عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10588

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مرکبات به علت وجود آلوگامی تغییرات وسیعی از نظر صفات ژنوتیپ و فنوتیپ بخود گرفته و بصورت مختلف در باغات شمال کشور بچشم می‌خورد و بعضی از این تیپها از نظر رقم و پایه دارای خصوصیات بارزی می‌باشند که ممچکن است در سطوح مختلف پلوئیدی باشند. روی این اصل مطالعه کاریوتیپ در سیتوژنتیک و اصلاح نباتات از دیدگاه‌های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است (برای مثال ارقام تتراپلوئید در کارهای اصلاحی نقش مهمی در پاکوتاهی دارند.) در کلکسیون ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا، تعدادی دورگه‌های طبیعی ن ...

به منظور اصلاح جوامع آزاد گرده افشان آفتابگردان ارقام پروگرس، گابور و سانفولا که علاوه بر داشتن تنوع ژنتیکی دارای تحمل به بیماریهای پلاسموپارا و زنگ آفتابگردان نیز بوده و در برخی از مناطق نیز از عملکرد خوبی برخوردار هستند. بذور ذخیره تک طبق های برتر انتخابی هر کدام از این ارقام ( پروگرس در شاهرود، گابور در بروجرد، سانفولا در کرج) با هم مخلوط و در خزانه باز ترکیبی در محیط ایزوله کشت شده و تا تلاقی تصادفی انجام گرفته و بذر حاصل به عنوان یک رقم جدید در سال آینده ارزیابی خواهند ش ...

به منظور اصلاح توده محلی پیاز قرمز ری بروش سلکسیون توده ای با تست نتایج طرح اجرا گردید در اواخر فروردین ماه بذور تعداد 155 تک بوته پیاز قرمز ری کشت گردید. به این صورت که هر 5 خط تک بوته های انتخاب در بین دو خط از پیاز قرمز ری محلی (شاهد) کشت گردید. طول هر خط 5/2 متر بود. در طول دوره رشد مراقبتها و یادداشت برداریهای لازم صورت گرفت. پس از رسیدگی محصول در اوائل آبان پیازهای خطوط برداشت و داخل توریهایی ریخته شد هر توری دارای اتیکتی که بر روی آن شماره خط و عملکرد خط (وزن غده های خ ...

طی یک برنامه اصلاح نباتات مشتمل بر دورگ گیری سلکسیون و نسلهای در حال تفرق و آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی و تکراری ارقام مقایسه تهیه خواهد شد. ...
نمایه ها:
پنبه | 
گیاه | 
بذر | 

طی یک برنامه اصلاح نباتات مشتمل بردورگ گیری وسلکسیون درنسلهای درحال تفرق و آزمایشات مقایسه عملکرد مقدماتی وتکراری ارقام مناسب تهیه خواهدشد. ...

72 نمونه آفتابگردان همراه باسه شاهد و90 رقم سویا باسه شاهد و 264 نمونه گلرنگ باشش شاهد درطرح آماری Aug-Trial موردبررسی وارزیابی ازنظر کلیه صفات قرار میگیرند.وبرروی نتایج عملکرد وبعضی خواص دیگر تجزیه واریانس طرح فوق انجام و نمونه ها باروش L.S.D. اصلاح‌شده مقایسه خواهندشد ضمنا برای هرصفت درکل توده و توده های فرعی آن میانگین ،واریانس ،انحراف معیار ضریب تغییرات محاسبه ونمونه ها از نظر هرصفت یامجموعه صفات دسته بندی خواهدشد.درهرمزگان وداراب نیز 2000 لاین کنجد با3 شاهد ودرگرگان وزرق ...

دورقم گندم ،روشن ،امید رقم جوی ،زرجو باسه شدت 10و20و30 کیلو راد تحت تاثیراشعه گاما(بمنظور ایجاد موتاسیون با جهش‌های ژنتیکی قرار میگیرند و موتانهای احتمالی حاصله درسالهای بعد بوسیله برنامه های ژنتیکی اصلاح خواهندشد. ...

ایجاد تنوع اساس کاربرنامه اصلاح نباتات است .این تنوع وگوناگونی ازطریق دو رگ گیری حاصل میشود در این بررسی تعداد 182 لاین ورقم برای انجام گراس ساده مورد مطالعه قرار میگیرند.تاباتوجه به خصوصیات ژنتیکی بین آنهابرنامه دورگ گیری تنظیم و اجرا شود.اهم اهداف درایجاددو رگ گیری های جدید بالا بردن عملکرد،مقاومت به امراض ،مقاومت به ریزش وخوابیدگی ودیگر ناسازگاریهای محیط کشت است .ضمناتعداد 64 شماره ازنسل F1 که حاصل دورگ گیری های سال قبل است جهت بررسی وگذراندن یک نسل مورد کشت قرار میگیرند. ...
نمایه ها:

یک لاین نر عقیم سیتوپلاسمی کلزای پائیزه همراه بالاین نگهدارنده اش (Maintainerline) برای بررسی پایداری صفت نر عقیمی درشرایط آب و هوائی منطقه کرج درمهرماه کشت میشوند . چهار رقم کلزای پائیزه اصلاح شده دوصفر نیز برای انتقال صفت نر عقیمی به این ارقام در مجاورت لاین های (CMS) کشت میگردند دراواخر اسفندماه یک لاین نر عقیم کلزای بهاره نیز همراه بالاین نگهدارنده آن کشت و مشابه لاین کلزای پائیزه مورد عمل و بررسی قرارمیگیرد. همچنین باکشت نتایج حاصل ازتلاقی یک لاین نر عقیم بهاره بارقم (To ...