عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10588

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوره اصلاح نباتات بمنظور برطرف کردن فاکتورهای نامطلوب ارقام اصلاح شده موجودو بالا بردن پتانسیل ارقام ازنظر کمی وکیفی اززمان انجام دورگ گیری تارسیدن به یک رقم جدید به بیش از 10 سال خواهدرسید . لذا برای کوتاه کردن این دوره میتوان باانجام کشت دونسل درسال دوره اصلاح گندم رادرمرحله نسلهای درحال تفکیک به نصف تقلیل داد.بدین معنی که ازنسل F2 تک بوته های انتخابی دراهواز پس ازبذرگیری با سریعترین وسیله به کلاردشت ارسال شود وباتوجه به اینکه موجباب کشت قبلا فراهم شده بلافاصله اقدام به کشت ...

به منظور اصلاح جوامع آزاد گرده افشان آفتابگردان ارقام پروگرس، گابور و سانفولا که علاوه بر داشتن تنوع ژنتیکی دارای تحمل به بیماریهای پلاسموپارا و زنگ آفتابگردان نیز بوده و در برخی از مناطق نیز از عملکرد خوبی برخوردار هستند. بذور ذخیره تک طبق های برتر انتخابی هر کدام از این ارقام ( پروگرس در شاهرود، گابور در بروجرد، سانفولا در کرج) با هم مخلوط و در خزانه باز ترکیبی در محیط ایزوله کشت شده و تا تلاقی تصادفی انجام گرفته و بذر حاصل به عنوان یک رقم جدید در سال آینده ارزیابی خواهند ش ...

به منظور اصلاح توده محلی پیاز قرمز ری بروش سلکسیون توده ای با تست نتایج طرح اجرا گردید در اواخر فروردین ماه بذور تعداد 155 تک بوته پیاز قرمز ری کشت گردید. به این صورت که هر 5 خط تک بوته های انتخاب در بین دو خط از پیاز قرمز ری محلی (شاهد) کشت گردید. طول هر خط 5/2 متر بود. در طول دوره رشد مراقبتها و یادداشت برداریهای لازم صورت گرفت. پس از رسیدگی محصول در اوائل آبان پیازهای خطوط برداشت و داخل توریهایی ریخته شد هر توری دارای اتیکتی که بر روی آن شماره خط و عملکرد خط (وزن غده های خ ...

دوره اصلاح نباتات و برطرف کردن فاکتورهای نامطلوب ارقام اصلاح شده موجود و بالابردن پتانسیل ارقام چه ازنظر کمی و چه ازنظرکیفی از زمان انجام دورگ گیری تا رسیدن به یک رقم جدید پیش از 10 سال طول خواهد کشید برای کوتاه کردن این دوره می توان با انجام کشت دونسل درسال دوره اصلاح بذر گندم رادر مرحله نسلهای درحال تفکیک به نصف تقلیل داده به این صورت که از نسل F2 به بعد بوته های حاصله را پس‌ازانتخاب دراهواز بلافاصله پس‌ازبرداشت با سریع‌ترین وسیله به کلاردشت ارسال نموده و درآنجا که مقدمات آ ...
نمایه ها:
بذر | 
گندم | 

استراتژی اصلاح نباتات، تولید و یا ایجاد ارقام با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب و همچنین مقاوم سازی ژنتیکی نسبت به بیماریها می باشد. یکی از اهداف مهم در اصلاح توتون ایجاد مقاومت نسبت به بیماریهای ویروسی وباکتریایی می باشد. بیماری قهوه ای شدن رگبرگ از بیماریهای زیان بار در مزارع توتونکاری می باشد واریته کوکر 347 که در استان گیلان کشت می گردد، به این بیماری حساس بوده و هر ساله خسارت زیادی از این بیماری در مزارع دیده میشود. واریته ‏‎Zamojska4‎‏ ، ‏‎PBD6‎‏ بعنوان ارقام مقاوم به این بی ...
نمایه ها:

سابقه اصلاح نباتات از طریق القاء موتاسیون در برنج همانند سایر محصولات کشاورزی به بیش از 50 سال می‌رسد و بخاطر موفقیتهای چشمگیری که بدست آمده ، اغلب کشورهای برنج‌خیز جهان جهت بدست آوردن لاینهای مورد نظر از این روش استفاده می‌نمایند. ارقام مورد آزمایش با توجه به دارا بودن کیفیت پخت بالا دارای خواص نامطلوب حساسیت به خوابیدگی و حساسیت به بعضی از امراض بخصوص بیماری بلاست می‌باشند که کاهش محصولی معادل 30 تا 40 درصد را سبب می‌شوند. هدف از انجام این پروژه دستیابی به لاینهای مقاوم به ...

برنج از جمله غذای اصلی و یکی از گیاهان مهم زراعی ایران محسوب می شود. این گیاه دارای تنوع وسیع ژنتیکی و دامنه سازگاری بالائی می باشد. از آنجائی که تنوع، ماده خام اصلاح نباتات می باشد، لازمه اتخاذ روش های مناسب در جهت اصلاح و معرفی ارقام کیفی با عملکرد بالا شناخت و درک صحیحی از تنوع و ماهیت آن می باشد. بنابراین در این مطالعه از نشانگر رپید، به لحاظ مزایا و سودمندیهای آن نسبت به سایر نشانگرها (سرعت، مقدار کم ‏‎DNA‎‏ی مورد نیاز و عدم نیاز به مواد رادیواکتیو) استفاده گردید. تعداد ...

طی یک برنامه اصلاح نباتات مشتمل بر دورگ گیری سلکسیون و نسلهای در حال تفرق و آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و تکراری ارقام مقایسه تهیه خواهد شد. ...
نمایه ها:
پنبه | 
گیاه | 
بذر | 

طی یک برنامه اصلاح نباتات مشتمل بردورگ گیری وسلکسیون درنسلهای درحال تفرق و آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی وتکراری ارقام مناسب تهیه خواهدشد. ...