عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همه ساله اشیا و آثار فرهنگی کشورمان در نقاط مختلف چه به صورت کشفیات علمی باستان شناسی، چه به صورت اهدایی توسط مردم و چه به صورت کشف از قاچاقچیان وارد موزه ها و مخازن آن‌ها می شود. در اینجا در اصالت کشفیات علمی به نظر می‌رسد می توان اطمینان داشت ولی در دو مورد دیگر کارشناسان میراث فرهنگی ایران را جهت شناسایی محل کشف و اصالت آن ها با مشکل مواجه می کند. از این میان، سکه نیز مستثنی نخواهد بود. ولی آنچه مورد نظر ماست، این آثار به نزدیکترین موزه محل کشفشان تحویل داده خواهد شد. در ...

این پایان نامه با عنوان حضور اشکانیان در سوریه و بین النهرین به نگارش درآمده است که به جنبه های مختلف حضور اشکانیان در این سرزمین ها پرداخته شده است . بر طبق اصول علمی تمام پایان نامه ها در فصل اول کلیات طرح نگاشته شده و در پنج فصل مختلف تاثیر حضور اشکانیان در سوریه و بین النهرین براوضاع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگ و هنر این مناطق بررسی شده است . برای پی بردن به اهمیت بین النهرین و سوریه ، جغرافیا و پیشینه تاریخی این سرزمین ها در فصل دوم به نگارش درآمده که به ویژگی های مهم جغرافی ...

بررسی ویژگی‌های پوشاک مردم ایران باستان و طبقات مختلف اجتماعی آن در زمان شکل‌گیری بزرگترین امپراتوری ایران یعنی "اشکانیان" و مطالعه میزان نفوذ فرهنگ و هنر یونانی بعد از حمله ی اسکندر، در پوشاک مردان و زنان اشکانی، از اهداف اصلی پژوهش حاضر است. درک میزان نفوذ فرهنگ جدید در تمدن کهن اشکانی اهمیتی بسزا دارد، بنابراین در این پژوهش سعی شده است علاوه بر ذکر ویژگی‌های پوشاک اقوام ایرانی از ماد تا اوایل ساسانیان، به بررسی انواع تن‌پوش مورد استفاده در دو تمدن ایران و یونان نیز پرداخت ...

جغرافیایی طبیعی خلیج‌فارس موقعیت تجاری و سیاسی‌ مهمی را برای این منطقه به ارمغان آورد و موجب به وجود آمدن تمدن‌هایی درخشان در این منطقه شد. با روی کار آمدن هخامنشیان(559- 336 ق.‌م) تسلط ایران بر سواحل شمالی و جنوبی تثبیت شد و هخامنشیان برای انجام امور بازرگانی به تشکیل نیروی دریایی مبادرت ورزیدند و بحرین را پایگاه دریایی ایران قرار دادند. این اعمال حاکمیت استمرار یافت اما با حمله اسکندر مقدونی و سقوط دولت هخامنشی، در آن وقفه ای ایجاد شد. اشکانیان(250 -224م) با ایجاد کانون ها ...

اشکانیان در طول حیات سیاسی خود دارای پایتخت های متعددی بودند که به فواصل مختلف از یکدیگر قرار داشتند وشهرهای مختلف، قلمرو وسیع آنان را به هم پیوند می دادند. این اصل، با توجه به خصوصیت کوچ نشینی پارتیان موجب تسهیل در امر تجارت ودفاع در برابر دشمنان داخلی وخارجی می گردید. نسا به عنوان اولین تختگاه اشکانیان، خاستگاه قومی وتکیه گاه ملی آنها و نمایانگر به رسمیت شناختن سرزمین پدری و آرامگاه شاهان پارتی متوفی بود وهمچنین از نظر رویارویی با اقوام بیابانگرد مهاجم موقعیت مناسبی داشت. ...

این پایان نامه به بررسی مولفه های توسعه ای موجود در سه دوره تاریخی هخامنشی، اشکانی و ساسانی پرداخته و اهداف آن شامل استخراج مولفه های مهم و تاثیرگذار توسعه اقتصادی در هر دوره تاریخی به عنوان هدف اصلی و شناسایی و استخراج مولفه های تاثیرگذار بر هر یک از الگوهای توسعه اقتصادی و شناسایی و تشخیص الگوهای توسعه اقتصادی مورد استفاده در هر یک از دوره های تاریخی به عنوان اهداف فرعی اولیه و ثانویه می باشد. روش اجرای این تحقیق بر پایه مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه های ساخت یافته و پرسشنامه ...

اگرچه به طوردقیق مشخص نیست که در دوره پیش از تاریخ در کناره های خلیج فارس چه مردمانی از چه نژادی زندگی می کردند ، اما می توان حدس زد که به دلیل کمی جمعیت و نبود امکانات ، مردمان این نواحی قادر به ایجاد دولت و همچنین آفرینش آثار ماندگار نبودند . ایلامیان نخستین دولت را در کناره شمالی خلیج فارس به مرکزیت شوش ایجاد کردند . بندر لیان مرکز استان شریهوم یکی از شهرهای مهم ایلامی به شمار می رفت . بر پا داشتن معبد الهه کیریریشا در این بندر نشان از اهمیت آن برای ایلامیهاست . با ادغام س ...

هفتاد سال پس از سقوط هخامنشیان مقدمات ظهور مجدد یک دولت ایرانی که خود را منتسب به هخامنشیان می دانستند فراهم شد . سلسله اشکانیان که نزدیک به نیم هزاره به طول انجامید با اَشک/ اَرَشک یکم آغاز و با کشته شدن اردوان پنجم به دست اردشیر بابکان ساسانی منقرض شد ، طولانی‌ترین سلسله پادشاهی ایران اشکانیان است. بازرگانی مهمترین منبع درآمدآنان بود و یکی از مهمترین اسباب تجارت ؛ مروارید خلیج فارس. افزایش حضور زنان در جامعه و تجارت دراین دوره از موارد افزایش ارزش طراحی پوشش و زیورآلات بوده ...

این پژوهش سعی بر آن دارد تا به بررسی وضعیت سنگسر (واقع در ایالت قومس قدیم) در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در محدوده تاریخ ایران باستان به ویژه در عهد اشکانیان و ساسانیان بپردازد و تا حد امکان با توجه به محدویت منابع در مورد تاریخ ، جغرافیاو اقتصاداین دوره مستنداتی را ارائه دهد . به همین منظور دستاورد های موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اهمیت ایالت قومس در دوره اشکانیان و تاکید بر این نکته که یکی از کهن ترین تختگاههای اشکانیان در این په ...