عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کاربرد گسترده وبلاگ‌ها در امر اشاعه اطلاعات به زبان‌ها و گویش‌های مختلف، فرایند اطلاع‌یابی را برای گویش-وران زبان‌های مختلف تسهیل می‌کند و می‌تواند نمودی از نیازهای اطلاعاتی گویش‌وران باشد. بررسی میزان رویکرد به این رسانه در میان قومیت های ایرانی، می تواند میزان کاربرد آن در اشاعه اطلاعات از طریق زبان مادری و الگوهای رفتاری نگارندگان در فرایند اشاعه اطلاعات و اطلاع‌یابی به زبان مادری را روشن سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش زبان‌های غیر رسمی در اشاعه اطلاعات و رفتار اطلاع یابی ...

تحلیل وضعیت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و اهداف فرعی شناسایی نیازهای دانشی، موجودی دانشی، جریان‌های دانش در بین اعضای هیئت علمی، و ترسیم نقشه دانش پژوهشگاه است مدل ممیزی دانش آلنزو پرزسولترو و دیگران (2006) استفاده شده است. برای گردآوری داده‌‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته، مشاهده و مرور اسناد پژوهشگاه استفاده شد.. پرسشنامه در بین همه 22عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران توزیع و 18 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت و تحلیل شد. اکثریت اعضای هیئت علمی بیشتر ...

مطالعه حاضر به بررسی نقش بالقوه یا بالفعل کتابخانه‌های روستایی در مستندسازی، حفظ و اشاعه دانش بومی روستاییان خراسان جنوبی پرداخت. این مطالعه کیفی به روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. جامعه پژوهش سه گروه روستاییان خراسان جنوبی، کتابداران کتابخانه‌های روستایی و مطلعان دانش بومی استان بودند، نمونه‌گیری در میان روستاییان و مطلعان دانش بومی به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. از میان کتابداران به دلیل تعداد کم، نمونه-گیری به عمل نیامد و همه آن‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزارگردآوری ...

انگیزه محقق در انتخاب موضوع "بررسی تأثیر اینترنت در دسترسی به اطلاعات مرتبط با طب ورزشی از دیدگاه ورزشکاران و پزشکان ورزشی" ، ضرورت آگاهی از دیدگاه ورزشکاران و پزشکان ورزشی به تأثیر اینترنت در ارتقاء سلامت ورزشکاران است تا بتوان با شناخت دیدگاه هر دو گروه و یافتن نقاط ضعف و قوت آنان در اصلاح یا تغییر روش ها اقدام نمود. محقق معتقد است همان طور که از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات در بسیاری از حوزه ها استفاده می شود می توان با تقویت این فرصت مناسب که تکنولوژی در اختیار جامعه قر ...

بورس اوراق بهادار، نقش مهمی در چرخه مالی و رونق اقتصادی، ایفا می کند. بنابراین باید بتوان به شیوه ای کارا و موثر، عملیات و پردازش های تعریف شده را پشتیبانی کرده و به ارزیابی آنها پرداخت. ارزیابی شامل بررسی گزینه های مختلف تصمیم گیری و نیز امکان ترکیب آنها در جهت دستیابی به انتخاب بهینه می باشد.ویژگی های متعدد متغیر های موجود در این دامنه و ارتباطات متنوع میان آنها، نقش مهمی در گرفتن تصمیم های سازنده و بدور از ریسک، در این بازار بعهده دارند. در اغلب روش های ارزیابی کنونی، تحلی ...

نگاهی به آمارهای جهانی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) در کشورها حاکی از وضعیت نابسامان کشورمان در این حوزه است. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که تحلیل اشاعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیازمند اتخاذ رویکردی نهادی است و هر گونه تلاش برای اشاعه فناوری اطلاعات در این کشورها باید همراه با اصلاحات نهادی در این زمینه باشد. لذا در این پژوهش رویکرد نظام نوآوری به عنوان رویکردی که متضمن دیدگاه نهادی به توسعه می‌باشد، به همراه مفهوم معماری از حوز ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی کاربست مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاه ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استفاده از الگوی ترکیبی می‌پردازد. مولفه‌های مورد بررسی در الگوی ترکیبی مورد نظر شامل: خلق و تولید، کسب و استحصال، سازماندهی، گردآوری و نگهداری، اشاعه و توزیع، و به‌کارگیری دانش می‌باشد. هدف پژوهش، بررسی کاربست مدیریت دانش و عوامل موثر بر اجرای آن در کتابخانه‌های دانشگاهی مورد نظر بوده، جامعه پژوهش کلیه کارکنان کتابخانه‌های مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه‌های مورد مط ...

با ورود کامپيوتر و اينترنت در جوامع تغييرات شگرفي به وجود آمد و بسياري از سازمان‌ها به منظور ارائه خدمات خود، فناوري‌هاي مبتني بر وب را جايگزين روش‌هاي سنتي نمودند. در سال‌هاي اخير، وب 2.0 امکاناتي را فراهم آورده است که به موجب آن کاربران يک وب‌سايت خاص نيز مي‌توانند در توليد محتوا شرکت داشته باشند. بکارگيري ابزارهاي وب 2.0 در کتابخانه‌هاي دانشگاهي به کاربران کتابخانه اجازه مي‌دهد که در يک محيط تعاملي با يکديگر به تبادل اطلاعات بپردازند و از اين طريق بر کيفيت برنامه‌هاي آموزش ...

این تحقیق با هدف بررسی "میزان رضایتمندی کاربران از اطلاعات موجود در وب سایت مرکز آمار ایران" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه‌ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کاربران سایت مرکز آمار ایران می باشد. که در روز به طورمتوسط1500 نفر از سایت دیدن می‌کنند و با توجه به فرمول کوکران در نهایت حجم نمونه برابر با 306 نفر بدست آمد. روش نمونه‌گیری در ای ...