عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 527

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بر اساس آمار ارائه شده از امور عشایر استان بوشهر تعداد تک سمی‌های استان به شرح زیر می‌باشد. اسب و مادیان: 7380 راءس ، قاطر: 3952 راءس و الاغ: 12743 راءس نمونه‌گیری خون و جداسازی سرم از تعداد 5 تا 10 درصد جمعیت دامی فوق و تست‌های سرولوگی بر روی نمونه‌های اخذ شده انجام گرفته و در صورت مثبت بودن نتیجه پیگیری لازم از نظر زخمهای ناحیه پشت و هیگروما... در دام و سایر آزمایشهای تکمیلی دیگر از قبیل کشت و تعیین سویه باکتری از کارهایی است که می‌تواند وجود یا عدم بروسلوزونها و نهایتا" در ...

با توجه به وجود پتانسیل سرمایه گذاری در واحدهای پرورش میگو، ارزیابی عملکرد و مسائل مربوط به بهره وری آنها جهت اقتصادی کردن این فعالیت، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش بررسی بهره وری مزارع پرورش میگو در استان بوشهر می باشد. برای این منظور از شاخص مالم کوئیست بهره گرفته شد. داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش حاضر شامل میزان تولید و مساحت کل مزارع پرورش میگو در استان بوشهر و مقدار عوامل تولید شامل لارو، غذا ، دبی آب ورودي به استخر، نیروی کار می باشند که از شیلات استان بوشهر جمع ...

نواحی جنوبی ایران از جمله استان بوشهر بدلیل بارش کم ولی با شدت زیاد تحت فرسایش شدید آب و خاک قرار دارد که خطر بیابانی شدن و خشکی این مناطق را شدیدا تهدید می‌کند و لزوم توجه به حفاظت و توسعه منابع آب و خاک استان را مشخص می‌سازد. از آنجائیکه استان بوشهر در خروجی برخی از حوزه‌های آبریز بزرگ خلیج فارس قرار دارد، لذا مناطق مختلفی از استان و پر شدن خورهای مهم که در اقتصاد منطقه نقشی حیاتی را بازی می‌کنند، می‌باشیم. ...

این تحقیق به منظور بررسی مسائل و مشکلات عدم استحصال ماهیان دور ریز صید میگو انجام گرفته است در این بررسی 15 درصد کل شناورهای صید میگوی استان بوشهر در سال 1375 بطور تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین منظور جامعه آماری به 3 طبقه شامل قایق، لنج و کشتی تقسیم گردید. سپس بر اساس فراوانی شناورهای مذکور، پرسشنامه‌هایی تهیه و بر اساس روش نمونه‌برداری طبقه‌بندی شده در مناطق پنجگانه استان شامل بوشهر، گناوه، دیلم، ساحلی تنگستان و دیر توزیع گردید و در مجموع 207 شناور شامل 123 ...

همواره بصورت نظری حمل و نقل بعنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه تلقی شده است . راه نیز بعنوان یکی از مهمترین بخش های حمل و نقل کشور تاثیر بسیاری در توسعه یک منطقه ایفاء و واگرایی و همگرایی یک منطقه را ایجاد نموده است .همچنین راه دارای نقش های دیگری ازقبیل 1- کمک به ایجاد اقتصاد 2- توزیع منافع اقتصادی است . با وجود نقش پر رنگ تئوریک راه در توسعه ، اما سهم راه در بین شاخص ها ی دیگر توسعه بصورت کمی و اماری مورد بررسی و مداقه قرار نگرفته است قطعا دانستن سه ...
نمایه ها:

فاز اول پروژه فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها در خلیج نایابند و خوریات وابسته طی سالهای 74-75 اجرا گردید و بدنبال آن فاز اجرائی فاز دوم در منطقه خوریات بوشهر (از خورسلطانی تا رودکهنه) و فاز سوم از (بردخون تا کنگان) که در حال اجرا است . لازم به ذکر است که معیار و ملاک انتخاب این فاز براساس اهمیت اکولوژیک خوریات در منطقه استان بوشهر به عنوان نوزادگاه و زیستگاه مهم دریائی بوده است . استمرار کار جهت تکمیل مطالعات بر آبهای استان بوشهر ضروری بوده و لذا فاز چهارم پروژه پیشنهاد می‌گر ...

این طرح در پی بررسی سازگاری و توسعه ارقام نخل روغنی در استان بوشهر می باشد ...

این طرح در پی بررسی سازگاری و توسعه ارقام توت فرنگی در استان بوشهر می باشد ...

این طرح بدنبال ارزیابی سطوح مدیریت گله های گوسفند و بز در استان بوشهر می باشد ...