عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 338

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی هوا امروزه به عنوان یکی از مسائل عمده زیست محیطی شناخته می‌شود، خصوصاً در مناطقی که تمرکز فعالیتهای صنعتی و تمرکز جمعیت انسانی را داریم. توسعه‌ اقتصادی، فعالیتهای صنعتی، رشد جمعیت و مصرف سوختهای فسیلی مهمترین منابع افزایش آلودگی هوا هستند. بسیاری از ارگانها و سازمانها با پایش، کمی سازی، ارزیابی، نقشه سازی و تعیین پتانسیل آلودگی هوا سعی در بهبود مدیریت کیفیت هوا دارند که می‌تواند برای برنامه‌ریزان و مدیران مفید واقع شود. در این تحقیق با استفاده از روش‌های ارزیابی چند م ...

تعاونی‌های دهیاری ها با هدف بهبود اوضاع مدیریتی روستا تشکیل شده است. با توجه به نوپایی این تعاونی‌ها، انجام مطالعه و بررسی عملکرد و راه‌های توفیق و توسعه این شرکت‌های تعاونی ضروری به نظر می رسد. لذا هدف از این تحقیق بررسی عملکرد تعاونی‌های دهیاری استان اصفهان است. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی- توصیفی و از نوع همبستگی است. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه مشتمل بر دو نوع پرسشنامه اطلاعات عمومی شرکت و پرسشنامه اعضاء استفاده شد. ...

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تحقق سرمایه فکری در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی اصفهان در سال1390 بود. حجم نمونه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی 204 نفر بدست آمد اما پرسشنامه های کامل شده و برگشتی 190 عدد بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده شد.ابزار اندازه گیری پرسشنامه 48 سوالی محقق ساخته سرمایه فکری بر اساس نظرات بنتیس و همکاران(1991) بود. به منظور تحلیل استنباط ...

از یک سو فقدان اطلاعات کمی در مورد چگونگی پراکندگی گونه‌های گیاهی و عکس العمل آن‌ها نسبت به متغیرهای محیطی، عدم وجود نقشه‌های پراکنش گونه‌ای و از سوی دیگر پیشرفت در تولید لایه‌های محیطی (سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و آمار) باعث گردیده است که مدلسازی پراکنش گونه‌ای از اهمیت بالایی در دهه اخیر برخوردار گردد. این مطالعه با هدف مدلسازی و تهیه نقشه رویشگاه بالقوه گونه گون زرد (Astragalus verus) با استفاده از روش‌های CART و NPMR در نیمه غربی استان اصفهان با مساحت 6123656 ...

در این پژوهش مدل سازی مراحل نمو سه رقم گلرنگ بهاره با استفاده از دما و طول روز و تعیین مناطق بهینه اقلیمی آن در استان اصفهان انجام گردید. به منظور مدل سازی مراحل نمو سه رقم گلرنگ به نامهای اراک، زنده رود و گلدشت با استفاده از دما و طول روز از آزمایشات تاریخ کاشت این ارقام طی سال های 1388-1382 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان استفاده به عمل آمد. استفاده از تاریخ های کاشت مختلف به منظور ایجاد تنوع در طول روز و دما بود. هر تاریخ کاشت در هر تکرار و در هر سال به عنوان ...

استان اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی (قراگیری در مرکز ایران و واقع شدن در یکی از شاهراه های ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب کشور) در تمام دوران تاریخی مورد توجه بوده است که این موضوع از تعدد بناها و محوطه های باستانی پراکنده در سطح استان کاملاً روشن است. در دوره ساسانی همجواری استان اصفهان با استان فارس به عنوان مرکز حکومتی ساسانیان در کنار تعدد چهارطاقی های شناسایی شده در سطح استان، نشانگر جایگاه ویژه آن در دوره مذکور می باشد. بر این اساس پژوهش پیش رو با هدف الف) ارزیا ...

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه‌ای از درآمد ملی یک کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می‌تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه-های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد، سیاست گذاری‌های آن توسط هزینه‌های جاری و عمرانی در بخش‌های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش‌های مهم اقتصادی به شمار می‌روند، می‌تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور ف ...

مفهوم سرمایه اجتماعی به طور فزاینده به عنوان ابزاری برای درک روابط اجتماعی که زیربنای سیستمهای اجتماعی اثربخش است، به کار می‌رود. سرمایه اجتماعی به عنوان مبنای مزیت سازمانی شناخته شده است. سوال اصلی برای مطالعات سازمانی آن است که چگونه سرمایه اجتماعی در محیط کار فرسایش می‌یابد؟ چگونه می‌توان آن را افزایش داد؟ اکثریت مطالعات سرمایه اجتماعی سازمانی بر رفتارهای کاری که به سرمایه اجمتاعی کمک‌کننده هستند، تمرکز یافته است. مفهوم سرمایه اجتماعی به جهت شرح روابط مبتنی بر اعتماد و همک ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان بوده است. فرضیه اصلی تحقیق به این صورت است که بین مدیریت دانش و عملکرد مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان رابطه معنادار وجود دارد. در این تحقیق که بر مبنای مدل لاوسون است، فرآیندهای مدیریت دانش شامل 6 مرحله : خلق دانش، کسب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشاردانش و کاربرد دانش می شود و همچنین با مطالعه مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد، مدلی تلفیقی و متناسب با مرکز جهاد کشاورزی در نظرگرف ...