عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، معیاری را برای آرنز منظم بودن یک نگاشت دوخطی کران دار بر فضاهای نرم دار بیان می کنیم و از ویژگی اعمال مدولی باناخ استفاده می کنیم و نشان می دهیم الحاقی دوم یک اشتقاق یک اشتقاق است. در ادامه چند اثبات مستقیم برای برخی نتایج قدیمی ارایه می دهیم. همچنین مرکزهای توپولوژیک الحاقی برخی اعمال مدولی را بیان و ویژگی قویا نامنظم بودن را برای این اعمال بررسی می کنیم. ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی فرایندهای واژه‌سازی در گونه گفتاری زبان فارسی، به بررسی و تحلیل صرفی واژه‌هایی اختصاص دارد که غالبا در گونه گفتاری زبان فارسی کاربرد دارند. این پژوهش در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول به کلیات پژوهش، بیان مسئله، طرح پرسش‌ها و فرضیه ها، و ساختار کلی پژوهش اختصاص یافته است. در فصل دوم به پیشینه تحقیق در حوزه صرف پرداخته شده است که در آن آراء و نظریه‌های برخی از زبان‌شناسان و محققان ایرانی و غیرایرانی در این خصوص معرفی شده اند. در فصل سوم مبانی نظری م ...

یکی از مسائل اصلی نظریه اشتقاق ها، اثبات پیوستگی خود به خود اشتقاق ها و درونی بودن اشتقاق های پیوسته است. در این ارتباط بررسی وجود اشتقاق های غیرپیوسته و غیر داخلی روی جبرهای توپولوژیک مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با تلفیق دو ایده ی مطرح شده در بالا، یک مسئله اساسی، مطالعه ی جبرهایی است که فقط اشتقاق های داخلی دارند. ما در نظر داریم که یک شرح کاملی از اشتقاق ها روی جبر (S(M متشکل از همه ی عملگرهای اندازه پذیر وابسته به یک جبر فون نیومن M، داشته باشیم. در این تحقیق در ...

فرض کنیدE1 , E2 دو فضای باناخ و f:E1-- E2 نگاشتی تقریباً جمعی باشد. اولم با پرسیدن سوالی بدین مضمون که(شرایطی را ارائه دهید برای این که یک نگاشت تقریباً جمعی وجود داشته باشد) باعث شروع تحقیقات گسترده ای درباره ی مسائل پایداری و ابر پایداری شد، که تا کنون نیز ادامه دارد. در این پایان نامه ضمن بررسی برخی از تحقیقات تا رسیدن به جوابی معین درباره ی تقریب و پایداری همریختی ها، پایداری و ابرپایداری اشتقاق ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع فرض کنید که A یک جبر نرمیده یکدار و X ...

در این رساله، جبرهای که توسط خودتوان هایشان تولید می شوند را مطالعه و احکامی در این جبرها بیان و اثبات می کنیم. سپس اشتقاق های موضعی و خودریختی های 2-موضعی ، را روی این جبرها تعریف و بررسی می کنیم. با فرض این که L یک شبکه زیرفضایی جابجایی و M یک algL-مدول باناخ است ثابت می کنیم هر اشتقاق موضعی کراندار از algL به M یک اشتقاق است و اگر A یک زیر جبر از فون- نویمان M باشد هر اشتقاق موضعی از A به M نیز یک اشتقاق است. در انتها شرایطی را ارائه می کنیم که در آن خودریختی های 2- موضع ...

جبر باناخ A را n-میانگین پذیر ضعیف می نامیم هرگاه هر اشتقاق از A بتوی n-امین دوگان آن داخلی باشد. در این پایان نامه ابتدا نشان داده ایم که تحت چه شرایطی الحاقی دوم یک اشتقاق، یک اشتقاق است. سپس ثابت کرده ایم برای nهای بزرگ تر از 1، n-میانگین پذیری ضعیف **n، A-میانگین پذیری ضعیف A را نتیجه می دهد.اما برای حالت n=1 نشان داده ایم که تحت برخی شرایط می توان از میانگین پذیری ضعیف **A، میانگین پذیری ضعیف A رانتیجه گرفت.هم چنین ثابت کرده ایم هر همریختی کراندار که دارای وارون راست باش ...

در این رساله با معرفی جبرهای باناخ سه تایی و فوق اشتقاق های سه تایی وجود یک فوق اشتقاق سه تایی نزدیک به یک فوق اشتقاق سه تایی تقریبی را با در نظر گرفتن پایداری هایرز-اولام برای فوق اشتقاق های سه تایی در جبرهای باناخ سه تایی ثابت می کنیم. هم چنین با تعریف اشتقاق مکعبی سه تایی‏، پایداری و ابر پایداری این نگاشت ها را روی جبرهای فرشه سه تایی مطالعه می کنیم. سپس این نتایج را در مورد فوق اشتقاق های مکعبی روی جبر های نرم دار چندگانه تعمیم می دهیم. ...

در این پایان نامه نتایجی در مورد اشتقاق ‏و‏ تعمیم های آن روی C*‎‏- مدول های هیلبرت و فضاهای عملگری وابسته به آن داده می شود. سه مشخص سازی برای ابر اشتقاق ها برحسب عناصری که حاصلضربشان نقطه جداکننده یا فشرده یا صفر است, داده می شود. ‏مشخص سازی دیگری ‏برای ابر اشتقاق ها به کمک عناصر تصویر ‏یک ‏جبر فون ‏نیومن نیز ارایه می شود. یک مشخص سازی از ابر اشتقاق های سه تایی روی جبرهای سه تایی ‏ارایه شده و نشان داده می شود هر ابر اشتقاق سه تایی قوی روی یک ‎C*‎‏- مدول هیلبرت (به عنوان ی ...

در این پایان نامه فشردگی اشتقاق ها روی جبرهای باناخ جابجایی را بررسی می کنیم‎،‎ نشان می دهیم اگر هیچ اشتقاق فشرده ازجبر باناخ جابجایی ‎Aبتوی دوگان مدولش وجود نداشته باشد‎،‎ آنگاه هیچ اشتقاق فشرده از جبر باناخ جابجایی ‎Aبتوی- Aدو مدول متقارن وجود ندارد‎. همچنین نتایج مشابهی برای اشتقاق های ضعیف فشرده و اشتقاق های کران دار از رتبه متناهی اثبات می کنیم‎.‎ ...