عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فیتازها گروه ویژه‏ای از فسفاتازها می‏باشند که هیدرولیز مرحله به مرحله فسفات را از مولکول فیتات انجام می‏دهند، فیتات منبع اصلی ذخیره فسفات در دانه گیاهان می‏باشد. این دسته از آنزیم‏ها در بین گیاهان، آغازیان و حیوانات پراکندگی و گستردگی دارند ولی از این میان فیتازهای میکروبی امیدبخش بوده و مورد توجه می‏باشند. فیتاز تولید شده توسط اشرشیاکلی برای استفاده در صنعت مناسب می باشد. در این مطالعه به منظور همسانه سازی و بررسی امکان تولید فیتاز نوترکیب، ژن فیتاز با استفاده از آغازگر های ...
نمایه ها:
فیتاز | 

سابقه و هدف: کیفیت آب آشامیدنی نقش مهمی در عفونت و بیماری های انسان دارد. آلودگی آب به انواع عوامل بیماری زا به وی‍‍ژه باکتری ها یکی از راه های اصلی انتقال و شیوع بیماری های عفونی و گوارشی است. گونه های اشرشیاکلی، سالمونلا و ویبریوکلرا باکتری های گرم منفی هستند که باعث مسمومیت‌های غذایی تا ایجاد اسهال در کودکان و بزرگسالان می‌شوند. این مطالعه با هدف تشخیص این باکتری های بیماریزا در آب معدنی و آب آشامیدنی در شهرستان شهرکرد به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز می باشد. مواد و روش ها ...
نمایه ها:
آب | 

عفونت های اشرشیاکلی چه بصورت اولیه و چه بصورت ثانویه زیان های اقتصادی سنگینی را به صنعت طیور گوشتی کشور تحمیل میکنند که ابتلا به عفونت های ثانویه و در راس آنها اشرشیاکلی مهمترین مشکل فارم های گوشتی پس از خروج از انواع عوارض ویروسی حا میباشد کا با لحاظ نمودن زیان های اقتصادی آن در بعضی اوقات این زیان ها از بیماری اولیه بیشتر میباشد. با توجه به مقاومت نسبی این باکتری بواسطه مصرف طولانی مدت انواع آنتی بیوتیک های خود سرانه در آب و دان در کشور چه در فارم های مادر و چه گوشتی لذا ...

از آنجا که عفونت‌های روده‌ای از اساسی‌ترین علل مرگ و میر نوزادان و کودکان در سراسر جهان می‌باشد و در عین حال تشخیص و پیشگیری این بیماری براحتی امکان‌پذیر بوده و منوط به داشتن اطلاعات صحیح از عوامل اتیولوژیک بیماری و مقاومت داروئی آن می‌باشد بر آن هستیم با اجرای طرحی در زمینه بررسی میزان شیوع گاستروانتریتهای ناشی از سالمونلا، شیگلا و اشرشیاکلی‌های پاتوژن و بررسی مقاومت داروئی سویه‌های جداشده در سراسر کشور، اولویت‌های علل باکترولوژیک گاستروآنتریتها را در گروه‌های سنی مخت ...

با توجه به اینکه مواد موجود در سوسپانسیون برای تکثیر میکروارورگانیسمها مناسب می‌باشد و از طرفی مصرف‌کننده اصلی این فرآورده‌ها کوکان می‌باشند که سیستم ایمنی آنها کامل شنده، بنابراین جهت جلوگیری از عفونت‌های ثانویه و نیز جلوگیری از مضرات اقتصادی ناشی از آلودگی فرآورده بهتر است از مواد محافظ با غلظت کافی استفاده شود. در این مطالعه اثر محافظتی سدیم متیل پارابن و بنزوات سدیم روی باکتریهای استافیلوکوک ، اشرشیاکلی و پسودوموناس آئروژینوزاد در فرآورده‌های دارویی پنی‌سیلین بررسی شد. سو ...

این پژوهش به منظور بررسی اثر عصاره الکلی و آبی گل راعی بر صفات عملکردی، فراسنجه‌های بیوشیمیائی خونی و جمعیت میکروبی روده کور جوجه‌های گوشتی آلوده با اشرشیاکلی در قالب یک آزمایش درون‌تنی و دو آزمایش برون‌تنی انجام گرفت. در آزمایش اول هدف تعیین اثر ضدمیکروبی عصاره الکلی و آبی گل راعی در شرایط آزمایشگاهی به روش حداقل غلظت ممانعت از رشد (MIC) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره الکلی گل راعی در بیشترین غلظت مورد آزمون (500 میکروگرم در میلی‌لیتر) به طور کامل مانع رشد باکتری‌ها ...

سابقه و هدف : از جمله باکتری های فرصت طلب و شاخص آلودگی مدفوعی اب که در اکثر محیط های آبی وجود دارد اشرشیاکلی می باشد که برای انسان و محیط زیست الودگی ایجاد کرده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی کارایی نانو ذرات روی سنتز شده و مقایسه کارایی آن با اشعه UV در گندزدایی فتوکاتالیستی اشرشیاکلی از محیط های آبی در سیستم ناپیوسته بود. روش تحقیق : این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی - آزمایشگاهی بود. ابتدا طرحی و ساخت راکتور صورت گرفت ، سپس نانو ذرات اکسید روی (ZnO) به روش شیمیایی مرطوب با م ...
نمایه ها:
سنتز | 
ZNO | 
UV | 

چکیده اندونکلئازهای بامحدودیت اثر،آنزیمهایی هستند که DNA رادرنقاط بخصوصی که واج ترتیب بازی معین ومشخص هستند،برش می‌دهند.این آنزیمها نحوه اثرشان به ترتیبی است که ایجاد دوانتهای چسبنده درمحل اثر روی DNA می‌نمایند وبدین ترتیب نقش مهمی درپیوند دادن قطعات مختلف DNA بایکدیگروایجاد DNA نوترکیب ایفامی‌کنند. آنزیم ECORI یکی ازمهمترین،ساده‌ترین وپرمصرفترین این آنزیمهابه شمار رفته، کاربرد وسیعی درمهندسی ژنتیک دارد دراین طرح،جداسازی این آنزیم‌ازباکتری اشرشیاکلی سویه RY13 باروشی مختصرو نس ...

آلفا همولیزین یک توکسین پروتئین خارج سلولی با وزن مولکولی 107 کیلودالتون است که به وسیله اشرشیاکلی تلید می گردد. تولید این توکسین در عفونتهای خارج روده ای انسان مانند عفوننتهای مجاری ادراری، پریتونیت، مننژیت و سپتی سمی مشاهده می شود. احتمالا همولیزین بوسیله افزایش در دسترس بودن آهن در غیاب آئورباکتین، اثر سمی بر روی لکوسیتها و سلولهای هسته دار دیگر، تشدید اثر اندوتوکسین و افزایش مقاومت سرمی سبب افزایش بیماریزایی باکرتی می گردد. در این مطالعه ما سویه های مورد نظر را از بین سوی ...