عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق تاثیر پروبیوتیک پروتکسین و اسید فرمیک بر عملکرد و سیستم ایمنی تعداد 200 قطعه جوجه یکروزه گوشتی نژاد کاب500 در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و تعداد 10 مشاهده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمار 1 به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد و از جیره پایه استفاده نمود. تیمارهای 2 و 3 به ترتیب از جیره های حاوی gr/kg1/0 پروبیوتیک پروتکسین و 8/0% اسید فرمیک و تیمار4 از جیره حاوی gr/kg1/0 پروبیوتیک پروتکسین و 8/0% اسید فرمیک بصورت مخلوط در دان استفاده کردند ...

اهمیت پرورش زنبور عسل به لحاظ نقش مهم آن در گرده‌افشانی محصولات کشاورزی و استفاده از فرآورده‌های باارزش آن از دیرباز مورد توجه انسان قرار داشته است از طرفی امروزه به جراءت می‌توان گفت که کنه واروآ مهمترین عامل محدودکننده توسعه این صنعت بشمار می‌آید، بطوری که در اغلب کشورها از جمله کشور ما در سالهای اول آلودگی به علت عدم شناخت ، تلفات شدیدی به صنعت زنبورداری وارد گردیده است ولی در سالهای بعد با کاربرد سموم شیمیایی مشکل کنه واروآ بطور نسبی رفع گردید، اما اگر حتی یکسال با آن مبا ...

چکیده ندارد.

در این بررسی همبستگی بین دما و رطوبت نسبی محیط و اثر آنها بر حالت کنه کشی اسید فرمیک 65 درصد در کنترل جمعیت کنه واروآ انگل خارجی زنبور عسل در سالهای 79-1377 مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشها بر روی 16 کلنی زنبور عسل با ملکه های خواهری دارای 7-5 قاب جمعیت آلوده به کنه واروآ صورت پذیرفت. کلنی ها به 4 تیمار و 4 تکرار تقسیم بندی شدند. در کلنی های تیمار اول 80، تیمار دوم 120، تیمار سوم 160، و تیمار چهارم 200 سی سی اسید فرمیک 65 درصد به مدت 16 روز متوالی با 4 تکرار، هر 4 روز یکبار م ...

این آزمایش به منظور بررسی اثراسید فرمیک و مایع شکمبه بر ترکیب شیمیایی و برخی خصوصیات کیفی و تجزیه پذیری سیلاژ سورگوم انجام شد. طول مدت سیلو کردن 81 روز بود و علوفه هنگام سیلو کردن 25 درصد ماده خشک داشت. تعیین تجزیه پذیری با استفاده از روش کیسه های نایلونی انجام شد. از اسید فرمیک به میزان 5 میلی لیتر و مایع شکمبه 100 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم ماده خشک علوفه استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- سورگوم سیلو شده بدون افزودنی، 2- سورگوم سیلو شده با مایع شکمبه و ...

در این تحقیق داده های حلالیت و خطوط گره سیستم های سه جزئی (آب/ اسید فرمیک/ سیکلوهگزانول)، (آب/ اسید فرمیک/ سیکلوهگزانون) و (آب/ اسید فرمیک/ بنزیل الکل) در دمای 298/2 کلوین و فشار 103/3 کیلوپاسکال اندازه گیری شد. نتایج تجربی نشان می دهند که این مخلوط های سه جزئی،رفتار سیستم های تعادلی مایع-مایع نوع یک را نشان می دهند. برای هر سیستم، همبستگی داده های خطوط گره تجربی با استفاده از مدل های ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه، داده های خطوط گره برای سیستم ها ...

انجام عملیات استخراج مایع - مایع، بدون داشتن اطلاعات مربوط به تعادلات فازی اجزاء موجود در محلول،امری غیر ممکن است. در تحقیق انجام شده داده های تعادلات فازی مربوط به سیستم سه تایی ( 2-اتیل هگزانول - اسید فرمیک - آب ) در دمای 308.15 کلوین محاسبه شده و خطوط رابط مربوط به داده های تعادلی در نمودار مثلثی ترسیم شده است. با استفاده از داده های تعادلی، دو پارامتر مهم ضریب انتخاب پذیریو ضریب توزیع محاسبه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با افزایش مقدار کسر وزنی اسید فرمیک انحلا ...

در این پژوهش جذب سطحی 2 ، آمینو مرکاپتو، 1 ، 3 ، 4 ، تیازول (AMT) را برروی آلیاژ Ti-6Al-4V و رفتار ممانعت کنندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی و جذب بازدارنده AMT از روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) استفاده شد. مورفولوژی سطح زیرلایه تیتانیمی پس از غوطه وری در محلول بازدارنده ATM توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز عنصری (EDS) ا ز سطح زیرلایه به منظور تایید حضور عناصر موجود در ...

با توجه به فصل خاصی از سال وقوع بیماری در بین زنبورها شیوع بیشتری دارد سعی شده با برآورد کردن درصد آلودگی تعداد مشخصی کندو و سپس اسید فورمیک به عنوان دارویی موثری بر روی مایت واروا جاکوبسونی مایت تراشه‌ای استفاده می‌گردد بعد از مصرف اسید فورمیک که اثر آکاریسیدالی دارد مجددا درصد آلودگی محاسبه خواهد شد و در نهایت درصد کاهش آلودگی به عنوان اثر اسید فورمیک گزارش خواهد گردید. ...