عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر تعیین وابستگی نتایج ارزشیابی اساتید از دانشجویان به استاد درس در دوره کارشناسی‌ارشد دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران در نیمسال‌های سال تحصیلی 87 -88 و 88 -89 را بررسی نموده است. این پژوهش با توجه به هدف، از نوع مطالعات کاربردی و از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند از کلیه اساتید( هیئت علمی) دانشگاه تهران به حجم 30 نفر انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌ها از دو ابزار 1- پرسشنامه وضعیت ارزشیابی که توسط محقق و بر اساس م ...

هدف این تحقیق بررسی عقاید دانشجویان دانشگاه شیراز در باره مشخصات و صفات شایسته‌ای است که یک استاد باید دارا باشد و همچنین صفات و مشخصاتی که درخور مقام یک استاد دانشگاه نیست . آزمودنی‌ها صفات و مشخصاتی که درخور مقام یک استاد دانشگاه نیست . آزمودنی‌ها از بین دانشجویان زن و مرد دانشکده‌های ادبیات و علوم، مهندسی، کشاورزی دانشگاه شیراز انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه باز استفاده شد. عقاید دانشجویان طبقه‌بندی شد و فراوانی و درصد هر کدام از عقاید طبقه‌بندی شده محاسبه ...

دانش، مهارت ها و تجارب نیروی انسانی مجرب و کارآزموده ی صنعت نفت با خروج آن ها از حافظه ی صنعت نفت نیز پاک می شود. اجتناب از کوتاه مدت شدن حافظه ی تاریخی صنعت نفت و مستندسازی، انباشت، نگهداری و انتقال دانش ها، مهارت ها و تجاربی از این دست به نسلهای بعدی شرط لازم و کافی ارتقا روزافزون توانمندی های نیروی انسانی آینده صنعت نفت است که عهده دار توسعه، نوسازی و بهره برداری آن خواهند بود. بدیهی است که عدم توجه به انتقال ساخت یافته و سازمان یافته دانش و مهارت های گران قدری که از گذر س ...

هر زمان که تاریخ علوم و دستیابی بشر به دانش بررسی شده انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر به‌وسیله کتب و مقالات و نیز تدریس و تعلیم مطرح می‌شود. در این میان مهمترین عنصر در انتقال دانش به نسل بعدی معلمین بوده‌اند. بنابراین تدریس در تاریخ علوم و در طی قرون متمادی نقشی اساسی در پیشرفت بشر ایفا نموده است . اجرای تدریس اثربخش در کلاس و داشتن اهداف آموزشی روشن، بمنظور یاددهی و یادگیری بهتر، از اوایل قرن بیستم بصورت جدی مطرح بوده است . چگونگی تعامل دانشجو و استاد از دل مشغولیهای اصلی ن ...

با توجه به نقش مهم استاد در امر آموزش مسلما شناخت ویژگی های استاد نمونه از کاملترین منابع و عمل به آن توسط اساتید محترم کیفیت آموزش را ارتقا خواهد داد. تعیین برخی از ویژگی های اساتید مقطع بالینی در بخش های اصلی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مقایسه آن با ویژگی های اساد از نظر اسلام در سال 80-79 از نظر کارورزان. اساتید محترم چهار بخش جراحی، اطفال، داخلی و زنان-زایمان با استفاده از پرسشنامه ای که براساس منابع معتبر اسلامی تنظیم شده بود و حاوی 28 سوال بسته بود توسط تعداد ...

استادان یکی از عوامل اصلی دانشگاه هستند که نحوه‌ی عملکردشان در بازدهی کیفیت دانشگاه‌ها نقش اساسی دارد. بررسی مستمر و صحیح از نحوه‌ی عملکردشان می‌تواند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف استادان در جهت بهبود و ارتقاء و توانمندی سیستم آموزش موثر باشد.روش این پژوهش کیفی بود و نمونه‌ی آن 10 نفر از استادان و 20 نفر از دانشجویان در مقاطع مختلف دانشگاه الزهرا بودند که به‌صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی انتخاب شدن برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌ی بدون ساختاراستفاده شد، پردازش داده‌ها به روش ...

مراکز آموزش عالی برای تعیین شایستگی اساتید خود ملاکهایی را تعیین ، تا عملکرد آنها را مورد ارزشیابی قرار دهند و از این طریق استادان نمونه خود را مشخص و با استفاده از آن ، سعی می گردد کیفیت آموزش را ارتقا بخشند . این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی می باشد. جمعیت مورد مطالعه اساتید و دانشجویان دانشکده پزشکی زاهدان بوده است که به منظور بررسی و مقایسه نظرات دو گروه در مورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی در چهار جنبه شخصیت فردی ، دانش پژوهی ، روش تدریس و توانایی در ایجاد ارتباط و ...
نمایه ها:
استاد | 
معیار | 
نگرش | 

تحقیق حاضر در پی شناخت عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه شهید باهنر کرمان از دیدگاه اساتید و دانشجویان میباشد. به علت نظر خواهی از استادان و دانشجویان این تحقیق از نوع پیمایشی میباشد.در این تحقیق تنها به بررسی عوامل درون سازمانی دانشگاه پرداخته شده است که ابعادی مانند بهبود روشهای تدریس ، افزایش علاقه و انگیزه استادان نسبت به تدریس ، افزایش انگیزه دانشجویان نسبت به تحصیل ، بهبود محتوا و مواد درسی ، بهبود کمی و کیفی کتاب و کتابخانه ،بهبود کمی و کیفی امکانات و تجهیزات ضروری ...

بحث علم و علم آموزی و آداب آن از مسائل مهم در حوزه علوم اسلامی است . علماء و دانشمندان مسلمان تحت عناوینی همچون حق و تکلیف، در فقه و اخلاق به بحث در این مورد می پرداختند . نیاز به ش ناخت مجدد و بحث ازچگونگی کارآیی این مباحث در عصر حاضر نیازمند به آسیب شناسی جدی در این حوزه می باشد. علامه مجلسی اول نیز از جمله دانشمندانی است که به طرححقوق متقابل استاد و شاگرد می پردازد. از جمله حقوقی که وی برای استاد قائلاست عبارتند از: تکریم وی، عدم برتری جویی شاگرد ، توجه کامل به وی در هنگام ...