عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الکتروشوک درمانی(ECT)، علی‌رغم مفید بودن در درمان برخی اختلالات روانی، به خاطر اثرات جانبی شناختی آن همچنان بحث انگیز باقی مانده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثرات شناختی الکتروشوک درمانی در بین بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی، دوقطبی در دوره حاد مانیا و اسکیزوفرنی بود. در این پژوهش 90 بیمار مبتلا به اختلالات افسردگی، اسکیزوفرنی و مانیا (هر گروه شامل 30 بیمار) یک روز قبل از شروع درمان الکتروشوک و یک روز بعد از پایان آن، به وسیله مجموعه آزمون های شناختی کامپیوتری شده مورد ...

هدف از این مطالعه کشف رابطه هیجان ابرازشده خانوادگی و حساسیت بین فردی با پرخاشگری در بیماران اسکیزوفرنی و دوقطبی و همچنین تفاوت بین این گروه ها بود. از روش پژوهش توصیفی با ملاک های شمول خاص استفاده شد. یک نمونه مناسب از 40 بیمار ( 20 نفر با تشخیص اسکیزوفرنی و 20 نفر با تشخیص دوقطبی) از بین بیماران بستری شده در بخش اعصاب و روان بیمارستان فاطمی شهرستان اردبیل انتخاب شد. داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه پرخاشگری باس و پری، هیجان ابرازشده کل و کازاریان و حساسیت بین فردی هارب بد ...

اسکیزوفرنی یک بیماری عاطفی و روانی می باشد که مشخصه مهم آن عدم توانایی درک و یا بیان واقعیت است. این بیماری دارای عوارضی همچون عدم ارتباط منطقی در رفتار و گفتار، انزوا و گوشه نشینی بیش از حد، هذیان و توهم است. عوامل محیطی و ژنتیک در بروز این بیماری دخیل میباشند. ژن پرولین دهیدروژناز (PRODH) که در کروموزوم 22q11 واقع شده یکی از ژنهای مورد توجه در بیماری اسکیزوفرنی است. بیان این ژن در مغز بسیار زیاد است. پروتئین کد شده توسط این ژن، آنزیم پرولین دهیدروژناز اکسیداز، اولین مرحله ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه شبیه سازی تهدید و اثر بخشی تحلیل رویا در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و افراد مبتلا به افسردگی اساسی بود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع شبه آزمایشی(طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه) و همبستگی است. در این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی تحلیل رویا در آزمودنی های مبتلا به اختلال های اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی از آزمودنی ها با بر چسب اسکیزوفرنی و بیماران با برچسب افسردگی اساسی که در بیمارستان شهید بهشتی زنجان بستری بودند، به عنوان جامعه ...

مقایسه نظریه ذهن و کنشهای اجرایی در افرادمبتلابه اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی-جبری و بهنجار چکیده مقدمه. هدف از پژوهش حاضر بررسی نظریه ذهن و کنش های اجرایی در افرادمبتلا به اختلالات وسواسی-جبری ، دو قطبی، اسکیزوفرنی و بهنجار بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و نمونه آماری شامل 80 آزمودنی بود که از طریق نمونه گیری در دسترس و در4 گروه وسواس(20نفر) اسکیزوفرنی (20 نفر)، دوقطبی (20 نفر) و افراد بهنجار(20 نفر) انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از آزمون های باور ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه تکانشوری و سرشت و منش با اختلال خوردن در بیماران اسکیزوفرنی و دوقطبی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران اسکیزوفرنی و دوقطبی مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمی شهر اردبیل در 6 ماهه دوم سال 92 بودند.نمونه مورد مطالعه 40 بیمار(20 بیمار با تشخیص اسکیزوفرنی و 20 بیمار با تشخیص دوقطبی)بودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تکانشوری بارات و سرشت و منش کلونینجر استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی دو رشته ای نقطه ای، V ...

چكيده: پیشینه تحقیق : اسکیزوفرنی یک اختلال ناتوان کننده عصبی مزمن و پیچیده است که احتمالاً به وسیله‌ی فاکتورهای ژنتیکی و غیره ژنتیکی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. میزان شیوع این بیماری در جوامع مختلف بین 7/-1 درصد است و از اهمیت زیادی برخوردار است به همین دلیل مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است . این بیماری نشانگان متنوع و در عین حال تخریب کننده‌ای دارد که تفکر، ادراک، هیجان، حرکت و رفتار فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشخصه‌ی این بیماری علائمی نظیر هذیان، توهم، اختلالات ف ...

عنوان: تاثیر تمرین منظم هوازی بر علائم مثبت ، منفی و کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی تبریز- یک مطالعه دو سوکور مقدمه: امروزه اختلالات روانپزشکی به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات جوامع بشری بوده که در زمره آنها افسردگی، اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و سایکوزها و دمانس بیشترین بار جهانی رو به رشد این اختلالات در دنیا را تشکیل می دهند. داشتن اختلالات روانی مزمن مثل اسکیزوفرنی فرد را مستعد به تنش، وابستگی و مشکلات بیشتر در ح ...

مقدمه: اسکیزوفرنی نوعی از بیماری های روانی است که 1% جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد. دوپامین یکی از انتقال دهنده های اصلی در مغز است و رسپتورهای آن با تعدادی از اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی در ارتباط هستند. هیپرمتیلاسیون DNA در نواحی پروموتر ژن ها نقش اساسی در کاهش بیان ژن های دخیل در بعضی از بیماری ها را دارد. رسپتورهای دوپامین در خاطره اپیزوتیک، ادراک، آگاهی و احساسات دخیل هستند که این اعمال در بیماری اسکیزوفرنی در اثر عدم عملکرد رسپتورهای دوپامین دچار اختلال می شوند .هد ...