عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عواملی که سلامت مدیران و معلمان را تهدید می‌کند، استرس است. استرس در اندازه کم می‌تواند اثر مثبت داشته باشد و باعث افزایش انگیزه شود و محرکی برای مقابله با موقعیت‌های مشکل‌زا باشد. اگر استرس زیاد باشد، باعث احساس خشم، ترس و ناکامی می‌شود و سلامت جسمی و روانی معلمان را به خطر می‌اندازد (گیگا ، 2001). عوامل استرس‌زا در حرفه معلمی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1- عوامل استرس‌زای محیطی، شامل عوامل انضباطی دانش‌آموزان، رابطه معلمان با مدیران و همکاران، بخشنامه‌ها و قوان ...

هدف: نیروهای نظامی در دفاع از کشور نقش مهمی دارند .همچنین ماهیت این ارگان‌ها،احتمال بروز اضطراب ،استرس،افسردگی و کاهش سطح بهزیستی روان‌شناختی را در بین نظامیان افزایش می‌دهد و فعالیت‌های آنان را مختل می‌کند.پژوهش‌های اخیر اثر بخش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را در کاهش اضطراب،استرس و افسردگی در جمعیت‌های مختلف نشان داده است.اما جستجوها حاکی از این بود که اثر بخشی این رویکرد بر نظامیان بررسی نشده است.در پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطرا ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی رویداد‌های استرس‌زا عمده و رابطه آن‌ها با افسردگی و افت شناختی در سالمندان است. به این منظور نمونه‌ای به حجم 160 نفر (100مرد و60زن) از بین سالمندان شهر یزد با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. برای ارزیابی متغیر‌های پژوهش، از پرسشنامه وضعیت شناختی، رویدادهای استرس‌زا زندگی سالمندان(محقق ساخته) و مقیاس افسردگی سالمندان استفاده شد. یافته‌ها با روش‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون همبستگی پیرسون بررسی شدند. در ابتدا رویدادهای ...

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت استرس، مدیریت زمان و خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان هیر بود. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل هستند. نمونه شامل40 دانش آموز دختر می‌باشد که از طریق نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه مهارت‌های مقابله با استرس بیلگینز و موس ، پرسشنامه مقیاس ...

رویارویی با مسائل و تحمل استرس‌های روزمره بخشی از زندگی هر انسانی است.آشنایی با نحوه برخورد و چگونگی حل مسائل و مقابله با استرس‌ها، فرد را از آسیب‌پذیری در در برابر آسیب‌های اجتماعی بویژه گرایش به اعتیاد ایمن می-سازد. پژوهش حاضر به مقایسه تأثیر آموزش مهارت‌های حل‌مسئله و مقابله با استرس به دو روش سنتی و کارگاهی در کاهش گرایش به اعتیاد دانشجویان پسر دانشگاه اراک در سال تحصیلی92-91پرداخته است. پژوهش حاضر از جمله طرح‌های نیمه آزمایشی و مجموعه طرح‌های دو گروه آزمایشی با پیش‌آز ...

پژوهش حاضر رابطه هوش معنوی و راهکارهای مقابله با استرس با رضایت شغلی معلمان را مورد بررسی قرار داده این پژوهش در سال 92 معلمان دوره ابتدائی منطقه 5 تهران را به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار داد. با توجه به جدول مورگان و کرجسی از 3600 نفر معلم مشغول به کار 350 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی عبداله زاده (1388)، پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (1990) و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و هیولین (1969) به منظور آ ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و سبک های مقابله با استرس با سلامت روان در دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان آران و بیدگل بود. به همین منظور پرسشنامه های سنجش مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر، سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر و سلامت روان گلدبرگ و هیلیر روی 200 دانش آموزی که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، اجرا گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس، استفاده شد. نتایج حاصل از این پژ ...

"انواع اصلی ویژگی های چند بخشی در آواشناسی شامل تکیه (استرس)، تن، طول و آهنگ" (لدفگد، 1982، صفحه 219) توجه محققانی را که در زمینه آواشناسی و تلفظ مطالعه می کنند را جلب کرده است. تکیه (استرس) کلمات نقش بسیار مهمی در یادگیری زبان انگلیسی هم از جنبه دریافت و فهم شنونده و هم گوینده دارد. بخش (سیلاب) کلمه (بخش های تاکیدی و غیر تاکیدی یا سیلاب های استرس دار و بدون استرس) نیز می تواند نقش مهمی در فهم و درک زبان داشته باشد. این مطالعه ترتیب زمانی یادگیری تغییرات در بخش (سیلاب) و تکیه ...

عنوان: بررسی ارتباط فرهنگ (فردگرایی- جمع گرایی) با استرس و دلبستگی مراقبین جانبازان شهر تبریز در سال ۱۳۹۴ مقدمه: به دنبال هر جنگی، اختلالات روانی در سربازان و خانواده آنها دیده می شود. ازجمله این اختلالات، استرسهای زندگی بعد از جنگ بر روی این خانواده ها است. نژاد و فرهنگ نقش مهمی در میزان استرس دارد. همچنین فرهنگ میتواند در ارزیابی رویدادهای استرس زا، درک و رفتارهای مقابله ای با آن را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این مطالعه تعیین رابطه میان استرس و فرهنگ فردگرایی- جمع گرایی در مر ...
نمایه ها:
استرس | 
فرهنگ |