عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استافیلوکوکوس آرئوس و استافیلوکوکوس سودواینترمدیوس، استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبتی هستند که بیماری‌های مختلفی را در انسان و حیوانات سبب می شوند. بروز مقاومت های آنتی بیوتیکی به خصوص در سویه های مقاوم به متی سیلین این باکتری‌ها احتمال شکست درمان را افزایش داده و همچنین به عنوان تهدیدی برای سلامت جامعه انسانی محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت مقاوم به متی سیلین در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیو ...

ورم پستان با عوامل باكتريايي باعث كاهش توليد شير و تغيير تركيبات آن مي شود كه بسته به شدت و طول دوره عفونت متفاوت است. اهميت ورم پستان تحت باليني از لحاظ اقتصادي بيشتر است به طوري كه تغييري در شير ديده نمي‌شود ولي توليد آن كاهش مي‌يابد در حالي كه عوامل پاتوژن در شير وجود دارد. پاتوژن غالب در ورم پستان‌های تحت‌کلینیکی و مزمن استافیلوکوکوس‌ها هستند و می‌توان آن‌ها را به عنوان پاتوژن عمده ورم پستان در سراسر جهان معرفي نمود. در این بررسی تعداد پانصد و ده بز از میان پنج گله در شهر ...

مطالعه حاضر به منظور جداسازی استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس های کواگولاز منفی از انواع ضایعات پوستی انسان و بررسی تولید بیوفیلم، بتالاکتاماز، همولیزین و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی این ارگانیسم ها انجام شد. 61 نمونه از زخم آلوده و 39 نمونه از عفونت پوستی جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. پس از کشت و شناسایی و تایید نهایی استافیلوکوکوس بودن نمونه ها، برای افتراق استافیلوکوکوس اورئوس از سایر گونه ها آزمایش کواگولاز وتست DNase انجام شد و سپس به بررسی برخی خصوصیات باکتری ها ا ...

ورم پستان التهاب غده پستانی بدون در نظر گرفتن عامل مولد آن است. پاتوژن‌های زیادی باعث ایجاد ورم پستان می‌شوند، اما گونه‌های استافیلوکوکوس اغلب اوقات به عنوان عامل عفونت‌های داخل پستانی در نشخوارکنندگان کوچک شناخته می‌شوند. بررسی حاضر با هدف تعیین گونه و برخی مشخصات باکتریولوژیک استافیلوکوکوس‌های جدا شده از شیر گوسفندان مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در شهرکرد انجام شد. در یک بررسی اولیه، 600 رأس گوسفند شیروار از 18 گله در شهرکرد به طور تصادفی انتخاب شده و به روش CMT از لحاظ اب ...

چکیده فارسی: پایان نامه شماره 581-2 ک کارشناسی ارشد باکتری شناسی دانشگاه ارومیه سال تحصیلی:1392-1391 نگارنده: سمیه حسین زاده عنوان:شناسایی گونه استافیلوکوک‌های جدا شده از موارد تورم‌پستان گاو با استفاده از ژن کد‌کننده گلیسرآلدئید-3- فسفاتدهیدروژناز تورم‌پستان استافیلوکوکی یک مشکل عمده در صنعت شیر است و روی سلامت حیوان اثر گذاشته و عامل خسارات اقتصادی زیادی در سراسر جهان است. هدف از این مطالعه، جداسازی و شناسا ...
نمایه ها:
ژن gap | 

استافیلوکوکوس ها از عوامل بسیارمهم در ایجاد عفونت های بیمارستانی می باشند.مقاومت به مواد بیوسایدی حاوی ترکیبات چهارظرفیتی آمونیوم در این دسته از باکتری ها نقش بسزایی در حضور و باقی ماندن آنها در محیط بیمارستان دارد.هدف از این مطالعه بررسی فنوتیپ و ژنوتیپ مقاومت نسبت به ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم و کلرهگزیدین دی گلوکونات در سویه های جدا شده از عفونت ها و محیط بیمارستان می باشد تا بتواند گام موثری در جهت ارتقا وضعیت بهداشتی بیمارستان بردارد. روش کار ??? ایزوله استافیلوکوکوس ...

روش های فنوتیپی مانند دیسک دیفیوژن به علت اینکه تحت اثر شرایط محیط رشد باکتری قرار می گیرند در مقایسه با روش های ژنوتیپی مانند ‏‎PCR‎‏ در جستجوی ژن ‏‎mec A‎‏ ،حساسیت و ویژگی پائین تری هستند و قادر نیستند 100./.سویه های استافیلوکوکسی مقاوم به متی سیلین را شناسایی کنند. ...

دوغ یک نوشیدنی سنتی ایرانی است که در صنعت از ترکیب ماست با آب و نمک تهیه می-شود. تولید این محصول در شرایط سنتی نیز در منازل و کارگاه‌های کوچک بسیار رایج می‌باشد. ویژگی‌های میکروبیولوژی دوغ‌های سنتی با توجه به ارتباط آن با شرایط بهداشتی تولید و نگه‌داری دوغ و نیز ارتباط آن با سلامت مصرف‌کننده از اهمیت خاصی برخوردارند. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت میکروبیولوژی و بهداشتی دوغ‌های سنتی ایرانی عرضه شده در اهواز می‌باشد. در مجموع تعداد 120 نمونه دوغ سنتی جمع‌آوری گردید. ...
نمایه ها:
دوغ | 
مخمر | 

انجام مطالعهء فلور باکتریهای هوا، در شهر تهران، به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران، حائز اهمیت می‌باشد. در این مطالعه سه ایستگاه مورد، در بخش مرکزی و یک ایستگاه شاهد در منطقهء شمالی تهران، دارآباد، به عنوان منطقه‌ای که دارای هوای پاک می‌باشد.، جهت نمونه‌برداری و جمع آوری باکتریهای هوابطور تصادفی انتخاب شدند. نتایج زیر حاصل گردید: 1)در تمام فصول نمونه‌برداری تعداد باکتریهای گرم مثبت وکوکسیهای گرم مثبت نسبت به سایر باکتریها به مراتب بیشتر بود. 2) به کمک روش آماری همبست ...