عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: هدف این پژوهش بررسی روش های متداول سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه ها و پیشنهاد نظام هماهنگ به منظور سازماندهی یکپارچه و مناسب این اشیا در موزه ها است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی و توصیفی است. مبانی نظری پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و جمع آوری داده ها به روش پیمایشی انجام شده است. در این پژوهش 65 موزه دار ایرانی و خارجی در مصاحبه شرکت کردند. با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه روش های متداول سازماندهی سکه ها و اسکناس ها در موزه های کشور و خارج کشور م ...