عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جذب فلزات سنگین به وسیله ذرات خاک از مهم‌ترین فرایندهای تأثیر گذار بر فراهمی، سمیت و تحرک این عناصر در محیط خاک است. با توجه به حضور کانی های مختلف در خاک، بررسی واکنش فلزات سنگین با کانی‌های خالص می تواند به درک بهتر رفتار این فلزات در خاک کمک کند. در این تحقیق جذب عناصر کادمیم وسرب توسط نمونه هائی از گل سرشور شیراز و رس بنتونیت مهریجان مورد مطالعه قرار گرفت. pH و CEC نمونه‌ها اندازه گیری شد. به منظور اطمینان از وجود و میزان کافی کانی اسمکتایت در بخش رس نمونه های مورد استفاد ...

چکیده: رانش زمین به دلیل نقش مخرب آن در سازه‌ها دارای اهمیت است. هدف از این تحقیق بررسی اثر کانی‌های رسی در استعداد اراضی در زمینه رانش و نشست زمین است. برای این منظور ناحیه‌ای در بخش شمال‌شرقی ابرکوه درمسیر جاده‌ی یزد- شیراز، در مزرعه پسته موقعیتی با رانش‌های شدید برای مطالعه انتخاب گردید. برروی نمونه‌های خاک، آزمایش‌های خاک‌شناسی و کانی‌شناسی انجام شد. آزمایش‌های تکمیلی کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس و آزمایش‌های ژئوشیمی با روش طیف نگار فلوئورسنس اشعه ایکس انجام شد. هم‌چ ...
نمایه ها:

پیدایش، طبقه بندی و بررسی ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی خاک های منطقه آبادان در جنوب استان خوزستان، انجام شد. نتایج نشان داد که خاک های منطقه دارای مواد مادری آهکی و با تکامل ضعیف بوده و نیمرخ ها دارای افق های مشخصه سالیک و کمبیک می باشند. نتایج اندازه گیری مقدار آهن نشان داد که با افزایش عمق خاک، مقدار آهن قابل عصاره گیری با دی تیونات سدیم افزایش یافته است. همچنین با افزایش سن خاک، اکسید های متبلور آهن نسبت به اشکال غیر متبلور یا با تبلور ضعیف افزایش یافت ...
نمایه ها:
خاک | 
زهکشی |