عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نوشتار حاضر بر اساس یافته‌های پژوهش گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد(1387) تنظیم شده است. هدف این پژوهش توصیف گرایش زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد به ازدواج مجدد در سال 1387 و تعیین عوامل موثر بر این گرایش بوده‌است. در تحلیل گرایش به ازدواج مجدد، از دو پارادایم رفتارگرایی و واقعیت گرایی استفاده شده است. جامعه آماری، زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد (5896 نفر) و نمونه تحقیق 160 نفر می‌باشد که به رو ...

مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنان محروم از زوج پیشبینی شده است .اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط ،از رویکردی واقع بینانه و مصلحت گرایانه در جعل آن حکایت دارد .در این پژوهش ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی تعدد زوجات و برخی شرایط مانند عدالت ،تمکن مالی مورد بررسی قرارگرفته است .پژوهشگر با جمع‌آوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای،آنها را با روش پژوهش تحلیلی و استنطاقی مورد تجربه و تحلیل قرا ...

در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای شرایط تعدد زوجات در فقه و حقوق، اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد و ضمانت اجرای تخلف از این شرط بررسی می شود. شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوعات بحث برانگیز در میان اندیشمندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفاء می دانند. بر پایه ی آیات قرآن و روایات، چند همسری هر چند حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید. و از ...

با وجود تمامی موفقیت هایی که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب در مورد زنان کشورمان شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد هنوز هم نیاز است به لحاظ فرهنگی و به دلیل وجود برخی باورها در بین قشرهایی از جامعه در مورد مسائل زنان، اقدامهای آموزشی به شکل زیر بنایی انجام شود. همانطور که می دانیم مردان در حقوق اسلامی اختیاراتی دارند که برخی از افراد از این اختیارات سوء استفاده کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختیاراتی ...