عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر زمان های مختلف حذف علف های هرز و اسمو پرایمینگ بذر به همراه محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای مورد آزمایش شامل حذف علف های هرز در سه سطح : A1، A2 وA3 به ترتیب حذف تا 2 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 4 هفته پس از سبز شدن، حذف تا 6 هفته پس از سبز شدن، اسمو پرایمینگ بذر ش ...

به منظور بررسی تاثیر فرسودگی بذر، پرایمینگ و تلقیح بر رشد و نمو ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور فرسودگی بذر در سه سطح (0، 24 و 48 ساعت) بود. سپس بذور فرسوده شده در شرایط اسمو پرایمینگ بذر (پرایم و غیر پرایم) و تلقیح بذر(تلقیح و عدم تلقیح با مایه تلقیح نیتروکسین) قرار گرفتند. در این پژوهش همچنین اقدام به برآورد D50 (مدت زما ...

پایان نامه در دو بخش: در بخش آزمایشگاهی، به منظور بررسی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر کنجد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل ارقام کنجد (لاین 5 و دشتستان 2) فاکتور دوم تیمارهای پرایمینگ NaCl و سالیسیلیک اسید و هیدروپرایمینگ و فاکتور سوم، سطوح مختلف تنش شوری شامل شوری dS/m 9 و 6، 3، 0 است در بخش مزرعه‌ای آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در شهرستان دشتستان استان بوشهر در تابستان 13 ...

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های بهبود جوانه زنی است که می تواند باعث افزایش جوانه زنی و استقرار گیاهچه در شرایط تنش بدون تنش شود. به منظور بررسی اثر تیمارهای اسمو پرایمینگ بر بهبود شاخص های جوانه زنی بنگ دانه آزمایشی در قالب طرح کاملا تادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا گردید. پیش تیمار بذور (پرایمینگ) به مدت 72 ساعت در پتانسیل اسمزی 1/5- مگا پاسگال با نمک های کلرید سدیم، کلرید کلسیم، نیترات پتاسیم، فسفات دی هیدروژن پتاسیم و پلی اتیلن گلای ...

به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی برنج رقم فجر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال 1389 اجرا گردید. تیمار ها شامل پلی اتیلن گلایکول (PEG) با غلظت های 5 و 10 درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های 1 و 2 درصد و کلرید پتاسیم (KCl) با غلظت های 2 و 4 درصد و مدت زمان های 5 و 10 و 15 ساعت بود. نتایج نشان داد که حداکثر و حداقل سرعت جوانه زنی با پرایم نمودن PEG و KCl به ترتیب 5 ...

جوانه زنی و استقرار مطلوب گیاه یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. پیش تیمار بذر به عنوان یک راهکار جهت افزایش استقرار گیاه به ویژه در شرایط نامطلوب مطرح است. به منظور ارزیابی اثرات اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور ژنوتیپ های چغندر قند تنش شوری آزمایشی در سال 1390 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نوع این ازمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار بود. فاکتور او شامل 3 ...

به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر جوانه زنی بذر چغندر قند، آزمایشی در سال 1390 به صورت طرح اسپلیت بلوک در 3 تکرار انجام گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های چغند رقند (13030 و 22393 و IC و BR1) و فاکتور فرعی شامل هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با تیمارهای نیترات پتاسیم 0/5 درصد و نیترات پتاسیم 0/1 درصد بود. نتایج نشان داد که اسموپرایمینگ رد مقایسه با هیدروپرایمینگ، دردص جوانه زنی، سرعت جوانه زین، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص بنیه بذر را ...

به منظور مطالعه اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی دو رقم عدس در شرایط تنش شوری یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا شد. بذور ارقام مورد بررسی د راین پژوهش از ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان تهیه گردید. عوامل آزمایش شامل د. رقم عدس( رباط و کیمیا)، سه سطح پرایمینگ ( هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با NaCl و KCl) و پنج سطح شوری حاصل از NaCl (EC برابر ...