عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر افزایش تحمل به سرما انگور رقم بیدانه سفید انجام شده است. مرحله اول این آزمایش در مزرعه و در قالب یک طرح کاملا ًتصادفی در چهار تکرار انجام شد. اسید سالیسیلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 0/5، 1 و 2 میلی مولار تهیه شده و محلول پاشی بوته ها در مرحله تمام گل و در دو نوبت صبح و عصر انجام شد. صبح روز بعد، از هر بوته پنج برگ از گره ششم شاخه‌های تیمار شده جدا و میزان قندهای محلول، پرولین، کلروفیل و پروتئین محلول برگ و محتوای آب نسبی نمونه ...

انگور (Vitis vinifera L.) یکی از مهم‌ترین محصولات باغبانی در دنیا به شمار می‌آید. بخش عمده انگور تولیدشده در ایران به مصرف تازه‌خوری می‌رسد. اما مشکلاتی مانند نرم شدن بافت، ریزش حبه، قهوه‌ای شدن چوب خوشه، اتلاف آب و پوسیدگی‌های قارچی از عوامل محدود کننده نگهداری انگور هستند. اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی ساده است که به دلیل اثرات متعدد روی بسیاری از فرایندهای رشدی و فیزیولوژیکی، به عنوان یک تنظیم‌کننده رشد گیاهی در نظر گرفته می‌شود. در پژوهش حاضر تیمار پس از برداشت اسید سالیسی ...

تنش خشکی یکی از معضلات مهم کشاورزی در مناطق خشک می باشد. ذرت گیاهی است که به تنش خشکی حساس می باشد. بررسی نشان داده است که سالیسیلیک اسید باعث مقاومت گیاه نسبت به تنشهای محیطی (گرما، سرما، شوری و خشکی) می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کاربرد پرایمینگ بذر بر برخی از خصوصیات فیزیولوزیک در شرایط تنش خشکی بود. این آزمایش در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تنش خشکی ...

در این طرح با کنترل دقیق دما انیدرید فتالیک و میزان گاز مورد نظر مراحل مختلف تبدیل، بدون عمل استخراج و خالص اسمزی به اسید سالیسیلیک با راندمان مناسب تبدیل می‌شود. اسید سالیسیلیک در صنایع شیمیایی و صنایع دارویی به عنوان ماده حد واسط، صنایع غذایی و ... کاربرد فراوانی دارد. ...

اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات به عنوان دو هورمون گیاهی با القای سنتز آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و تحریک تولید و تجمع پروتئین کیناز‌ها، اکسیژن‌های رادیکال آزاد، مونو‌اکسید ازت، تنظیم اسیدیته سلول و تجمع اسمولیت‌هایی مانند پرولین نقش به‌سزایی در تولید متابولیت‌های ثانویه ایفاء می‌کنند. در پژوهش حاضر اثر محرک‌های اسید سالیسیلیک (SA) و متیل جاسمونات (MeJA) به عنوان تحریک کننده بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، تجمع اسید‌آمینه پرولین، درصد مهار رادیکال‌های آزاد و مح ...

به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، آناتومی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا با مقاومت متفاوت به سرما، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 89-1388 در مزرعه‌ی تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. در این آزمایش دو رقم کلزا RGS (حساس به سرما) و Licord (مقاوم به سرما) در دو زمان محلول‌پاشی (مرحله‌ی اول با توجه به نزدیک شدن دما به محدوده دمایی 10 - 7 درجه سانتی‌گراد در مر ...

به منظور بررسی اثرات تلفیقی قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و اسید سالیسیلیک بر مقاومت به خشکی دانهال‌های پسته رقم ابارقی آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه فاکتور میکوریز در دو سطح (با و بدون میکوریز)، اسید سالیسیلیک در سه سطح ( 0، 0/5 و 1 میلی‌مولار) و تنش خشکی در چهار سطح (دور آبیاری یک روز، سه روز، شش روز و ده روز در میان) و با سه تکرار انجام شد. چهار ماه بعد از کشت و اطمینان از آلودگی ریشه‌ها به میکوریز، گیاهان طی سه نوبت و هر یک به فاصله ...

به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر کیفیت بذور حاصل از نواحی مختلف گل آذین آفتابگردان، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در سه غلظت (صفر، 0/1 و 0/2 گرم بر لیتر) و نواحی مختلف طبق (وسطی، میانی و کناری) بود. اسید سالیسیلیک موجب افزایش آنزیم‌های آنتی اکسیدانت، و در بین آنزیم‌ها نیز پراکسیداز بیشترین فعالیت Unit.mg-1) 20/0333) را داشت. ...

باتوجه به نقش کرچک در صنایع مختلف و همچنین محدودیت منابع آب و اثر آن بر تولید و عملکرد دانه کرچک، آزمایشی به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی اسپرمین و اسید سالیسیلیک بر صفات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی کرچک در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد صورت گرفت. تیمارهای تنش خشکی در سه سطح بدون تنش ، تنش ملایم و تنش شدید به ترتیب آبیاری پس از 80، 100 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A و به عنوان فاکتور اصلی و فاکتور فرعی شامل محلول پاشی اسید سالیسیلیک در سه سطح، محلول پاشی با آب، مح ...