عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشجو : محمد رضا پوراسماعیلی عنوان پایان نامه : مبانی و تحلیل حقوقی نوآوری های قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه استخدام چکیده : پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال هشتاد و شش قانون استخدام کشوری مصوب 1345 که مرجع قونین استخدامی کشور به شمار می رفت دارای نواقص و استثنائات زیادی بود که باعث به وجود آمدن قوانین متعدد استخدمی برای نهادها و دستگاه های دولتی شد، که از شمول این قانون خارج بودند. تبعیض های بسیاری که بین دستگاه های مختلف به وجود آمد باعث خدشه دار شدن عد ...
نمایه ها:

موضوع اصلی این تحقیق مربوط به نقش نیروی انسانی در بهره‌وری دفتر مرکزی وزارت جهادسازندگی است . البته بایستی توجه داشت بهره‌وری عوامل متعددی در سازمانها و ارگانهای مختلف دارد، در این تحقیق تاکید اصلی روی نوع استخدام (پیمانی - رسمی) و تحصیلات بر روی میزان بهره‌وری می‌باشد. قابل ذکر است که با توجه به عوامل شناخته شده در خواهیم یافت که سهم عامل انسانی در بهره‌وری تا چه حد است . آیا نوع استخدام‌افراد می‌تواند روی بهره‌وری آنها موثر باشد؟ آیا سطوح تحصیلات آنها روی بهره‌وری موثر است ...

بدون تردید مجموعه قوانین و مقرراتی که بتوان از آن طریق روابط متقابل کارمند و دولت را تنظیم و تعیین نمود از اولین مرحله ورود به خدمت گرفته تا آخرین مرحله خدمت یعنی خروج از خدمت در دستگاه دولت همگی در بطن قرارداد معین و مشخصی شکل می‌گیرد ، از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است که پژوهش مزبور با توجه به دیدگاههای ارزشی اسلام بویژه احکام و فرامین فقهی ضمن بیان معنی و مفهوم استخدام و نیز نگرش اسلام به استخدام و نقش آن در شکل‌گیری نظام اجتماعی به بررسی انواع قراردادهای استخدامی پرداخت ...

گزینش به عنوان مهم‌ترین مرحله در ورود به خدمت در مشاغل عمومی و استخدام نیروی‌انسانی به شمار می‌آید که حساسیت آن از ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و ... کاملاً روشن و واضح است. در مرحله ورود به خدمت، متقاضیان و داوطلبان استخدام باید دارای حداقل شرایط لازم برای ورود و استخدام در سازمان استخدام کننده را داشته باشند. در این بین داوطلبان استخدام و همچنین کسانی که کارگزاران استخدام هستند، باید دارای شرایطی باشند که براساس قوانین و مقررات تعیین و مشخص گردیده ان ...

برای پیشرفت و تعالی هر جامعه با توجه به ارزش روزافزون تعداد فراگیران کشور، تعلیم و تربیت افراد جامعه امری ضروری و غیر قابل اجتناب است. بررسی این شرایط در کشورهای مختلف کمک می کند تا با توجه به معیارهای موجود در کشورهای دیگر از نکات موفق چنین برنامه هایی به عنوان راهکارهایی برای حل و فصل مسائل و مشکلات موجود در کشور ایران استفاده کنیم. هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تطبیقی گزینش، تربیت و استخدام معلمان ورزش کشورهای ایران، آمریکا، کانادا و انگلستان بود. جامعه مورد مطالعه عبا ...

منابع انسانی مهم ترین منبع استراتژیک سازمان ها به حساب می آیند. در شرایط فعلی بیشترین توجه مدیران سازمان ها، به حقوق و مزایای کارکنان یا به قوانین و مقررات مرتبط با امور مدیریت منابع انسانی معطوف شده و کمترین توجه به ابعاد دیگر مدیریت منابع انسانی مبذول می شود. اولین اقدام در حوزه مدیریت منابع انسانی استخدام و تأمین نیروی انسانی است که اگر این مرحله به درستی انجام نشود، حضور افراد نامناسب در سازمان، باعث ایجاد مشکلات آشکار و نهان می گردد. بیشترین تأکید دراستخدام، مهارت شخصیت، ...
 
این پایان نامه مشتمل بردوبخش است : فصل اول شامل قوانین استخدامی دردولت ایران با تاکید برنظام حقوقی ، تاریخچه نظام حقوقی ، تئوریها وروش برنامه ریزی و مقررات حقوقی ، تاریخچه پرداخت حقوق درقانون استخدامی سال 1301 ، حقوق استخدامی سال 1301 وویژگی وشرایط آن ، افزایش حقوق دولتی و حقوق دولتی سال 1345 ، قانون سیستم هماهنگ استخدام کشوری و حقوق مدیریت خدمات کشوری ، حقوق اطلاعات اجرایی ، معرفی شوراهای سازمانی وسیاست استخدامی ومقررات حقوقی ، است .فصل دوم: شامل بررسی جامع حقوق درقانون استخ ...

هدف پژوهش حاضر، امکان‌سنجی کاربست مدیریت استعداد معلمان ازطریق بررسی وضعیت موجود مولفه‌های هشت‌گانه آن از دیدگاه دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر تهران می باشد. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آن شامل کلیه دبیران و مدیران مرد مدارس متوسطه نظری دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای ، 342 دبیر و 139 مدیر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد معلمان حاوی 44 سوال بسته پاسخ، ...