ایمنی میزبان به بیماری ها به خوبی مشخص شده است. کلاس II مولکول MHC از اجزای مهم سیستم ایمنی است که در پردا ...

هدف مطالعه حاضر، بررسی تنوع ژنتیکی و تعیین مهمترین دلیل کاهش آن در دو نژاد گوسفند لری- بختیاری و مغانی ایران، به ترتیب با استفاده از اطلاعات شجره‌ی 6765 و 10510 حیوان بود. برای هر دو نژاد، جمعیت مرجع که شامل حیوانات متولد شده در طی سال‌های 1387 تا 1389 بود، تشکیل شد. کیفیت اطلاعات شجره برای هر نژاد با استفاده از متوسط تعداد نسل‌های معادل کامل (Gi)، حداکثر تعداد نسل‌های معادل کامل و متوسط شاخص کامل بودن شجره (PCI) سنجیده شد، که مقدار این معیارها برای جمعیت مرجع در گوسفند لری- ...

به منظور بررسی تاثیر انتخاب بر کاهش واریانس ژنتیکی وزن بدن در طرح اصلاح نژاد هسته دار در گوسفند لری بختیاری، رشد ژنتیکی و نرخ انتقال بهینه در دو حالت ثابت و متغیر فرض کردن واریانس ژنتیکی در یک طرح اصلاح نژاد هسته‌ای به روش شبیه‌سازی قطعی مقایسه شد. داده‌ها شامل اطلاعات جمع‌آوری شده از گوسفند نژاد لری‌بختیاری طی سال‌های 1382-1368 در ایستگاه شولی واقع در شهر‌کرد بود. چهار تابع هدف تک صفتی مختلف شامل وزن تولد، وزن از شیر‌گیری و وزن یک‌سالگی تعریف و انتخاب بر اساس یک رکورد شخصی ص ...

گوسفندان بلوچی و کردی دو نژاد مورد توجه در زمینه‌ی اصلاح نژاد در ایران هستند، اما تاکنون اطلاعاتی درباره‌ی شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی طبیعی این دو نژاد منتشر نشده است. شایان ذکر است دو نژاد بلوچی و کردی از نظر محیط زندگی، شاخص‌های بدنی و عملکردی متفاوت بوده و مقایسه‌ی این دو نژاد از نظر فعالیت الکتریکی قلب می تواند دید وسیع تری از تفاوت‌های عملکردی و حتی ساختاری قلب در نژادهای مختلف یک گونه‌ی دامی بدست دهد. لذا این مطالعه بر روی 41 رأس گوسفند بلوچی و 41 رأس گوسفند کردی 6 ماه ...