عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت استعداد، از دسته مفاهیم جدید حوزه مدیریت منابع انسانی است که بر شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد در سازمان تاکید دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت مدیریت استعداد در دانشگاه تربیت مدرس و رابطه آن با عملکرد سازمانی است که این هدف اصلی در قالب 6 هدف فرعی بیان شده است. این اهداف عبارتند از: بررسی رابطه بین جذب و استخدام نیروی مستعد و عملکرد سازمانی، بررسی رابطه بین شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد و عملکرد سازمانی، بررسی رابطه بین بکارگیر ...

موضوع: ارزیابی فرآیند مدیریت استعداد در رشته تنیس روی میز دختران در آموزش و پرورش شهر تهران دانشگاه الزهرا ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی استاد راهنما: دکتر ناهید اتقیا گردآورنده : الناز آگین هدف از انجام این پژوهش ارزیابی مدیریت استعداد در رشته تنیس روی میز دختران در آموزش و پرورش شهر تهران می باشد. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش ۸۴ نفر از مربیان تنیس روی میز فعال در آموزش و پرورش، مسئولین انجمن تنیس روی میز مناطق آموزش و پرورش و کارشناسان تربیت بدنی مناطق ۱۹ گانه ...

پژوهش حاضر با درک نقش کلیدی کارکنان شایسته، با‌استعداد و توانمند در موفقیت سازمانها، به شناسایی ابعاد راهبردی الگوی مدیریت استعداد می‌پردازد. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش آمیخته است. روش پژوهش در بخش کیفی، توصیفی-اکتشافی و در بخش کمی، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. نمونه آماری در بخش کیفی، خبرگان صنعتی و دانشگاهی و در بخش کمی مدیران و کارشناسان شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته و در بخش کمی پرسشنامه م ...

هدف پژوهش کیفی حاضر کشف برداشت افراد با استعداد از عوامل موثر بر نگهداشت مستعدین سازمانی در صنعت منسوجات استان یزد، هم‌چنین برداشت مدیران از دیدگاه افراد با استعداد در مورد عوامل موثر بر نگهداشت بود. استراتژی انجام تحقیق پدیدارنگاری و ابزار جمع‌آوری داده مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته بود. از روش نمونه‌گیری هدفمند برای شناسایی افراد مستعد با استفاده از رویکرد موضوعی- انحصاری بهره گرفته شد. جهت تشکیل خزانه استعداد، فهرست ویژگی‌های افراد با استعداد با مراجعه به ادبیات موضوع هم‌چنین ...

تناسب میان شغل و شاغل به منظور استفاده بهتر از استعداد، توانایی و مهارت های نیروی انسانی ‏بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این پژوهش طراحی یک مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل ‏مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی می باشد. این پژوهش، در سه فاز اصلی اجرا شده است: در ‏فاز اول، مفهوم استعداد مورد مطالعه قرار گرفت و استعداد از 4 منظر الگوهای تکرار شونده افکار، ‏رفتار و احساسات، دانش، تجربه و ویژگی های فردی، جهت بررسی، اولویت بندی و سنجش انتخاب ‏شدند. به منظور اولویت بندی معیارها از 22 ...

پژوهش حاضر با هدف مدیریت استعدادهای ورزشی با تاکید بر جذب و سازماندهی ورزشکاران رشته ورزشی ژیمناستیک انجام شد . به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه ورزشکاران و مربیان رشته ورزشی ژیمناستیک استان آذربایجان غربی با استفاده از جدول مورگان نمونه ای ۲۵۰ نفره انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از شاخص‌های توصیفی مانند میانگین، انحراف استاندارد، در ...
نمایه ها: