عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، به منظور طراحی مدل راهبردی مدیریت استعداد در شرکت نفت و گاز پارس بر اساس تجارب بین المللی برتر انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آمیخته ( کیفی - کمی ?)?بود و نمونه?گیری در آن، در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله کیفی ، نمونه شامل 24 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ( خبرگان) بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله کمی، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد که در نهایت، حجم نمونه به تعداد ??? نفر از میان کلیه کارکنان شرکت تعیین گردید. بر پایه ی پیشینه ...

یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر دانشگاهی، اعضای هیأت علمی آن است. لذا دانشگاه‌ها باید بهترین‌ها که همان استعدادهای علمی محسوب می‌شوند را شناسایی و موقعیتی را فراهم کنند که این افراد راغب به همکاری و عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند. این پ‍‍‍‍‍ژوهش با هدف بررسی وضعیت مدیریت استعداد در جذب و نگهداشت اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های دولتی استان تهران انجام شد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های کیفی، کمی (آمیخته) و از نظر هدف از نوع کاربردی است. طرح این تحق ...

تحولات مدیریتی در دو دهه اخیر و حضور سازمان‌ها در دنیاي رقابتی و پیچیده امروز این نکته را یادآور می‌شود که مدیریت نیز مانند سایر علوم، نیازمند مهارت و تخصص است. رهبري که بعنوان فرایندي اساسی در هر سازمان مطرح است، یکی از پنج وظیفه اصلی مدیریت می‌باشد. با توجه به نقش پراهمیت رهبر در سازمان بعنوان هدایت کننده و هماهنگ کننده فعالیت‌هاي افراد، یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه سازمان‌ها چگونگی جذب، تربیت و نگهداري افرادي است که سرمایه‌هاي سازمان بشمار می‌آیند. نکته مهم این است که ...

مدیریت استعداد مجموعه کاملی از فرآیندها برای شناسایی، توسعه، نگهداری و بکارگیری کارکنان مستعد به منظور اجرای موفقیت‌آمیز فعالیت‌های مورد نیاز سازمان است و به سازمان اطمینان می‌دهد، که افراد شایسته، با مهارت‌های مناسب، در جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به اهداف مورد انتظار قرار گرفته‌اند. با توجه به نو بودن مدیریت استعداد در کلان سازمان‌های ایران، انجام این پژوهش تاثیر شایانی بر دیدگاه مدیران منابع انسانی دارد. هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین‌پروری ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، ساخت و هنجاریابی سنجش مجموعه استعدادهای دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اصفهان بود. به همین منظور 660 نفر دانش آموز از نواحی پنجگانه شهر اصفهان به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش، از نوع آزمون سازی بود. براین اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی آزمون های مجموعه استعدادهای دانش آموزان دوره ابتدایی به شیوه الفای کرونباخ محاسبه گردید که نتایج نشان دهنده پایایی بین 69/0 تا 92/0 بود. روایی خرده آزمون ه ...

هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی برای شناسایی موانع کلیدی پیاده سازی مدیریت استعداد در شرکت قاسم ایران می باشد. با استفاده از تکنیک A.H.P این موانع را اولویت بندی می نماییم تا با اهمیت ترین مانع شناسایی شود و ترتیب هر یک مشخص شود. روش این تحقیق برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها کیفی و از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. شیوه جمع آوری داده با استفاده از پرسشنامه بوده است. شیوه تحلیل داده ها به روش تحلیل مقایسه ای (A.H.P) می باشد. در این تحقیق تعداد جامعه با نمونه برابر می ...

هدف از این پژوهش بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته دو و میدانی ایران بود. برای انجام این پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود. بین کلیه مربیان تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و مربیان باشگاههای کشور و ورزشکاران نخبه تقسیم شد. در این پژوهش متغیرهایی مانند وضع موجود استعداد یابی در ایران و جهان، ضرورت وجود الگوی استعداد یابی، مناسب ترین نهاد استعداد یاب، مهم ترین نهاد جذب کننده و پرورش دهنده استعدادها و تعیین او ...

در این بررسی ابتدا پیشینه و بنیادهای نظری موضوع استعداد(تعاریف ،مفاهیم و ...) مورد مطالعه قرار گرفته و سپس تحلیلی از ماموریت و فعالیت های کانون و نقش آن در کشف و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان ارائه شده و با تحلیل و بررسی مفهوم استعداد بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به ارائه الگوی پیشنهادی برای تحقق استعداد کودکان و نوجوانان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. ، ...

پژوهش های تفاوت های فردی، در رفتار حرکتی بر مطالعه توانایی های حرکتی تاکید می کند. توانایی به یک خصیصه یا ظرفیت کلی اطلاق می شود که به اجرای مهارت ها یا تکلیف های گوناگون مربوط است. توانایی های حرکتی گوناگونی زیر بنای اجرای مهارت های حرکتی هستند. افراد مختلف سطوح مختلف از این توانایی ها را دارند. سوال مهمی که پژوهشگران در سال های طولانی به آن مشغول بوده اند. این است که این توانایی ها چگونه در یک فرد به هم مربوط اند؟ فرضیه توانایی عمومی حرکتی، پیشهاد می کند که توانایی ها بشدت ...