عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه توزیع گامایی چند متغیره‌ی تعمیم یافته را تعریف کرده و خواص متعدد و گوناگون این توزیع را تعمیم داده‌ایم. سپس یک رویکرد نظریه بیزی برای تعمیم در روش‌های استنباطی مرتبط با ماتریس Σ در نظر گرفته‌ایم. به علاوه نشان داده‌ایم که ماکسیمم برآوردگر پسین یک برآوردگر بیزی است. علاوه بر این، مشکل آزمون برای Σ را با استفاده از فاکتور بیزی تعمیم داده‌ایم. این روش یک راه حل فرم بسته برای Σ به صورت ریاضی بیان کرده است تنها روش دیگر استنباط بیزی برای توزیع گامای چند متغیره در ...

این پایان‌نامه، که بر اساس مرجع ‎[1]‎ تنظیم شده است‏، به تحلیل خطای A posteriori‎ معادلات با مشتقات جزیی به روش باقیمانده وزن‌های دوگان ‎‎می‌پردازد. به‌این‌صورت‎‎ که‏، ابتدا معادلات را به روش المان‌های محدود گالرکین مبتنی بر توابع پیوسته قطعه‌وار خطی در فضا و توابع ناپیوسته قطعه‌وار ثابت در زمان، حل می‌کنیم. ‌سپس خطا‌ی ‎A posteriori‎ را برای معادلات به روش باقیمانده‎‎ وزن‌های دوگان بدست می‌آوریم.‎‎ در نهایت به کمک خطای بدست آمده یک سازگاری‎‎ را برای این معادلات به کمک نرم‌افز ...

در این پزوهش اهداف اصلی و فرعی به شرح ذیل می باشد: الف) هدف اصلی: - بررسی دیدگاه کانت در مورد قضایای علم حساب ، منطق و هندسه -بررسی دیدگاه فرگه در مورد قضایای علم حساب ، منطق و هندسه -تحلیل و مقایسه دیدگاه دو فیلسوف با یکدیگر ب) اهداف فرعی: - بررسی نظریات کانت راجع به تعریف انواع قضایا - بررسی نظریات فرگه راجع به تعریف انواع قضایا در این پژوهش روش تحقیق به صورت ذیل است: جستجوی منابع کتابخانه ای و میدانی – مطالعه منابع – یادداشت برداری – طبقه بندی مطالب – تجزیه ، مقایس ...

موضوع رساله با عنوان "سازگاری درونی اندیشه های ابن سینا و آکوییناس در علم پیشین الهی و اختیار انسان" به دنبال امکان سازگاری ای است که بتواند در عین باور به این علم پیشین به نحو کلی نزد این دو متفکر، مدافع حفظ اختیار انسان نیز باشد تا اصل مسوولیت و تکلیف نیز در حوزه عمل انسانی معنادارگردد. بدیهی است که ارتباط علم پیشین الهی و پیوند آن با عنصر زمینی عملکرد انسان و حفظ اختیار، نقش عوامل طبیعی و حتی غیرمادی و مجرد عناصر خلقت را پررنگ و مرزهای علمی، عقلانی و دینی ایشان نیز ارزش ...