عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیر استخلاف‌های آلکیل، آمینو، فسفینو، اکسی و تیو در موقعیت α بر روی پایداری، چندگانگی و واکنش‌پذیری - سیکلوپروپیل‌سیلیلن‌ها با سه ساختار غیر حلقوی، حلقوی و حلقوی غیراشباع با استفاده از روش B3LYP/AUG-cc-pVTZ//B3LYP/6-31G مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. روند تغییر شکافتگی انرژی بین سیلیلنهای یک‌تایی و سه‌تایی (ΔES-T) با توجه به اتر پایدارکنندگی همزمان استخلاف سیکلوپروپیل و هترواتم به صورت amino ≈ oxy > thio > alkyl > phosphino می‌باشد. بزرگی مقدار ΔES-T به هندسه‌ی مولکول نیز ...

در این پایان نامه، اثر استخلاف شدن فلزات مس، نقره و طلا بر روی پتانسیل کاهشی دو الکترونی کینون ها مورد مطالعه قرار گرفت. تمام ساختارها (125 فرم اکسید) با استفاده از روش B3lyp بهینه شدند. از توابع پایه LANL2DZ برای فلزات و از 6-31+G** برای سایر اتم ها استفاده گردید. تست فرکانس برای تایید عدم فرکانس منفی و جهت بدست آوردن انرژی آزاد گیبس ترکیبات انجام شد. در اینجا نشان داده می شود که استخلاف شدن فلزات نامبرده باعث کاهش پتانسیل دو الکترونی کینون ها می شود. با استخلاف کردن ...

این پایان‌نامه در شش فصل مورد بررسی قرار گرفت . فصل اول، متالوپورفیرین‌ها - فتوسنتزوتنفس ، فصل دوم درباره خصوصیات عمومی ساختمان و شیمی ترکیبات پورفیرین، فصل سوم ولتامتری چرخه‌ای، فصل چهارم درباره کاربرد ولتامتری چرخه‌ای در شیمی معدنی فصل پنجم و ششم نتایج تجربی را موردبحث قرار می‌دهد. مطالعه واکنشهای انتقال الکترون در برگیرنده پورفیرین آهن به عنوان یک عامل انتقال دهنده الکترون مخصوصا در سیتوکرومها از اهمیت زیادی برخودار است .به منظور بررسی تاثیر نوع استخلاف و اثر حلال ب ...
 
در این طرح در نظر است گروهی در مواضع خاصی از حلقه 4 - تیوپیران استخلاف گردد و مشتق تازه‌ای از این سیستم تهیه شود و سپس واکنش فتوکرومسیم و واکنش فتوایزومریزاسیون در مشتق حاصصل مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد با توجه به اینکه واکنش‌های فتوشیمیایی در سیستم 4 - تیوپیران در سال‌های اخیر شناخته و گزارش شده است نتایج حاصل از اجرای این طرح برای آگاهی از مکانیسم این واکنش‌ها مفید می‌باشد. ...

سنت ‌الهی جریانی از ظهور صفات خداوند بر وفق ضوابط خاص و روش‌های مخصوص می‌باشد. سنت‌های الهی در قرآن با تعابیر گوناگونی از جمله امر، کلمه، مشیت، سنت، اراده و فطرت بیان شده ‌است. سنت‌های الهی دارای ویژگی‌هایی از قبیل فراگیری، استمرار، تکرار، تخلف‌ناپذیری، عدم تبدیل و تحول‌ناپذیری می-باشد. همچنین این سنت‌ها منافاتی با اراده و اختیار انسان ندارد. سنت‌های الهی اقسامی دارد که سنت استخلاف، سنت تغییر، سنت امداد و سنت استدراج از جمله آن‌ها است. استخلاف بر دو نوع است؛ یکی استخلاف عام ب ...

ترکیبات پیریدینی دو ارتعاش در نزدیکی 1600 cm-1 و 1585 cm-1 نشان می‌دهند که مربوط به کششی‌های یک چهارمی CC حلقه پیریدین می‌باشد شدت جذب انتگرال‌گیری شده این دو پیک در ترکیبات مختلف پیریدینی به دو روش تجربی و محاسباتی بدست آمده است در روش تجربی ترکیبی از توابع گوسی و لورنتسی بر روی پیکهای ناحیه 1600cm-1 فیت شده و از تابع مربوط به این دو پیک انتگرال‌گیری شده است . در روش محاسباتی با استفاده از نرم‌افزار گوسین 92 در سطح هارتی‌فاگ و تابع پایه STO-3G ساختمان تعادلی ملکول محاسبه شده ...

کمپلکس آرن ها کمپلکسهای سنتزی جدیدی هستند که از واحدهای فنولی تشکیل شده ودر موقعیت ارتو نسبت به گروه هیدروکسیل به هم متصل هستند . کاربرد کمپلکس‌های آرن های مادر (استخلاف نشده ) به خاطر حلالیت کم و قابلیت کمپلکس کنندگی ضعیف در محیطهای خنثی و اسیدی محدود بوده و درنتیجه با انجام اصلاحاتی موجب بهبود خواص کمپلکس کنندگی این گروه از ماکروسیکلها شده اند . دراین پروژه ثابت پایداری کمپلکس یون فلزات قلیایی توسط کمپلکس ‏‎[4]‎‏ آرن های استخلاف شده با گروههای آمید و فسفریل در حلال 1 ، 2- ...

دراین پایان نامه اثراستخلاف بر روی ساختمان و پایداری فسفاآلن های کربن استخلاف شده و فسفراستخلاف شده با چهار روش محاسباتی نیمه تجربی ‏‎AM1‎‏ و آغازین در سطوح مختلف بررسی شده است . با توجه به پارامترهای هندسی بدست آمده از فسفاآلن های محاسبه شده به روش ‏‎AM1‎‏ و ‏‎HF/STO-3G‎‏ ساختمان رزونانس مناسب برای توجیه پایداری یا ناپایداری آنها نسبت داده شده است . برای هریک از فسفاآلن های کربن استخلاف شده و فسفر استخلاف شده یک واکنش ایزودسمیک مناسب تعریف شده و ‏‎ΔE‎‏ مربوطه محاسبه گرد ...