عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مقاله حاضر بعد از شرح مختصری از مباحث فنی و ماموریتی خودروی زرهی BMP1، روش استاندارد نمودن تعمیرات اساسی خودرو بررسی شده است . اول در استانداردسازی تعمیرات ، تجزیه و تحلیل صحیح سیستمهای خودرو یعنی شناخت قطعات ، سیستمها و زیرسیستمهای آن می‌باشد. این تجزیه و تحلیل با تهیه نقشه‌های گسترده تمامی دستگاهها و تهیه دستورالعمل‌های کامل خودرو و همراه با شرح فنی اجزاء شروع می‌شود. پس از آن، بیان روش‌های صحیح مونتاژ و دمونتاژ سیستمها، زیرسیستمها و قطعات به همراه ارائه مشخصات دقیق نگار ...

چکیده ندارد.

تعمیرات اورهال فن و دانش مبتنی بر استانداردهای تعریف شده همراه با روش‌های خاص علمی و فنی در تعمیر است . این نوشتار روش‌های استانداردسازی تعمیرات اورهال ماشین‌های DC را مورد بررسی قرار می‌دهد. ...

زمینه: در شرایطی که سوانح از علل عمده مرگ و میر، به ویژه در جوانان به شمار می‌رود، ارزیابی نتایج درمان در مراکز تروما، نقش مهمی را در بهبود کیفیت درمان آنان ایفا می‌نماید. از آنجایی که مقایسه مراکز با توجه به نسبت بیماران فوت شده ترومایی، می‌تواند با تورش انتخاب همراه باشد، از روشهایی نظیر استانداردسازی شدت تروما، استفاده می‌شود و روشهای سنجش کمی شدت تروم، استفاده می‌شود و روشهای سنجش کمی شدت تروما در این مورد کاربرد دارند. روش TRISS، یک شاخص ترکیبی شدت تروماست ، که در آن خصو ...

محاسبات ابری فرصتهای زیادی را برای بدست آوردن خدمات IT به شیوه مبتنی بر تقاضا فراهم میکند. بخصوص سرویسهای زیرساخت مانند ذخیرهسازی و منابع محاسباتی مقیاسپذیر، جایگزینهایی را برای مدل منابع معمولی ارائه میکند. با وجود الگوی مقیاسپذیر و انعطافپذیر ابر، عدم وجود استاندارد، یک چالش بزرگ در این زمینه است. به این دلیل که بسیاری از فراهمکنندگان، از نرمافزارهای مختلف ابر از جمله واسطه ای اختصاصی، استفاده میکنند، ایجاد قابلیت همکاری در ابر، یک ساختار تئوری باقی مانده است. در این مقاله ...

هدف اين پژوهش تدوين و استانداردسازی بسته بومی آموزش مهارت‌های تعاملی زوجين بر اساس آسيب‌شناسی تعاملی زوجين بود. روش پژوهش کمی و کيفی بود، در بخش کيفی از روش بررسی متون نظری و پژوهشی (کتب، مجلات، پايان‌نامه‌ها و ...) و مصاحبه نيمه ساختاريافته (با زوجين) استفاده شد و در بخش کمی از روش توصيفی- پيمايشی. برمبنای بررسی منابع و مصاحبه انجام شده، پرسشنامه آسيب‌شناسی تهيه و اجرا گرديد. نمونه تحقيق، 235 نفر (96 مرد و 139 زن) از افراد متاهل بودند که به شيوه نمونه‌گيری خوشه‌ای چند مرحله ...

این پژوهش به منظور تدوین و استانداردسازی بسته آموزشی بومی مهارت‌های ارتباطی زوجین با خانواده اصلی بر مبنای آسیب شناسی تعاملی انجام شد. روش پژوهش در بخش اول، کیفی بود که در این بخش ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونه 36 نفری (شامل زوجین و والدین) که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مهم‌ترین آسیب‌های تعاملی زوجین با خانواده اصلی استخراج گردید. در بخش دوم که به روش توصیفی مقطعی انجام شد، پرسشنام ...
 
هدف از طرح عبارتست از سنجش ميزان توسعه و ترويج فرهنگ استاندارد در بين شهروندان استان ايلامو نيز شناسایی شاخص های استاندارد به تفککيک حوزه ها ...