عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم تجهیز نیروی انسانی در باغ های موکاری استان مرکزی به دانش و مهارت کاربردی در موکاری های پیشرفته و توسعه یافته سطح عملکرد محصول سود آوری ناشی از بهره برداری اصول از فرآوردههای مختلف این محصول را نسبت به استانداردهای ملی و بین المللی موجود و پتانسیل توسعه موکاری های استان به میزان زیادی کاهش داشته است . بنابراین اولین گام برای تحقیق وضعیت مطلوب موکاری در استان مرکزی، بررسی و تعیین نیازهای آموزشی شاغلین واحدهای موکاری نمی باشد . در این پژوهش ، روش تحقیق پیمایش و جامعه تحقیق ک ...

اهمیت مدیریت در هیچ جایی بهتر از بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه جلوه‌گر نشده است . بررسی این مسئله در سالهای اخیر به وسیله متخصصین توسعه نشان داده که تدارک سرمایه یا تکنولوژی توسعه را تضمین نمی‌کند. عامل محدود و کمیاب اغلب در همه موارد مربوط به فقدان کیفیت مدیریت و قوت مدیران بوده است . علل ناتوانی و شکست ترویج نیز در بیشتر کشورهای در حال رشد بدین دلیل نیست که مفهوم و فلسفه کار ترویج غلط یا اشتباه می‌باشد، که دلایل دیگری برای شکست برنامه‌های سازمان ترویج وجود د ...
  
چکیده ندارد.

در این طرح با توجه به نتایج آزمایشات خاکهای صنعتی استان مرکزی و بررسی آماری آن با ترکیب خاکهای استاندارد که به مصرف صنعت می رسد جایگاه خاکهای استان از نظر حدود تغییرات آن با استاندارد مشخص می شود . ...

بالا بودن غلظت املاح در آب از جمله عوامل آلاینده آب های زیرزمینی محسوب می شود که در سال های اخیر به لحاظ افزایش جمعیت و افزایش تولید فاضلاب و افت سطح آبهای زیرزمینی رو به افزایش گذاشته است. اگر غلظت املاح در آب نوشیدنی بیش از حد مجاز باشد، از نظر بهداشتی مخاطر ه آمیز می شود. بنابراین هدف از این تحقیق تعیین معیار بهداشتی و تطبیق با ضوابط و استانداردها در رابطه با کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی مناطق شهری استان مرکزی در شش ماه دوم سال 91 می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.