عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نوشتار حاضر بر اساس یافته‌های پژوهش گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد(1387) تنظیم شده است. هدف این پژوهش توصیف گرایش زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد به ازدواج مجدد در سال 1387 و تعیین عوامل موثر بر این گرایش بوده‌است. در تحلیل گرایش به ازدواج مجدد، از دو پارادایم رفتارگرایی و واقعیت گرایی استفاده شده است. جامعه آماری، زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد (5896 نفر) و نمونه تحقیق 160 نفر می‌باشد که به رو ...

هدف پژوهش: « مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی فرزندانی که والدینشان ازدواج مجدد کرده اند با خانواده های عادی و تک والدینی» می باشد. روش: در این تحقیق که از نوع علی- مقایسه ای می باشد از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قرچک ، تعداد 84 نفر دانش آموز دارای خانواده ازدواج مجدد و تعداد 68 نفر دانش آموز دارای خانواده تک والدینی ، شناسایی شد که همه آنها در تحقیق شرکت داده شد و تعداد 84 نفر دانش آموز دارای خانواده عادی از دو دبیرستان به صورت تصادفی واز هر دبیرستان 42 نفر، همتاسا ...

مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنان محروم از زوج پیشبینی شده است .اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط ،از رویکردی واقع بینانه و مصلحت گرایانه در جعل آن حکایت دارد .در این پژوهش ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی تعدد زوجات و برخی شرایط مانند عدالت ،تمکن مالی مورد بررسی قرارگرفته است .پژوهشگر با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای،آنها را با روش پژوهش تحلیلی و استنطاقی مورد تجربه و تحلیل قرا ...

تعهد به عدم ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل حقوقی است. بیشتر فقهای امامیه بر آنند که چنین تعهدی به معنی تحریم حلال است. بنابراین آن را تعهدی نامشروع و بر خلاف کتاب و سنت می‌دانند. نگارنده در این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که از آن جا که ازدواج مجدد به لحاظ شرعی و قانونی امری مباح و مجاز است دارنده حق در کمال اختیار و آزادی تعهد می‌کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند. لذا هر گاه کسی تعهد برترک امر مباح کند، حلالی را حرام نکرده است تا تعهد وی خلاف کتاب و سنت باشد و ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ازدواج مجدد مادران بر سلامت روانی فرزندان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی درمقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه انجام یافته است.جامعه آماری این تحقیق را کلیه فرزندان خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد(هم خانواده‌هایی که در آن ازدواج مجدد صورت گرفته و هم خانواده‌های تک‌والدی) که درمقطع راهنمایی و دبیرستان در سال تحصیلی 92 – 1391 مشغول تحصیل بودند ،تشکیل داده‌اند.در این مطالعه دوگروه شرکت داشتند: فرزندانی که مادران آنها ازدواج مجدد داشته‌اند، فرزندانی که ...

چکیده هدف این پژوهش، بررسی علل عدم تمایل زنان مطلقه به ازدواج مجدد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی از ازدواج مجدد در شهرستان قدس در سال 1392 بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه زنان سرپرست خانوارتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قدس تشکیل می دهد که حدود 1996 نفر می باشند ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران (322 نفر) تعیین شد.در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. روش جمع‏آوری اطلاعات براساس پرسشنامه محقق ساخته و همچنین مصاحبه و مشاهده به عنوان ...

ازدواج مجدد پدیده‌ای است که با بالا رفتن نرخ طلاق در کشور به سرعت در حال افزایش است، از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زناشویی در ازدواج‌های مجدد پس از طلاق است. روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است و در این راستا 10 نفر (6 نفر زن و 4 نفر مرد) از افرادی که پس از طلاق ازدواج مجدد کرده‌اند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده ا ...

هدف این پژوهش، بررسی میزان رضایتمندی زنان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی از ازدواج مجدد در منطقه 2 شهر کرج در سال 1392 بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه زنان فوت سرپرست و مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان البرز در منطقه 2می باشند را تشکیل می دهند ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران (360 نفر) تعیین شد.در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ایانجام شد. روش جمع‏آوری اطلاعات براساس پرسشنامه محقق ساخته و همچنین مصاحبه ومشاهده به عنوان ابزارهای تکمیلی بر روی نم ...

شرط عدم ازدواج مجدد زوج یکی از شرایطی است که زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح شرط کند، زوجه می تواند شرط کند در صورت تخلّف زوج از این شرط از حقوقی برخوردار شود. فقها و حقوق دانان در خصوص صحت و یا عدم صحت چنین شرطی اختلاف نظر دارند. با بررسی کتب فقهی و قانونی مشخص شد برخی این شرط را باطل و مبطل عقد نکاح می دانند و برخی تنها شرط را باطل می دانند ولی نکاح را صحیح می دانند و عده ای این شرط را صحیح می دانند. با توجه به روایاتی که دلالت برصحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد، و نیز منافات ندا ...