عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تاثیر اسموپرایمینگ بر بهبود جوانه زنی، رویش ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (Lens culinaris) به کوشش سعیده سمغانی به منظور بررسی تأثیر اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر بهبود جوانه زنی، سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس بیله سوار، کیمیا و گچساران پژوهشی در دو آزمایش جداگانه در آزمایشگاه و مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1394 طراحی و اجرا شد. آزمایش آزمایشگاهی شامل دو بخش بود، در آزمایش اول برای تعیین غلظت مناسب پیش تیمار طی آزمایش فاکتوریل د ...

بیواسموپرایمینگ روشی جهت بهبود تأثیرات بیولوژیکی به واسطه وارد کردن اصلاحات فیزیولوژیکی است که ضمن افزایش جوانه زنی بذر به جلوگیری از بیماری گیاهچه کمک می کند. هدف این پژوهش انتخاب باکتری های مناسب در جهت افزایش کارایی بذر و رشد گیاه، با بکارگیری یک روش مناسب پرایمینگ برای استقرار این عوامل بر روی بذر بود که بتواند بر شاخص های جوانه زنی بذر و بنیه گیاهچه و حفظ جمعیت باکتری روی بذرها موثر باشد. مرحله اول آزمایش ها شامل بیوپرایمینگ بذرهای گندم رقم چمران با 46 سویه باکتری از انو ...

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش ژنوتیپ چغندرقند و همچنین تعیین بهترین تیمار پرایمینگ و ژنوتیپ دو آزمایش در سال زراعی 1389 انجام شد. آزمایش اول و دوم به ترتیب در آزمایشگاه بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده و آزمایشگاه تکنولوژی بذر تحت شرایط آزاد (محیط آزمایشگاه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت بلوک های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های مختلف چغندر قند (22393، 13030،IC ...

تیمارهای بهبود دهنده‌ی بنیه بذر مانند پرایمینگ، قادر به افزایش کارایی بذر در شرایط تنش‌های محیطی می‌باشند. سه آزمایش جداگانه شامل پژوهش‌های آزمایشگاهی (Ι)، (ΙΙ) و گلخانه‌ای به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بذر بر ویژگی‌های جوانه ‌زنی، و نیز برخی صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی رشد و عملکرد دو رقم گندم (آذر 2 و شیراز) تحت تنش آبی انجام شد. تیمار‌های پژوهش آزمایشگاهی (Ι)، شامل، چهار سطح تنش آبی و سطوح مختلف پرایمینگ بودند. تیمار‌های پژوهش آزمایشگاهی (ΙΙ) و گلخانه‌ا ...

به منظور بررسی و ارزیابی دوره‌های خیس و خشک کردن بذور(پرایمینگ) بر روند جوانه زدن در شرایط تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کرت‌های کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید . ماده آزمایشی شامل رقم ریحان بنفش در پتری دیش و تیمارهای آزمایشی شامل سطوح پرایمینگ 0 (کنترل) ، 3-، 6- و 9- bar در مرحله اول و سطوح پتانسیل اسمزی در مرحله دوم تنش خشکی ( صفر(کنترل) ، 5-، 10-) نیترات پتاسیم (صفر و 5) بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اعمال تیمار پرایمینگ به طور معنی‌داری بر ...

پرایمینگ بذر یکی از تکنیک های بهبود کارائی بذر است که می تواند باعث بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه به عنوان مهمترین مرحله بحرانی چرخه زندگی گیاهان شود. این تحقیق به منظور بررسی امکان بهبود جوانه زنی و استقرار گیاه دارویی بنگ دانه در دو بخش آزمایشگاهی و گلخانه ای انجام گردید. در بخش آزمایشگاهی این تحقیق دو آزمایش اسموپرایمینگ و هورمون پرایمینگ بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام گردید. ابتدا جوانه زنی بذور بن ...

در اکثر نقاط ایران به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه‌خشک، تنش‌های مهم غیر زنده نظیر خشکی، شوری، دما، باد و تنش‌های زنده شامل قارچ‌ها، باکتری‌ها،ویروس‌ها و حشرات موجب کاهش عملکرد، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و در مواردی عدم امکان تداوم کشاورزی شده است. یکی از مهمترین عوامل در رسیدن به عملکرد بالا در واحد سطح مقدار درصد و سرعت استقرار بذور کشت شده است. اما متأسفانه سرعت استقرار بذور به دلایل مختلفی از جمله تنش خشکی پایین است. برای کاهش این مشکل از تکنیکی بنام پرایمینگ بذر قبل ا ...

به منظور بررسی تأثیرروش های مختلف پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد اولیه شش رقم گندم نان (سرداری، زارع، سیوند، ریژاو، پیشگام، آذر2) هفت آزمایش جداگانه طی سال های 1391 و 1392 خورشیدی در آزمایشگاه و گلخانه مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه صورت گرفت. ابتدا چهار آزمایش مجزا بر روی شش رقم گندم یاد شده انجام شد که عبارتند از: 1-پرایمینگ بذر ارقام با تیمارهای (جیبرلیک اسیدppm50، سالیسیلیک اسیدppm 50، نیترات پتاسیم1% و هیدروپرایمینگ) 2- پرایمینگ بذر ارقام با هیومیک اسید در چهار سطح (صفر، 2.5 ...

پرایمینگ تکنیکی است که می تواند سبب افزایش سرعت جوانه زنی و یکنواختی سبز شدن گیاه شود. در این رابطه و به منظور بررسی اثر تیمارهای هیدرو و اسمو پرایمینگ بر بهبود شاخص های جوانه زنی مریم گلی یک ساله، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار آزمایشگاه تکنولوژی بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1389 انجام گرفت. تیمارها شامل هیدروپرایمینگ در دو زمان 6 و 12 ساعت، تیمار با محلول کلرید سدیم، کلرید کلسیم و نیترات پتاسیم با غلظت 1- مگا پاسکال به مد ...