عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: از دغدغه‌های جوامع، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، ترقی در حوزه علوم و فناوری و به تبع آن ارتقای جایگاه علمی در میان رتبه‌بندی‌های جهانی علم و افزایش سهم خود در همکاری‌های علمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه علمی کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران در حوزه منابع‌طبیعی در بین کشورهای جهان اسلام در فاصله سال‌های 2011-1996 و نیز بررسی عوامل موثر بر پیشبرد آن از نظر محققان برتر ایرانی این حوزه انجام شده است. روش: بخش اول این پژوهش از نوع توصیفی بوده و به روش علم‌سنجی انجام شده است ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی علم‌سنجی مهاجرت نخبگان به دانشگاه‌های برتر آمریکا انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش، اعضای هیئت‌علمی ایرانی‌تبار دانشگاه‌های برتر آمریکا بود. این دانشگاه‌ها بر اساس نظام‌های رده‌بندی بین المللی انتخاب شدند. سیاهه‌ی افراد از وب‌سایت دانشگاه‌های انتخاب شده، استخراج گردید و اطلاعات آثار و استنادهای آنان از پایگاه اسکوپوس استخراج شد. اطلاعات به‌دست آمده مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد، 141 نفر اعضای هیئت‌علمی ایرانی‌تبار در حوزه‌های علوم‌پزشکی (40 ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت انتشار و تحلیل استنادی مقالات علمی ایران در حوزه علوم انسانی از نوع تحقیقات علم‌سنجی بوده و با روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. در این پژوهش تعداد 4831 مقاله نمایه شده توسط نویسندگان ایرانی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در پایگاه اسکوپوس طی سال های 2001 – 2010 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات کتابشناختی مقالات از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و با مشاهده حضوری مقالات استخراج شد. برای پاسخگویی به پرسش ها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار excel و spss و ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت میزان تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند، از سال 1379 تا 1388 (2000 تا 2009)، در پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و وب-آف‌ساینس با تأکید بر همکاری علمی بین آن‌ها است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش علم‌سنجی، یکی از روش‌های مطرح در زمینه‌ی سنجش و اندازه‌گیری تولیدات علمی، انجام شده است. جامعه‌ آماری عبارت است از: کلیه‌ تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه‌های استنادی اسکوپوس و وب‌آف‌ساینس، در چهار حوزه‌ی تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مه ...

هدف: این پژوهش تحلیل رابطه میان تولیدات علمی کشورهای برترجهان و میزان اختراعات ثبت شده درپایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهای 2008- 2013است. روش: پژوهش حاضریک مطالعه علم سنجی است که با استفاده از روش تحقیق همبستگی صورت پذیرفته است و سعی در توصیف رابطه میان تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و اختراعات ثبت شده به عنوان شاخص فناوری در بین سال‌های 2008-2013 دارد. داده‌های مربوط به تولیدات علمی کشورها شامل تعداد تولیدات علمی، نوع مدارک علمی و حوزه‌های موضوعی تولیدات علمی را از پایگاه ...