عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2208

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کنونی مدارس هوشمند بر اساس استانداردها (مدل مفهومی مدارس هوشمند) و مقایسه عملکرد آن با مدارس عادی شهر یزد می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدارس متوسطه دخترانه شهریزد در سال 92-1390می‌باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، از بین 12 دبیرستان دولتی، 2 دبیرستان و از هر دبیرستان 2 کلاس چهارم انتخاب شدند و به دلیل محدودیت مدارس هوشمند، 2 دبیرستان به روش سرشماری انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف فوق، ...

رئوس اصلی مطالب مورد مطالعه عبارتند از : -1 تعریف کاربرد آموزش عمومی شامل : تعریف کاربری آموزش عمومی در طرحهای توسعه شهری - تعریف کاربری آموزش عمومی در کشورهای مورد بررسی - پیشنهاد تعریف کاربری آموزش عمومی در طرح تحقیقاتی -2 بررسی وضع موجود کاربری آموزش عمومی در ایران و در کشورهای مورد بررسی -3 بررسی اهداف ، سیاستهاو برنامه‌های آموزش عمومی در ایران شامل : بررسی اهداف ، سیاستها و برنامه‌های کلی سیستم آموزش عمومی - بررسی برنامه‌ها و طرحهای عمرانی - بررسی اعتبارات موجود (ریال به ...