عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویروس آنفلوآنزا که عامل مولد یکی از بیماریهای حاد تنفسی می باشد در غشا خود واجد گلیکوپروتئین مهمی به نام همآگلوتینین است. این مولکول ضمن اینکه اصلی ترین آنتی ژن برای القا پاسخ ایمنی بر علیه ویروس است، همواره به عنوان مدل ایده آلی برای مطالعه فرآیندهای بیولوژیکی مهم از جمله گلیکوزیلاسیون مورد استفاده قرار گرفته است. گلیکوزیلاسیون ( به ویژه از نوع N) متداولترین تغییر ضمن یا پس از ترجمه ای پروتئینها در سلولهای یوکاریوتی است بطوریکه تقریبا 70% داروها و واکسنهای پروتئینی از نوع N- ...

پروتئین هورمون رشد انسانی به واسطه کاربرد با لینی آن از اهمیت فوق العادهای در درمان بیماریهای مختلف منجمله چاقی، کوتاهی قد، سوختگی، عوارض ناشی از پیری و ... برخودار است . پیش از ظهور علم مهندسی ژنتیک تنها منبع تهیه هورمون رشد انسانی، غده هیپوفیز مردگان بود و لی در حال حاضر این پروتئین توسط میزبان های مختلف منجمله اشریشیاکلی نوترکیب تو لید میشود. پس از بررسی خواص پروتئین نوترکیب و میزبان تولید کننده آن و انواع مدلهای سینتیکی رشد تولید مح صول میکربی بررسی شد. به منظور مدلسازی و ...