عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر چهار هفته مکمل‌گیری آرژنین و امگا-3، با و بدون تمرینات هوازی بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد استقامتی مردان جوان تمرین نکرده بود. بدین منظور 33 آزمودنی با میانگین سنی 1/46±25/94 سال، قد 5/36±177/21 سانتی‌متر، وزن 8/91±72/14 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 2/47±22/95، از میان کل افرادی که برای شرکت در این مطالعه داوطلب شده بودند، انتخاب شده و به صورت تصادفی در چهار گروه مکمل-تمرین (8 نفر)، مکمل (8 نفر)، دارونما-تمرین (8 نفر)، و دارونما (9 نفر) تقسی ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: