عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای درک بهتر و مقابله با عوامل محیطی موثر بر عملکرد، شناخت الگوی رفتار فیزیولوژیک گیاهان و ارتباط بین مسیرهای بیوسنتزی بیومولکول‌های حیاتی الزامی است. در این راستا رقم کوهدشت گندم و توده بومی قره آرپای جو کشت و در مرحله 3 تا 4 برگی با استفاده از ستوکسیدیم، فعالیت آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز متوقف شد. سپس از گیاهچه‌های گندم و جو در مراحل مختلف نمونه برداری و میزان تولید ماده خشک، شاخص پایداری غشا، محتوای رطوبت نسبی سلول، کلروفیل a، کلروفیل b، کاروتنوئید، فعالیت آنزی ...

به‌منظور پی‏جویی توده‏های فالاریس (شامل دو گونه Phalaris minor Retz. وP. paradoxa L. )، یولاف زمستانه (Avena ludoviciana Dur) و چچم (Lolium rigidum Gaud.) مقاوم به علف‏کش‏های کلودینافوپ پروپارژیل، فنوکساپروپ پی اتیل و دایکلوفوپ متیل و همچنین توده‏های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شلمی [Rapistrum rugosum (L.) All.] مقاوم به تری بنورن متیل در مزارع گندم شهرستان آق‏قلا، آزمایش‏هایی طی سال 1391 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. با حرکت روی دو قطر فرضی بر ر ...

از آنجائی‌که تا کنون علف‌کش اختصاصی برای محصول زعفران معرفی نگردیده است، لذا اساس کنترل شیمیایی علف‌های هرز مزارع زعفران، استفاده از علف‌کش‌هایی با مصرف مشابه در سایر محصولات می‌باشد. از طرف دیگر در سالهای اخیر کشاورزان از کودهای مایع ریزمغذی جهت تقویت بنه زعفران و گلدهی بیشتر استفاده می‌کنند، و برای کاهش هزینه ها این کود ها را همراه علف‌کش در مزرعه پاشیده می شود. لذا در این تحقیق علاوه بر بررسی کارآیی سه نوع علف‌کش از خانواده ACCaes ، بنام علف‌کشهای هالوکسی‌فوپ- آر- متیل (گا ...