عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

بدیهی است سیاستگذاری صحیح در امر تخصیص منابع در آموزش عالی در مناطق مختلف، مستلزم آگاهی از بخش‌های اقتصادی مزیت دار مناطق از یک سو و شناخت توانایی‌های عرضه نیروهای متخصص توسط بخش‌های آموزش عالی از سوی دیگر است. این نیاز با توجه به خصوصیات ژئوپلوتیکی و اجتماعی استان کردستان و محرومیت دیرینه‌ای که با عث شده است این استان از نظر شاخص های توسعه انسانی از محروم ترین استان های کشور باشد، دوچندان است. بنابراین اهتمام به برنامه‌ریزی عالمانه، توسعه همه جانبه به طور کلی و توسعه دانشگاه ...

محصولات سنتی لبنی اغلب به دلیل ذوق و تجزیه تولیدکننده دارای کیفیت بهتر و از طرفی شاید به دلیل روش‌های ابتدائی و بی‌بهره از دانش فنی و بهداشتی مناسب ، مخاطرات بیشتری دارند. بنابراین انجام یک کار مطالعاتی، تحقیقاتی با هدف : -1 بهبود و ترویج روشهای مناسب تولید -2 سالم‌سازی و ارتقاء کیفیت بهداشتی آنها کاملا ضروری است . به این منظور پس از شناسایی مناطق تولید، شناسنامه‌ای حاوی روشهای تهیه، ترکیبات و مشخصات فیزیکوشیمیایی و بهداشتی آنها تهیه می‌گردد تا امکان شناخت نقائص و حل مناسب آن ...