عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف عبارت است از انجام مطالعات و بررسی‌های فنی، تهیه متون و ارائه نتایج مصوب کمیسیونهای فنی، نهایی و کمیته ملی استاندارد توسط مجری در خصوص 83 استاندارد مشخص شده. ...

نظر به اینکه توسعه ملی منوط به پیشرفت فناوری در زمینه مخابرات دارد، لذا تدوین یک سری استانداردهای ملی مخابراتی از نیازهای ضروری کشور احساس می‌شد. در این طرح با استفاده از استانداردهای جهانی مخابرات (ITU-T) اقدام به تدوین 24 استاندارد ملی مخابراتی منطبق با نیازهای خاص مخابراتی کشورمان شده است . ...

نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور و تاکید بر توسعه سیستمهای آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسبترین روشهای استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوده تجهیزات و دستگاههای آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند، اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد تا از تنوع بی‌رویه تولیدات و بکارگیری مواد اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام پروژه، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استا ...

آب ناسالم 10% کل بیماریها 60% کل مرگ ومیرها در جهان است.منطقه بلوچستان دارای اقلیم گرم و خشک و از مناطق کم آب کشور است و دسترسی مردم به آب آشامیدنی نسبت به سایر مناطق کشور کمتر است.مردم به دلیل آب شرب و پایین بودن کیفیت آب آشامیدنی در دسترس علاقه زیادی به آبهای بیته بندی پیدا کرده اند. هدف از این بررسی کیفیت آبهای بسته بندی پیدا کرده اند . هدف از این بررسی کیفیت آبهای بسته بندی تولیدی و وارده به منطقه بلوچستان از نظر میکروبی و شیمیایی و قیاس آن با استاندارد ملی ایران بود. در ...

نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور تاکید بر توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه‌های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد از تنوع بی‌رویه تولیدات و به کارگیری مود اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاندار ...

هدف عبارت است از تدوین استاندارهای ملی مخابراتی از طریق انجام مطالعات و بررسی‌های فنی، تهیه بتون و ارائه نتایج مصوب کمیسیونهای فنی، نهایی و کمیته ملی استاندارد توسط مجری در خصوص 22 استاندارد مشخص شده. ...

هدف عبارت است از تدوین استانداردهای ملی مخابراتی از طریق انجام مطالعات و بررسی فنی، تهیه متون و ارائه نتایج کمسیونهای فنی، نهایی و کمیته ملی استاندارد توسط مجری در خصوص 28 استاندارد مشخص شده. ...

نظر به اولویت بخشیدن به بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی کشور و تایید بر توسعه سیستم آبیاری تحت فشار به عنوان یکی از مناسب‌ترین روش‌های استفاده بهینه از آب و همچنین نیاز به تولید انبوه تجهیزات و دستگاه‌های آبیاری تحت فشار در کشور و از آنجا که سازندگان داخلی تمایل به استفاده از الگوها و نمونه‌های خارجی دارند اعمال سیستم کنترل کیفی بدیهی می‌باشد تا از تنوع بی‌رویه تولیدات و به کارگیری مواد اولیه نامرغوب جلوگیری به عمل آید. هدف از انجام طرح، تدوین دانش فنی، پیشنهاد استاند ...

یکی از راه های بالا بردن و ارتقای سطح تکنولوژی یک کشور بهبود بخشیدن بهاستانداردهای صنعتی و رویه های مربوط به استاندارد کردن است . ایجاد استاندارد های ملی با مشارکت تمامی بخش های عمده در سطح کشور انجام پذیر است و برای تشویق کاربرد و پذیرش همه جانبه و همگانی استاندارد ، مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید به تلاشی جدی و اساسی دست بزنند. با رعایت استانداردها به صورت فراگیر صرفه جویی های چشمگیری حاصل شده ، سهم بازار شرکت ، افزوده می شود ، شهرت و اعتبار آن فزونی می یابد و منافع کارک ...