عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انگور یاقوتی به عنوان رقمی بی دانه، زودرس ترین رقم انگور در ایران است که بیشتر در مناطق نیمه گرمسیری کشور به منظور تولید میوه نوبرانه کشت می‌شود. در این پژوهش، به منظور بهبود صفات کمی و کیفی انگور یاقوتی از دو تیمار اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. اسید جیبرلیک در چهار غلظت صفر (شاهد) 15، 25 و 40 میلی‌گرم در لیتر در سه مرحله و عملیات حلقه‌برداری همزمان با محلول‌پاشی مرحله سوم در قاعده شاخه‌های یکساله ...

به منظور بررسی اثرات خراش دهی و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر تاتوره آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1391 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام شد. عاملا ول در دو سطح خراش دهی (حذف قسمتی از پوسته بوسیله خراش مکانیکی توسط کاغذ سمباده) و عدم خراش دهی عامل دوم غلظت های مختلف اسید جیبرلیک شامل 0 و 250و 500 و 750 ppm و عامل سوم مدت زمان های 120-240 و 360 دقیقه بود. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان دا دکه اثر خراش ده ...

در این پژوهش ، اثر دو تنظیم‌کننده رشد گیاه بطور جداگانه در چند مرحله با 5 تیمار و 4 تکرار طی دو سال متوالی، در سه منطقه به اجرا درآمد. نتایج نشان دادند که تیمار 100ppm اسید جیبرلیک در مرحله تمام کل با 32 درصد افزایش وزن جسم و تیمار 800ppm اتفون در سه هفته قبل از برداشت ، بترتیب مناسب‌ترین و بیشترین تاثیر را داشتند. ...

به منظور شکستن خواب مکانیکی و فیزیولوژیکی، و افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذور و همچنین رشد اولیه گیاهچه های پسته وحشی و زالزالک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار با چهار فاکتور شامل: خراش‌دهی در دو سطح (بدون خراش‌دهی و تیمار با اسید سولفوریک 98‌درصد)، سرمادهی در سه سطح (بدون تیمار سرمایی، سرمادهی مرطوب در چهار درجه‌سانتیگراد و سرمادهی خشک در 20- درجه سانتیگراد)، نیترات پتاسیم در سه سطح (صفر، یک و دو درصد) و اسید جیبرلیک در دو سطح (صفر و 200 ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
انار | 

چکیده ندارد.

اسید جیبرلیک برای بهبود جوانه زنی، گل‌دهی، تکثیر و لقاح در طیف گسترده ای از محصولات کشاورزی، میوه ها و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات کمی در مورد اثرات اسید جیبرلیک بر روی پستانداران وجود دارد و اثرات بالقوه خطرناک آن بر روی سلامت انسان نسبتاٌ ناشناخته می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات GA3 در بافت بیضه است. به منظور ارزیابی تعداد لنفوسیت‌ها و سلولهای لیدیگ، شاخص بازسازی (RI)، شاخص تمایز لوله (TDI)، شاخص اسپرمیوژنز (SPI)، شاخص میوزی (MI) و ارزیابی تعداد اسپر ...

آزمایش حاضر به منظور تعیین اثر جیبرلیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه دانهال برهان (Albizzia lebbeck) انجام گردید. بذور در غلظت های مختلف ( 50 و 100 و 200 و 300 و 400 میلی گرم در لیتر) اسید جیبرلیک به مدت 10 یا 20 ساعت خیسانیده شدند. برای هر تیمار چهار تکرار ( هر تکرار 50 عدد بذر) در نظر گرفته شد. تفاوت معنی داری بین دو زمان خیساندن بذر در اسید جیبرلیک ( 10 و 20 ساعت) وجود داشت. کاربرد جیبرالین در غلظت های زیاد (300 و 400 میلی گرم در لیتر) موجب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی بذر گ ...

این پژوهش به منظور بررسی اثرات اسید جیبرلیک (100،25،500،750،100 قسمت در میلیون) بر رشدو نمو دانهال بنه (PISTACIA MUTICA F. &M) و دانهال کلخونگ (P.KHINJUK STOCKS) به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اسید جیبلیک بطور معنی داری سبب افزایش طول میانکره وزن تر و خشک شاخساره‌های هردو گونه در مقایسه با شاهد گردید. در حالی که تاثیری بر روی ریشه‌ها نداشت . اسید جیبرلیک هر چند که در غلظت‌ها بالا، فاکتورهای گفته شده را افزایش داد ولی به وضوح سبب بدشکلی‌هایی در دانهال‌ها شد. بررسی‌ها همچنین ...
نمایه ها:
بنه |