عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، تدوین استراتژی ورزش مدارس استان گلستان برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بود. نمونه آماری پژوهش شامل بخشی از دبیران درس تربیت بدنی و کارشناسان ورزش مدارس شهرستان های استان گلستان؛ جمعاً برابر با ۲۴۶ نفر بوده است. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، مصاحبه و نظرسنجی و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. در بخش نظرسنجی از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط تعدادی از دبیران تربیت بدنی و متخصصان مدیریت ورزشی و ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هاهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.مطابق ادبیات تحقیق جهت- گیری و استراتژی های منتخب سازمانی بر اطلاعات مالی شرکت تاثیر گذار است.در امور اقتصادی استفاده کنندگان همواره برای تصمیم گیری و انجام تحلیل های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتکایی نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم گیری های آنها می شود.در هریک از استراتژی ها شرکت ها با فرصت های رش ...

چکیده مقدمه: برنامه ریزی استراتژیک شرایط را برای سایر برنامه ریزی های شرکت مهیا می سازد و به عنوان فرآیند ایجاد و حفظ یک حالت استراتژیک بین اهداف و توانایی های یک شرکت و فرصت های در حال تغییر بازاریابی تعریف می شود. (۱) مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش مدیران، سرپرستان و مسولین شرکت سها۱ هستند و ۱۳نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در تعیین عوامل داخلی و خارجی نظرات سایر ذینفعان نیز در نظر گرفته شد. مدل دیوید برای تدوین استراتژ ...

در خلال سال های اخیر، استراتژی های بازاریابی به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ شرکت های پیشرو عجین گشته است. امروزه سازمان هایی در محیط رقابتی برنده خواهند بود که از حوزه فعالیت و عملکرد خود درک و ارزیابی عمیق تری داشته و برای خود مزیت های رقابتی بیشتری فراهم سازند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی بر عملکرد شرکت های صادرکننده مرکبات در استان مازندران می باشد. این تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی - پیماشی می باشد. ...
نمایه ها:

چکیده وفاداری مشتری به سازمان مقوله ایست که از عوامل و شرایط متعدد و متنوعی در درون و بیرون سازمان تاثیر می پذیرد، که میزان اثرگذاری آنها با توجه به نوع سازمان، از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. شناخت دقیق این عوامل و تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آنها، در کمک به مدیران جهت تصمیم گیری درست، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق کنونی با هدف شناسایی و اولویت بندی استراتژی های ارتقا وفاداری مشتریان بانک ملت صورت پذیرفته است. این تحقیق از نظر اهداف و ماهیت، کاربرد ...

فرصتها، چالشها و استراتژی‌های فرهنگی ائمه تا پایان امویان، عنوان این پایان نامه می‌باشد. سوال اصلی این پژوهش چنین است: امامان از زمان پیدایش تا پایان دوره امویان با چه فرصتها و چالش‌هایی در حوزه فرهنگی روبرو بودند و به تبع آن چه استراتژی‌هایی را اتخاذ کردند؟ در پاسخ به سوال اصلی و سوالات فرعی فصول چندی طراحی شد.در کلیات و مفاهیم علاوه بر طرح تفصیلی، تعاریفی چون فرهنگ، چالش، استراتژی و فرصت آمده است. در بازه زمانی خلفای ثلاثه، چالش‌هایی چون پیامدهای فرهنگی سقیفه، ارتداد قبایل ...
نمایه ها:
فرهنگ | 
چالش | 
فرصت | 

چکیده هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی نقش استراتژی شرکت بر واکنش بازار سرمایه به سود گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، مطابق با هدف مذکور، ۴ فرضیه مطرح شد که در فصل حاضر، مورد تجزیه و تحقیق آماری قرار گرفتند. نمونه آماری تحقیق ۱۶۰ شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره ۶ ساله (از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. فرضیات تحقیق از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه بررسی شدند که ...
نمایه ها:

چکیده : اهمیت هنر صنعت فرش دستباف ایران به عنوان یکی از اصلی ترین هنرهای دستی اصیل در کشور و از منابع مهم اشتغال، صادرات و کارآفرینی در کشور است. هم چنین این هنر صنعت، با ۲۶ شغل جانبی شامل نخریس، نختاب، رنگ فروش، رنگرز، طراح، چله کش، گره زن، صادر کننده، بازرگان و ... به عنوان یکی از بازارهای مهم برای اشتغال در کشور، دارای بالاترین ردیف در سبد صادرات غیرنفتی و از مهم ترین منابع ارز آوری غیرنفتی می باشد. همچنین برای اقشار کم درآمد، تولید فرش دستباف تنها صنعت مقرون به صرفه برای ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی های منابع انسانی توسط کارکنان شرکت بیمه آسیا در شرکت بیمه آسیا در شهر تهران صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. در روش میدانی از پرسش نامه اجرای استراتژی تئودور و سیمون (2012) استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ این پرسش نامه 85/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران بود که تعداد آنها 1500 نفر است. با استفاده از شیوه نمون ...