عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چگونگی اسلامی سازی نظام مدارس دوره ابتدائی این پایان نامه با توجه به نیاز مبرم و ضروری به ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و اهمیت ویژه و تاثیر ژرف نظام پایه ای دوره ابتدائی به عنوان سنگ زیر بنایی، نگاشته و هدف اصلی آن تبیین چگونگی اسلامی سازی نظام مدارس دوره ابتدائی است. برای رسیدن به این هدف تلاش شد با نگاهی حداکثری به اسلامی سازی نظام مدارس دوره ابتدائی و محوریت منابع دینی و با تکیه بر تجربیات مسلمانان در دورانهای مختلف اسلامی جهت تشکیل نظام مدارس و اقدامات و ...

«محمدنقیب العطاس» یکی از موافقان و نظریه‌پردازان ایده اسلامی‌سازی معرفت است. در این رساله دیدگاه علم دینی عطاس، با توجه به مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و انسان‌شناختی وی گزارش و مورد بررسی قرار گرفته است. در گزارش، این نکته مورد توجه قرار گرفته که دیدگاه وی تنها شامل تهذیب و تکمیل علوم موجود نیست، بلکه دربردارنده دو مرحله تهذیب و تکمیل علوم موجود و تولید علوم جدید بر اساس مبانی اسلامی است. همچنین روش‌شناسی تحقق علوم اسلامی در اندیشه عطاس تبیین شده که شامل استفاده از روش تر ...

آغاز گاه تحولات روزافزون بشر در حوزه های گوناگون ‏‎"‎‏ انقلابهای صنعتی‏‎"‎‏ سالهای اول قرن هفدهم است. اندیشه مدرنیته نیز در همین دوران شکل می گیرد. مهمترین ویژگی اندیشه مدرنیته ‏‎"‎‏ اومانیسم‏‎"‎‏ است. غرب خاستگاه این تمدن نوین بوده است. اندیشه مدرن تدریجاَ به دیگر سرزمینهای غیر غربی گسترش یافت. اسلام در حکم یکی از تمدنهای غیر غربی خواه ناخواه می باید با این تمدن نوین مواجه می شد. از بدو مواجهه مسلمانان با تمدن نوین غرب به طورپراکنده تلاشهایی دراین جهت صورت گرفته است. نخستین ...

تعلیم و تربیت چند فرهنگی، یکی از نهادهای اجتماعی استت که با تووت اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی در ارتباط است. بهعبارت دیگر، چند و چون کارکرد نظام های تربیتی هر جامعه ای، به چند و چون و کارکرد تحوت پیرامونی بستگی دارد. با آغازتحولات روز افزون بشر در حوزه های گوناگون، «انقلاب صنعتی» سال های اول قرن هفدهم است که غرب، خاستگاه این تمدن نوین است. اند یشه مدرن تدریجاً به دیگر سرزمین های غیر غربی گسترش یافت. اسلام در حکم یکی از تمدن های غیر غربی خواهناخواه می بایست با این تمدن نوین م ...

علوم سیاسی موجود تحت تأثیر مبانی غربی خصلتی عرفی یافته که مغایر با مبانی اسلامی است. از جمله نظریه‌های تولید علم دینی با رویکردی اسلامی، نظریه‌‌ی آیت الله جوادی است. حال بر اساس این رویکرد، اسلامی سازی علوم چه استلزاماتی در علوم سیاسی دارد؟ جواب به این پرسش با روش تحلیلی - توصیفی از آثار علامه جوادی بدست می‌آید. مدل مطلوب اسلامی سازی آیت الله جوادی آملی را در مطالعات سیاسی می‌توان در سه حوزه اصلی مبانی دانشهای سیاسی، روش شناسی و غایت و کاربرد آنها دانست. مبانی دانشهای سیاسی ...

دانش تاریخ به طور عام یکی از مهم‌ترین دانش‌های بشری و متون تاریخ هنر و معماری از مهم‌ترین دانش‌های تاثیرگذار بر فرآیند خلق آثار هنری و معماری هستند. متون تاریخ‌نگاری که محصول تحلیل اسناد تاریخی توسط تاریخ‌گر و تحت تاثیر جهان‌بینی او هستند، آن هنگام که توسط پژوهش‌گر غیرمسلمان و با تاثیر پذیرفتن از جهان‌بینی او تدوین می‌شوند، جواب‌گوی بسیاری از انگاره‌های اسلامی نیستند و قادر نخواهند بود تا نگرش هنری هنرمند مسلمان را در تطابق با آموزه‌های دینی اسلامی پرورش دهند. در این پژوهش پ ...

در سخنرانی ها، مصوبه ها، بیانیه ها، مصاحبه ها، اسناد و حتی در متون دفاعیه های زندانیان سیاسی می توان به سخن درآمدن علوم انسانی را آشکارا مشاهده نمود. بخش عمده ای از این رواج گفتمانی حاصل نوعی نگرانی درمیان نخبگان حاکم است. تا جایی که می توان گفت علوم انسانی در جامعه ی ایران به نوعی هراس اخلاقی تبدیل شده است. در این پژوهش کوشیدیم، به سخن در آمدن علوم انسانی را در ایران از منظر هراس‌اخلاقی استنلی کوهن، گود و بن‌یهودا و استوارت هال بررسی کنیم. با تکیه بر تحلیل تماتیک و با استفا ...