عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش با یادگیری مشارکتی اساتید دانشگاه اسلامی شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 92-91 می باشد.روش پژوهش همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شهر سیرجان می باشد.به این منظور 160 نفر از اساتید به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید.ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ساختار سازمانی رابینز و ایوانزویچ (2008) ،پرسش نامه مدیریت دانش جوزف حداد(2006)،و پرسش نامه یادگیری مشارکتی استفن چو(2004) بوده است.ا ...

درکشورما علی‌رغم تمایل به برنامه‌های ورزشی، نقش ورزش در گذران اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه بسیار ناچیزاست. از این‌رو، هدف از انجام این پژوهش، مطالعه وشناخت علائق، انگیزه‌ها و تنگناههای گذران اوقات فراغت اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تربیت مدرس وجایگاه ورزش در آن بوده است. این پژوهش، توصیفی وازنوع میدانی می‌باشد وجامعه آماری شامل7287نفراز اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگا تربیت مدرس می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد820نفربه روش خوشه‌ای و کاملا تصادفی به عنوان ...

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار یابی مقیاسی جهت ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد. این یک مطالعه آمیخته بر اساس تکنیک دلفی است. جامعه هدف کلیه اساتید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هستند. همچنین جامعه‌ی آماری مربوط به اجرای پرسشنامه جهت هنجاریابی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می-باشند. تعداد 30 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس به عنوان نخبگان این طرح انتخاب شدند. جهت هنجاریابی پرسشنامه 200 نفر از دانشجویان دانشگاه به ...

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و مولفه‌های رفتاری موثر اساتید دانشگاه در شکل‌گیری تفکر انتقادی دانشجویان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش آمیخته (ابتدا کیفی بعد کمی) است و از لحاظ هدف نیز در حیطه پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. روش‌های آماری مورد استفاده با توجه به ماهیت مطالعه، آزمون خی‌دو و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بودند. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی که در نیمسال اول 92-93 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها 4826 نفر (3 ...

گرچه نگرانی های زیادی نسبت به پاسخگویی در زمینه آموزش زبان انگلیسی ابراز شده است، به نظر می رسد که اکثر دروس انگلیسی برای اهداف آموزشی بجای اینکه بر پایـه مطالعات دقیق و خاص نیازسنجی طراحی شوند، بیشتر بر پایـه دیدگاه طراحان دروس و برنامه نویسان آموزشی تدوین شده اند. به منظور رفع شکاف موجود، در مطالعه حاضر سعی شده است که براساس رویکرد آموزش محور هاچینسون و واترز (1987) نسبت به نیازسنجی، به بررسی نیازهای آموزشی مورد هدف و یادگیری دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی رشته زبان وادبیات ...

این پژوهش با هدف بررسی رسالت دانشگاه در توسعه کارآفرینی انجام شده است.این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی بوده که به روش کتابخانه ای پس از مطالعه و فیش برداری از منابع تحقیق انجام شده است و سپس به تحلیل نقش دانشگاه در توسعهکارآفرینی به روش توصیفی-تحلیلی می پردازد. با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینی مبتنی بر دانش در نوآوری ضرورت توجه به آموزش و تربیت کارآفرینی در سطوح دانشگاهی بر کسی پوشیده نیست .توسعه رفتار پژوهشی و پرورش نیروی انسانی توانمند،نیازمند توجه خاص به کارآفرینی در مراکز ...