عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دارای نقش های جنسیتی مردانه،زنانه،دوجنسیتی و نامتمایز است.به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان تعداد 250 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است و از پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش نسبت به ازدواج هیل استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها برای سوال های پژوهشی از روش توصیفی و روش T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین آزمون دانک ...

ازدواج موقت کاملا مورد تائید شرع است و در صدر اسلام بدان عمل می شده است تا اینکه خلیفه دوم صراحتا آن را حرام اعلام کرد که مخالفت آشکار با سیره پیامبر (ص) و اصحاب ایشان بود. این حکم خلیفه همواره مورد استناد اهل سنت در تحریم متعه بوده است ولی شیعه به دلایل کافی از جمله آیات قرآن و عمل پیامبر اکرم (ص) و اصحاب آن حضرت به آن معتقد می باشند. در عرف جامعه به این نوع ازدواج به دلایل مختلف نگاه مثبتی وجود ندارد که با تبیین احکام و شرایط آن و ارائه راهکارهای لازم می توان این دید منفی ر ...

امروزه در کشور ایران ما شاهد تغییر روند ازدواج و متاسفانه افزایش طلاق در طبقات مختلف جامعه بخصوص در طبقات متوسط و پایین (چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ فرهنگی ) هستیم. در این پژوهش ابتدا با بررسی نرخ ازدواج ،سن ازدواج و گسیختگی ازدواج (که طلاق رایج ترین آن است) در یک جامعه آماری به بررسی علل موثر در روند پرداخته و سپس با ارایه راهکارهایی سعی بر تغییر این روند خواهیم داشت. ...

از غرایز مهم بشری،غریزه جنسی و حب به بقاء و فرزند است،و از آن جا که اسلام با هرزه گی،بی بند و باری،فراموشی و درآمیختگی نسل مخالفاست ،مسئله ازدواج و تشکیل خانواده را مطرح کرده است،بنابراین از فلسفه های مهم ازدواج ارضای غریزه جنسی،تسکین آرامش روان،تولید نسل وبقاء و حفظ آن می باشد.اولین و مهمترین منبع و مرجع در منابع اسلامی،قرآن کریم است که درآن برنامه های زندگی بشر مشخص و معین شدهاست.از جمله آن مسائل و موضوعات، موضوع ازدواج و پیوند خانواده است که آیات فراوان در آن باره نازل شده ...

پژوهش حاضر با هدف« علل دیرکرد در ازدواج مردان 50-30 ساله در شهر تهران( مورد مطالعه: مردان منطقه 4 شهر تهران) به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل مردان ازدواج نکرده در منطقه 4 شهر تهران بود. با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس، حجم نمونه 320 نفر توسط فرمول کوکران بدست آمده است. با ابزار پرسشنامه‌( شامل 42 سوال) که به کمک و نظر استاد راهنما توسط محقق طرح شده است، سوالاتی در خصوص ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی پرسیده شده است. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمو ...
نمایه ها:

اديان الهي و مكاتب بشري هريك نظرات و ديدگاه‌هاي خاصي را پيرامون چگونگي شكل‌گيري ازدواج بيان نموده‌اند كه اساس آن برمبناي ديدگاههاي فكري و نظري آنها مي‌باشد. اديان الهي با توجه به خاستگاه الهي بيشتر به جنبه معنوي و سعادت دنيوي اشاره نموده و مكاتب بشري به دنبال اهداف سياسي و قبیله‌اي خود بوده‌اند. اغلب آنها چهارچوب و ضوابطي را نيز براي ازدواج تأسيس كرده‌اند كه اين موضوع در ميان اديان الهي از شباهت بيشتري برخوردار است و از اين‌گونه ازدواج‌ها با عناويني همچون ازدواج‌هاي حرام، باط ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر نگرش دانشجویان به ازدواج انجام پذیرفته است. ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در حوزه عوامل فرهنگی و ازدواج و سپس به تدوین چارچوب نظری با تلفیق نظریه‌های مناسب و منطبق با هدف تحقیق پرداخته شده است. در حوزه عوامل فرهنگی از نظریات بوردیو، گیدنز و نوسازی در حوزه ازدواج از نظریات همسان همسری و مدرنیزاسیون استفاده جسته است. سپس با استفاده از تکنیک‌های آماری و چارچوب نظری تحقیق درصدد برآمده تا تأثیرپذیری نگرش افراد به ازدواج را با مؤلفه‌های ...

ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است.که دین مقدس اسلام به آن اهمیت فراوانی داده است. و آن را از بهترین سنت های دینی شمرده، که مایه برکات بی شماری است .استوارترین و برترین برنامه برای جلوگیری از گناه، صیانت جامعه و نجات نسل جوان از سقوط در منجلاب منکرات، ابتذال و فحشاء، ازدواج است. مشکلات ازدواج مولد توقعات عجیب انسان‌ها است، که برخی از آنها را خانواده‌ها ایجاد می‌کنند. و تعدادی مولود عوامل محیطی و تحولات پر سرعت عصر جدید هستند. جوانان نیز خواسته یا ناخواسته آنها را پذیرفته، ...
نمایه ها:
مهریه | 

همسر گزینی و ازدواج، یکی از مهمترین آیین های اجتماعی است که ضمن منجر شدن به شکل گیری نهاد خانواده،می تواند بر دیگر پدیده و نهادهای اجتماعی تأثیر گذارد. مظاهر این آیین، متأثر از طبقات اجتماعی،جغرافیا و فرهنگ عامه در در میان جوامع مختلف بسیار متنوع است. لیکن ازدواج های دربار خلفای عباسی به دلیل قرار گرفتن در پاره ای از مقررات و مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی،تابع آیین خاص خود بوده است. نفوذ فرهنگ ایرانی، در نتیجه ی حضور امراء، وزراء و کارگزاران ایرانی در نقش های متعدد درباری و ...