عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی الگوهای جذب و آموزش کودکان تیزهوش در سه کشور ایران، استرالیا و ژاپن با هدف توصیف،تجزیه و تحلیل شباهتها و تفاوتهای نظام آموزشی این کشورها بوده است.روش تحقیق، روش متداول در مطالعات آموزش و پرورش تطبیقی بوده که توسط" جورج-اف-دی-بردی "مطرح شده و شامل مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد.در همین راستا به سوالاتی درباره اهداف آموزشی، روشهای آموزشی و برنامه های آموزشی و دانش معلمان دانش آموزان تیزهوش مربوط به کشورهای مورد بررسی پاسخ داده شده و بیان ...

حمایت از جانداران دریایی از جمله نهنگ‌ها از سویی به واسطه منافع اقتصادی و همچنین نقش بنیادین آنها در حفظ اکوسیستم اقیانوس‌ها و از سوی دیگر به واسطه‌ی در معرض خطر انقراض بودن آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهمترین سند بین المللی موجود، کنوانسیون بین المللی صید نهنگ می‌باشد که با هدف حفظ نسل نهنگ‌ها برای تضمین بهره برداری پایدار از آن‌ها در سال 1946 به امضای برخی از کشورهای صید کننده نهنگ رسید. در نتیجه آخرین اقدامی که توسط اعضای این کنوانسیون صورت گرفت، صید تجاری نهنگ به ...

نظام آموزش علوم پزشكي به عنوان بخش با اهميت آموزش عالي تلقي مي‌شود كه وظايف مهمي همچون آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به افراد جامعه را به عهده دارد. چون آگاهي برنامه‌ريزان از نظام برنامه‌ريزي در جهان از اهميت خاصي برخوردار است، لذا مقايسه تطبيقي از برنامه درسي رشته مامايي در چند كشور (ايران، استراليا، انگلستان، كانادا) انتخاب شده و مورد پژوهش قرار گرفته است. روش پژوهش در اين تحقيق روش زمينه‌اي است، زيرا پژوهش حاضر از نوع توصيفي و روش كيفي است. علاوه بر اين از لحاظ مطالعات تطبيقي ...

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی و تطبیقی آموزش الکترونیکی در کشورهای استرالیا، هند و ایران می باشد.جامعه مورد مطالعه در این پژوهش عبارتند از:جنبه های مختلف آموزش الکترونیکی درکشورهای استرالیا، هند و ایران. از میان کشورهای پیشرفته کشور استرالیا و از میان کشورهای درحال توسعه کشور هند که اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش الکترونیکی انجام داده و کشور ایران به منظور بهره گیری از تجارب موفق دو کشور استرالیا و هند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. با توجه به گسترده بودن ...

تحقیق حاضر با هدف کلی مطالعه تطبیقی راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ابتدایی کشورهای آمریکا، استرالیا، هند و ایران انجام شده است.با عنایت به اهداف تحقیق برای انجام این پژوهش از روش تحقیقی توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای بر اساس روش " جرج بردی" استفاده شده است.در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه ی راهبردهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ابتدایی کشورهای آمریکا ، استرالیا ، هند وایران؛ نمونه تحقیق عبارت است از راهبردها ...

تحقیق حاضر با هدف کلی مطالعه تطبیقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تربیت معلم استرالیا، مالزی و ایران انجام شده است.با عنایت به اهداف تحقیق برای انجام این پژوهش از روش تحقیقی توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای بر اساس روش " جرج بردی"و همچنین روش تاریخی "ایساک کندل"استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تربیت معلم کشورهای استرالیا، مالزی و ایران بوده و نمونه تحقیق عبارت است از سیر تحول ،اهداف و خط مشی ها ، شیوه های توسعه ی حرفه ای معلمین ...

هدف از این پژوهش مقایسه ی برنامه ی درسی آموزش تاریخ در دوره ی متوسطه ی تکمیلی ایران با برنامه ی درسی آموزش تاریخ دوره ی متوسطه تکمیلی در کشورهای انگلستان،استرالیا،پاکستان و هندوستان با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی –تحلیلی از طرف دیگر،در جهت ارائه ی راهکارهایی برای بهبود برنامه ی درسی آموزش تاریخ در ایران بوده است. بدین منظور اسناد و مدارک مرتبط با موضوع از کشورهای مورد نظر گردآوری،توصیف،تفسیر،تحلیل و مقایسه ی آنها انجام شد تا نتایج پژوهش آم ...

چکیده محدودیت رسانه‌های گروهی در انتشار جریان دادرسی کیفری در اکثر نظام‌های حقوقی جرم-انگاری شده است و برای تخلّف از این محدودیت مجازات کیفری درنظرگرفته‌اند. درنظام حقوقی ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید محدودیت رسانه‌های گروهی در انتشار جریان دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با تغییراتی همراه بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انتشار جریان دادرسی کیفری با ذکر مشخصات و هویت شاکی و متهم توسط رسانه‌های گروهی جرم‌انگاری شده است. البته ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه اهداف و مولفه های آموزش ادبیات در برنامه درسی زبان ملی کشورهای انگلستان، سنگاپور، استرالیا و ایران، تدوین شده است و نقاط قوت و ضعف برنامه درسی انگلستان، سنگاپور، استرالیا و ایران را از لحاظ پرداختن به ادبیات و مولفه های ادبی، مد نظر قرار می دهد. در تمامی این کشورها، ساختار نظام آموزشی، برنامه درسی، محتوای آموزشی، اهداف و اصول آموزشی آنها و همچنین نقش ادبیات در برنامه درسی آنها بررسی شده است و تعاریفی از ادبیات و مولفه های ادبی، ارائه شده است ...