عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر مطالعه‌ای از نوع توصیفی تحلیلی و مقطعی بوده که در بیمارستان های‌ آموزشی و غیر آموزشی استان تهران در بخش‌های سی سی یو، آی سی یو و اورژانس انجام خواهد شد. جامعه مورد پژوهش پرستاران شاغل در بخش‌های یاد شده بوده که حدوداً در مجموع در سه بخش آی سی یو، سی سی یو و اورژانس 4000 نفر می‌باشند. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه که در سایت زیر قابل دسترسی است، www.psycho.nui-duesseldorf.de/abteilungen/aap/gpower3 تعداد 2801 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند که با احتساب 25 درصد ر ...
نمایه ها:
استرس | 
استرس | 
شیوع | 

یکی از استرس زا ترین مسائل مربوط به رابطه ی زناشویی، وجود رابطه ی فرازناشویی در میان زوج هاست، رابطه ی که منجر به کاهش یافتن رضایت مندی زناشویی می شود. با توجه به فراوانی بالای این معضل اجتماعی و همچنین با توجه به میزان بالای استرس حاصل از آن، می توان لزوم انجام این پژوهش را دریافت. هدف: هدف اصلی تحقیق حاضرکه با استفاده از نظریه ی شیوه های مقابله ای لازاروس و فلکمن طراحی شده است، بررسی اثربخشی آموزش شیوه های مقابله با استرس بعد از رابطه ی فرازناشویی مرد جهت افزایش رضایت مندی ...

محیط کار از محرک های فیزیکی، روانی و اجتماعی تشکیل شده که هر یک می تواند عامل ایجاد تنیدگی به شمار رود. استرس شغلی واکنش جسمی و روانی مضری است که در اثر تعامل فرد با محیط و عدم هماهنگی بین نیازهای کاری با توانایی ها و خواسته های شخص ناشی می شود. اگرچه استرس شغلی در تمام مشاغل وجود دارد ولی در حرفه هایی که با سلامتی انسان ها سروکار دارند این موضوع اهمیت و فراوانی بیشتری پیدا می کند. استرس شغلی تاثیر زیادی بر پیدایش مشکلات روانی دارد، فشار عصبی در سازمان همچون آفتی نیروها را تح ...
نمایه ها:
استرس | 

مقدمه: اختلال استرس بعداز سانحه شامل مجموعه ای از علائم است که به دنبال رویارویی با موقعیت تهدید کننده حیات ایجاد میشود. تقریباً پاسخ فرد به این تجربه شامل ترس، به تصویر کشیدن پیوسته در ذهن خود و دوری از به یادآوری آن می باشد.هدف از این مطالعه بررسی اختلال استرس بعد از سانحه و برخی فاکتورهای مرتبط در کودکان مبتلا به سرطان و والدین آن ها میباشد. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و به روش مقطعی است که در آن 95کودک مبتلا به سرطان و والدین آنها به طور تصادفی انتخاب ش ...

پرستارى جزء مهم مراقبت درمانى است و پرستاران به دلیل ماهیت شغلی سطح بالایی از استرس و در پی آن اضطراب و افسردگی را تجربه می کنند. این عوامل، علاوه بر تاثیر بر روی سلامت جسم و روان خود پرستاران ، به کاهش کیفیت خدمات منجر شده و هزینه بالایی نیز برای سازمان ها در بردارد. با توجه به لزوم پیشگیرى از آثار روانى و رفتارى استرس و عوارض آن، ضرورت آموزش روش هاى مقابله اى در پرستاران احساس می شود. لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی سالم ( تغذیه، خواب و استراحت، ورزش و ...

این تحقیق با هدف بررسی نقش مدیریت استرس بر بهبود عملکرد کارکنان سازمان های دولتی صورت گرفته است و روش آن توصیفی و تحلیلی است و از نوع کتابخانهای است. یکی از موضوعات پراهمیت در دنیای پرتکاپوی امروزی بحث استرس و فشارهای عصبی و روانی است. فشارهای عصبی به عنوان مهم ترین عامل به وجود آورندهامراض روحی، جسمی و رفتاری انسانها توجه پزشکان، روانشناسان و دانشمندان علوم رفتاری و مدیریت را به خود معطوف نموده است. بنابراین مدیریت و شناسایی میزاناسترس می تواند اطلاعات گرانبهایی در خصوص برنا ...
نمایه ها:
استرس | 

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استرس و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران بوده آیا بین استرس و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی » و سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکهجامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کارکنان اداره کل امور «؟ استان مازندران رابطه معنی داری وجود دارد مالیاتی استان مازندران می باشد. که در زمان انجام تحقیق تعداد کارکنان شامل 243 نفر بوده است. برای تعیینحجم نمونه آماری، به جدول کرجسی و مورگان مراجعه شده است و از جامعه آماری ، 149 ن ...

استرس براثر تراکم و پیچیدگی کاری بالا و الزام به ساعتهای کار طولانی ایجاد می شود استرس دربین دانشکاران بیشتر است چرا که ماهیت کار دانشی مبتنی برپیچیدگی و تمرکز بالا است ازطرفی به عنوان چالش هزاره سوم بهره وری دانشکاران است لذا هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین استرس و بهره وری دانشکاران است دراین مطلعه مقطعی 120 نفر از دانشکاران مجتمع مس سرچشمه مورد بررسی قرارگرفته اند داده های این مطالعه ازطریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه های سنجش عملکرد سنجش استرس و سنجش بهره وری دانشکاران استخراج ...

فرهنگ یک محیط معنوی احساساتی و عقلانی ساخته دست بشر است که شامل ایجاد و خلق محل کار رشد و پرورش آن توسط یک سازمان است فرهنگ مختلف در محیطهای سازمانی می توانند در هر سازمانی نفوذ کرده و بر آن تاثیر گذارند استرس جزئی از زندگی هر کارمندی است به هرحال جایی که استرس بیش از حد است افراد و عملکردسازمانی شان بیشترین اسیب را خواهند دید بدتر از آن اینکه استرس یک التزام و تعهد و همینطور یک تهدید برای بقا یک سازمان است بنابراین مشکل استرس برای موسسات اموزشی نیز قابل توجه و مهم می باشد اس ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
استرس |