عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعتقاد به تعامل و تفاعل همه علوم ، اعم از علوم بشری و معارف منتج از سرچشمه وحی و شرایع یکی از مبادی نسبی گرایی است. برای بررسی صحت و سقم این دادوستد در این مقاله به بحث در مورد ؛پارادایم حکمت؛ از دیدگاه اسلامی پرداخته شده است. دو تجربه ناموفق اندیشمندان برای برقراری ارتباط بین کلی گرایی حکمت و جزئی نگری دانشهای تجربی، یعنی: رویکرد به قیاس و کلی نگری، و استقراء و جزئی نگری مطرح شده، و ناکامی مکاتب مختلف درتلفیق این رو نگرش مورد بحث قرار گرفته است. سپس با توجه به تعامل و تفاعل ...
نمایه ها:
حکمت | 
علم | 
اسلام | 
قیاس | 
وحدت | 
کثرت | 

به علت اهمیت موضوع علیت، در این پژوهش ابتدا نگاهی تاریخی و مختصر به آراء ونظرات فیلسوفان غرب در یونان باستان شده است و سپس سیر پیشرفت ویا پسرفت تایید و یا انکار علیت و همچنین مقایسه رویکرد فیلسوفان دین مدار قرون وسطی ، تجربه گرایان ، وعقل گرایان، مورد بررسی قرار گرفته است. که مسلماً در این مرحله ، هر فیلسوف با استفاده از نظرات فیلسوفان پیش از خود یا در مقام تایید و یا نفی نظرات برآمده ، ودر نهایت به فیلسوفان تحلیلی پرداخته می شود که با برداشتی علم گونه از علیت و موضوعات مرتب ...

چکیده ندارد.

استقصاء آراء اقتصاددانان درباره کاربرد روشهای قیاسی و استقرایی در تکوین نظریه‌های اقتصادی از میان اقتصاددانان کلاسیک ، نئوکلاسیک ، کینز، نهاگرایان مکتب تاریخی و همچنین بررسی نمونه‌هایی از نظریه‌های اقتصادی و نقش روشهای یاد شده در تکوین آنها. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
یقین | 
شک | 

مساله مورد پژوهش که محقق در پی یافتن پاسخ و نتیجه آن می‌باشد عبارت است از (مقایسه تاثیر روشهای تدریس سنتی و تدریس به شیوه تفکر استقرایی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان درس علوم. به عبارت دیگر بررسی اینکه بین پیشرفت تحصیلی درس علوم و آموزش به شیوه تفکر استقرایی رابطه معنی‌داری وجود دارد.) در پژوهش حاضر روشهای تفکر استقرایی و سنتی متغیر مستقل مسئله مورد نظر و پیشرفت تحصیلی درس علوم متغیر وابسته می‌باشند. روش تفکر استقرایی، یکی از روشهای نوین و فعال در تدریس دروس است و بر اساس یافت ...