عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 145

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نواحی روستایی کارکردهای مختلفی را در فرایند توسعه ملی بر عهده دارند. با این وجود فضاهای روستایی کشور در سطوح مختلف و تحت تاثیر فرایندهایی مانند گسترش روابط و پیوندهای شهر و روستا ، جهانی شدن و ... با مسائل و چالشهایی در فرایند توسعه روبرو بوده که وجود و تداوم آنها، برنامه ریزی جهت ساماندهی و توسعه کارکرد نواحی روستاییاز جمله نواحی روستایی استان قم را ضروری می سازد. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است برای جمع آوری اطلاعات ترکیبی از روش ...

این تحقیق در رودخانه ها، قناتها و آبگیرها موجود در محدوده استان قم و اطراف آن انجام گرفت . از دو رودخانه دائمی قمرود ، قره چای و 4 رودخانه فصلی و فرعی بنام های طغرود ، زواریان ، و زواو بیرقان و همچنین نزدیک به 100 قنات منطقه اقدام به نمونه گیری گردید. ماهیان صید شده در منطقه شامل 11 گونه از 4 خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)، (Balitoridae) سگ ماهیان جویباری کپور دندان داران (Cyprinodontida) و کپور دندان دار زنده زا (Poecilida) بوده است. ...

طرح ضربتی یکسان‌سازی برچسب صنفی ارائه یک چهره صحیح و متعادل از بازار از هرگونه اجحاف نسبت به مردم و زائرین جلوگیری می‌نماید. به همین منظور این ادارهء کل در یک برنامهء زمان‌بندی شده براساس اولویت شهر قم را به چهار قسمت تقسیم کرد که طی چهار مرحله نصب برچسب قیمت را به صددرصد برساند. این گزارش نحوه عملکرد این ادارهء کل را نشان میدهد. ...

مراتع کشور دارای ارزش اقتصادی و زیست محیطی غیرقابل جانشین می‌باشد. متاسفانه اغلب گیاهان مرتعی و درختکاری استان قم به آفت موریانه مبتلا می‌باشد. لذا شناسایی فون موریانه و جلوگیری از خسارات سنگین ناشی از آنها، اهمیت به‌سزایی دارد. در این طرح هفته‌ای دو روز از گیاهان مرتعی و درختکاری آلوده به آفت ، نمونه‌برداری، می‌شود و خانواده و جنس و گونهء آنها در آزمایشگاه و با همکاری موسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی شناسایی می‌شود. ضمن جمع‌آوری نمونه‌های آفت ، انگلها و شکارچیایانی که روی آنها ...

مدیران عنصر محوری و نیروی محرکه سازمانها هستند و موفقیت و اعتلای سازمانها و یا انحطاط و افول آنها ارتباطی جدایی ناپذیر با عملکرد مدیران دارد. مدیران آموزش دیده، فرهیخته و کارآمد، سازمانهایی بهره ور و کارآ بوجود آورده و ارزش افزوده را نصیب جامعه کرده و ثروت ملی و رفاه اجتماعی را به دنبال خود خواهند داشت. و مدیران نالایق، فاقد مهارتهای مدیریتی و ناکارآمد انحلال سازمانی و هدر رفتن سرمایههای ملی به همراه داشته و شکست و فنا را نصیب ملت خواهند نمود. مدیران به منظور انجام بهینه وظای ...
نمایه ها:
مدیر | 

اهمیت و تاثیر قابل توجه انگیزش کاری کارکنان در افزایش رشد و کارایی سازمانها از یکسو و لزوم پیشرفت و اصلاح سیستم‌های مدیریتی سازمان‌های جهادسازندگی به عنوان بازوان فعال ترویج و توسعه کشاورزی و روستاها در کشور از سوی دیگر، مشوق اصلی انتخاب این موضوع برای نگارنده بوده است . هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نوع نظامهاهای مدیریتی (بر اساس مطالعات لیکرت ) سازمان جهادسازندگی استان قم و انگیزش کارکنان (بر اساس تئوری انتظار وروم) آن بوده است . همچنین در کنار آن به بررسی رابطه بین مش ...

جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه نظری نقاط شهری استان قم که تعداد آنها بالغ بر 48000 نفر بوده و در 101 واحد آموزشی روزانه (سال تحصیلی 79- 78) مشغول به تحصیل بوده اند. از این جمعیت، تعداد 750 دانش آموز پسر و دختر در 22 واحد آموزشی، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان گروه نمونه، انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده پرسشنامه جمع آوری گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان تعلیم و تربیت تعیین گردی ...
 
پدیده ی اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در هر کجا که باشد، پدیده ی شومی است، اما در شهرهای مذهبی مانند شهر قم، شومی بیشتری دارد، زیرا انتظار از شهرهای مذهبی این است که زمینه های انحرافات اجتماعی از جمله اعتیاد در آن کمتر باشد. بنابراین بر آن شدیم، نحوه ی توزیع و مصرف مواد و راه های پیشگیری از آن را در استان قم، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. برای دستیابی به این هدف، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده نمودیم. از طریق توزیع پرسشنامه میان معتادان در حال درمان در مراکز تحت نظا ...