عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه زمان واکنش دست برتر افراد مبتلا به اسکولیوز c شکل با افراد سالم و در نهایت بررسی تأثیر تمرینات اصلاحی بر زمان واکنش دست برتر مبتلایان به اسکولیوز c شکل بود. مواد و روش کار: بخش اول پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی و طرح آن علّی-مقایسه ای و بخش دوم (اصلی) پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه ی آماری آن را کلیه دانشجویان پسر در حال تحصیل دانشگاه اراک (93-92) تشکیل دادند؛ در مرحله اول تعداد 30 نفر از افراد مبتلا ب ...