عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 553

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح روی 9 تیپ بذری گردوی یکنواخت که از 9 درخت جداگانه جمع‌آوری گردیده چهار نوع پیوند درنظر گرفته شده است .روش آماری طرح بصورت اسپلیت پلات که عامل اصلی آن تیپهای مختلف بذری و عامل فرعی روشهای مختلف پیوند میباشد بنابراین طرح دارای 9 کرت اصلی و درهرکرت اصلی (که یک نوع بذر کشت میگردد) چهار کرتچه وجود دارد که درهر کرتچه یک نوع پیوند بکار گرفته میشود انواع پیوند عبارتنداز:پیوند وصله ای - پیوند اسکنه ای - پیوند نیمانیم ساده و پیوند نیمانیم زبانه دار.تجزیه واریانس براساس طرح اس ...

دراین طرح 4 کولتیوار از ارقام گردوی انتخابی منطقه به چهار روش پیوند برروی یک تیپ گردوی یکنواخت که بذر آن از یک درخت جمع‌آوری گردیده پیوند زده میشود. روش آماری طرح بصورت اسپلیت پلات که عامل اصلی پیوندک (از چهار کولتیوار مختلف گردو) و عامل فرعی روشهای مختلف پیوندزدن میباشد. طرح دارای چهار تکرار و در هر تکرار 4 کرت اصلی و در هر کرت اصلی چهار کرتچه وجود دارد که درهر کرتچه یک روش پیوند برروی پایه بذری بکار گرفته میشود. روشهای پیوند مورد استفاده عبارتنداز : -1 پیوند وصله‌ای که در ت ...

این بررسی که در قالب طرح اسپلیت پلات در 4 تکرار کرتهای اصلی شامل 4 تاریخ کاشت بفاصله 15 روز که از 15 آبان شروع شد و کرتهای فرعی شامل سه میزان بذر که بر حسب 400-450-500 دانه در مترمربع بر روی رقم کراس سرخ تخم اجرا گردید بعد از یادداشت‌برداریهای لازم در دوران رشد نبات عملکرد دانه تیمارها بر اساس طرح آماری اسپلیت پلات تجزیه و مورد مقایسه قرار گرفت بهترین تیمار A1B2 (تاریخ کاشت 15 آبان و با میزان بذر 450 دانه در مترمربع) با عملکرد دانه 7/93 تن در هکتار بوده است و تیمار بعدی A1 B3 ...

این طرح بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در چهار تکرار با چهار فاصله بین ردیفها 190- 150 - 110 - 70 سانتیمترفاکتوراصلی وفاصله بین بوته ها بر روی خطوط که شامل فاصله 70 - 55 -40-25 سانتیمترفاکتور فرعی وفاکتوردرجه 2 شامل دو رقم گوجه فرنگی امپریال و پریموارلی میباشد. ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 

بمنظور مناسب ترین میزان کود مورد نیاز هیبرید ZPSC 704 تائید شده بخش تحقیقات ذرت ذرت این این تحقیق ازطریق استفاده ازطرح آماری کرتهای دوبار خردشده (اسپلیت ،اسپلیت پلات )باجرا درمی آید.کرتهای اصلی مقادیر کود ازته و کرتچه های درجه یک سه مقدار کود فسفره و کرتچه های درجه 2 دومقدار (Zn) موردبررسی قرار میگیرد،آزمایش در 4 تکرار باجرا گذاشته میشود و جهت کنترل و بررسی موارد مربوطه طرح دارای نمونه برداری خاک ،آب ،نبات ،محصول ویادداشت برداری در زمان های کاشت ،داشت و برداشت است ،مساحت آزما ...

این بررسی بااستفاده از طرح کرتهای دوبار خردشده در 4 تکرار اجرا میگردد کرتهای اصلی مربوط به میزانهای آبیاری و درکرتهای فرعی میزانهای ازت در 3 سطح و در کرتهای فرعی درجه 2 میزان فسفر در 3 سطح بررسی میشود کاشت به صورت خطی و کپه ای صورت میگیرد.فواصل خطوط از یکدیگر 25 سانتیمتر و فواصل کاشت روی خطوط 20 سانتی متر و عمق کاشت 15 سانتیمتر میباشد.تجزیه واریانس براساس طرح اسپلیت - اسپلیت پلات انجام میشود. ...

این آزمایش بمنظورتعیین اثرگوگرددرجذب موادغذائی ازجمله فسفرازت ،آهن باطرح‌اسپلیت پلات درسه تکرارهرتکرارشامل 10تیماردارای 6درخت جمعا180اصله درخت پرتقال محلی با پایه نارنج باطرح زیرپیاده خواهدشد. (SN P1 FEO) ON تیمار (ON X P2 FE1) + SN =10 ...

این طرح بصورت اسپلیت پلات (کرتهای خردشده ) در4تکرارو15تیماراجراگردیده بطوریکه در کرتهای اصلی باابعاد25 x 10 مترمیزان بذرمصرفی ودرکرتهای فرعی باابعاد10x5متر زمانهای مختلف مصرف کودازته موردبررسی قرارمیگیردتیمارهابشرح زیراست : شاهدبدون کودTO = 1/2دربهارو1/2 درپائیزT3 = 1/2درپائیزو2/3 دربهارT4 = بذر S1 =100Kgr بذر S2 =150Kgr بذر S3 =200Kgr تمام کوددرپائیزT1 = تمام کوددربهار T2 = TO T1 تیمار T2=15 T3 T4 ...
نمایه ها:
گندم | 
بذر | 

طرح بصورت اسپلیت پلات بوده که درآن تیمارهای آبیاری N1 وN2 کرتهای اصلی عبارتنداز: آبیاری برمبنای 30درصد کسررطوبت درمرحله استقرارN1 L1 N1 = آبیاری برمبنای 50درصد کسررطوبت درمرحله استقرارN2 = تکرار X L2 وتیمارهای آبیاری L3 وL2 کرتهای یکباره خردشده وعبارتنداز L3 آبیاری برمبنای 30 درصدکسررطوبت درمرحله بین استقرارتا N2 تشکیل دانه L1 = آبیاری برمبنای 50 درصدکسررطوبت درمرحله بین استقرارتاتشکیل دانه L2 = آبیاری برمبنای 70 درصدکسررطوبت درمرحله بین استقرارتاتشکیل دانه L3 = ...
نمایه ها:
رطوبت | 
خاک | 
ذرت |