عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 532

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور خالص‌سازی واصلاح نژاد تنباکوهای ایران یک سری طرح‌هایی ازسال 1362 شروع شده است درآغاز کارتعداد69 نمونه که بعدابتدریج به تعداد آنهااضافه میشد ازمزارع توتونکاری منطقه اصفهان وفارس جمع‌آوری وبه انستیتو ارومیه انتقال یافت ، مشخصات ژنتیکی وخصوصیات مرفولوژیک لاینهای جمع‌آوری شده موردبررسی قرارگرفت .بعدازحذف لاینهایی که دارای صفات ناخواسته بوده ویادرمقابل بیماریها حساس بودند 12 لاین ارسال 64 بدست آمدندمطالعات خالص‌سازی وهیبریداسیون همچنان ادامه دارد. ...
نمایه ها:
ایران | 
گیاه | 
توتون | 

از مهمترین مشکلات صنعت زنبورداری عدم دسترسی به ملکه‌های مناسب اصلاح شده می‌باشد. که باید این ملکه‌ها از بین توده زنبورعسل منطقه انتخاب شود که در طی میلیونها سال با شرایط نامساعد منطقه سازش یابد. لذا برای انجام این امر مهم در طرح جامع اصلاح نژاد زنبورعسل سه منطقه شمال، مرکزی و غرب کشور در نظر گرفته شده است که براساس مطالعات مقدماتی مرفولوژیکی و بیوشیمیایی مشخص شده‌اند. در هر منطقه طرح در چهار فاز اجرا خواهد شد. در فاز اول از بین کلنی‌های موجود در منطقه با تکمیل پرسشنامه توسط ز ...

این مطالعه بمنظور شناسایی ارقام دارای مقاومت های پایدار و استفاده از آنها در برنامه های دورگ گیری، محاسبه ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاینهای پرمحصول و اصلا شده و همچنین محاسبه نوع عمل ژن، درجه غالبیت و تعداد ژنهای کنترل کننده مقاومت انجام میشود. این تحقیق با شرکت 9 رقم از ارقام اصلاح شده بنامهای شیرودی، تجن، باکانورا 88، ویری کوئل، ‏‎MV-17‎‏، گاسپارد و سه شماره از آزمایشات یکنواخت سراسری 75 سواحل خزر ‏‎(N-75-15,N-75-5,N-75-11)‎‏ بمنظور تایید و پایداری مقاومت آنها نسبت به زنگ ز ...

بالغ بر 500 هزار راس گاومیش در کشور وجود دارد که بخشی از مواد پروتئینی حیوانی کشور را تامین می‌نماید. لذا حفظ و شناسایی و کوشش در جهت استفاده بهینه از این حیوانها (اصلاح نژاد) در تامین گوشت و شیر ضروری می‌باشد. خودکفایی مواد پروتئینی حیوان یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است و شناسایی توانمندیهای این حیوان، حفظ منابع ژنتیکی و استفاده بهینه از آنها ضروری است و می‌تواند در اقتصاد گاومیش‌داران مناطق گاومیش دارای نقش بسزایی داشته باشد. ...
نمایه ها:
حیوان | 

در اصلاح نژاد ماهیان پرورشی ایجاد لاین، از اهداف اصلی هر مزرعه پرورش ماهی محسوب می‌شود. روش کلاسیک ایجاد لاین با استفاده از تلاقی بین خویشاوندان و افزایش ضریب همخونی در ماهی کپور حداقل 20 سال طول خواهد کشید. روش ایجاد لاین با کمک دستکاری ژنیتکی روش کوتاه مدت و موفق در این امر است که تاکنون تحقیقاتی در مورد آن در ایران صورت نگرفته است . ...

با استفاده از یک مدل قطعی برای گله‌های گاو شیری که با سیستم نرخ‌گذاری شیر در ایران سازگار است معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی شیر و طول عمر گله (صفات هدف اصلاح نژاد) برای دو نوع گرایش انتخاب (حداکثر سود و حداقل هزینه)، هفت نوع محدودیت در ابعاد سیستم تولید (ثابت بودن تعداد گاو شیری و تلیسه جایگزین، ثابت بودن کل نهاده، علوفه و کنسانتره مربوط به گاو شیری، ثابت بودن تولید شیر و چربی شیر) و دو نوع هزینه ثابت گله (مستقل از تعداد گاو شیری و وابسته به آن) تشکیل شد. با استف ...

در این بررسی سازگاری لاینهای سلکسیون شده از توده‌های محلی کنجد مناطق شمالی و جنوبی کشور به شرح زیر مطالعه گردید. - 36 لاین و توده محلی سلکسیون و اصلاح شده مناطق جنوبی ایران با استفاده از طرح لاتیس ساده 2 تکراری در 4 منطقه زرقان ، حاجی آباد ، صفی آباد دزفول و جیرفت کشت و بررسی شدند. - 25 لاین و توده محلی سلکسیون و اصلاح شده شمالی ایران با استفاده از طرح مشابه در 4 منطقه کرج ، ورامین ساری ، مغان بررسی شدند. نتایج بدست آمده در سال سوم آزمایش درمناطق مختلف به شرح زیر بوده است : ک ...
نمایه ها:
ایران | 
کنجد | 
گیاه | 

طی یک برنامه اصلاح نباتات مشتمل بردورگ گیری وسلکسیون درنسلهای درحال تفرق و آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی وتکراری ارقام مناسب تهیه خواهدشد. ...

هدف از این آزمایش اصلاح ارقام بومی برنج از نظر کمی و کیفی ماده شیمیائی موتان‌زا ...