عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 305

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خداوند متعال ازدواج را سفارش نموده است تا زن و مرد در سایه آن بیارامند و یکدیگر را قوت قلب باشند و با شدت وحدت علاقه در کسب رزق حلال و تربیت اولاد صالح بکوشند.آنچه میان زن و مرد لازم است مودت و محبت است و خداوند نیز وعده تأمین معاش و افزایش روزی را داده است. ازدواج قطع نظر از موقعیتی که در مذهب دارد از نظر فطری و اجتماعی نیز در خور توجه است چه آن که فطرتاً موجودات میل به نوع مخالف داشته و خالق یکتا موجودات را زوج خلق کرده است میل به ازدواج را در نهاد بشر و شوق به آن را در ضم ...

موضوع این نوشتار؛تأخیر در ازدواج از منظر اسلام می-باشد.ازدواج، سنت حسنه ای است که مورد تأکید اسلام قرار گرفته است.اهمیت ازدواج تا آن جاست که ارتباط تنگاتنگی با تداوم نسل و حیات آدمی دارد. گاه درجریان شکل گیری این امر مقدس؛ عوامل مختلفی، مانع ایجاد می‌کند. با توجّه به مفهوم عمیقی که ازدواج در زندگی بشر و سعادت و کمال او دارد، عوامل و موانع آن می تواند، روند آدمی را در رسیدن به یک زندگی سعادتمند تسریع یا کُند نماید. هدف این نوشتار بررسی پدیده تأخیرازدواج وشناسایی عوامل وآثار خ ...

هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دارای نقش های جنسیتی مردانه،زنانه،دوجنسیتی و نامتمایز است.به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان تعداد 250 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است و از پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش نسبت به ازدواج هیل استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها برای سوال های پژوهشی از روش توصیفی و روش T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین آزمون دانک ...

ازدواج درحقیقت نوع شکل یافته وفرهنگ مآبانه زوجیت است . همگام با تحولات گوناگون ،ازدواج نیز متحول گردید.وجود بافتهای مختلف خانوادگی در طی سالیان متمادی تبین ازدواج برمبنای کارکرد افراد وتبین اولویتها بر اساس مقتضیات زندگی زیستی بشر مبین همین امراست . به طور کلی تفاوت در نحوه اقدام به ازدواج از روزگار کهن تا امروز نشانه تغییر در بافت فکری وفرهنگی انسان به مرور زمان می باشد . هر قدر که روابط اجتماعی پیچیده تر گردد و به هر میزان که شکل ازدواج از حالت سنتی خارج گردد به همان نسبت ...

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان متمایل به ازدواج و ازدواج گریز است که به روش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور جهرم در سال تحصیلی1393-1392بود، نمونه مورد بررسی271دانشجوبود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بلوغ عاطفی (سینگ و بهارگاوا،1990) و پرسشنامه تمایزیافتگی خود (اسکورون و اسمیت،2003 ) و پرسشنامه رغبت سنج ازدواج (حیدری، مظاهری و پوراعتماد، ...

با توجه به اينکه ازدواج يکي از مراحل مهم زندگي بشر است محققين و پژوهشگران همواره در پي شناخت بيشتر آن و يافتن راه هايي براي بهبود زندگي بشر بوده اند. دانشمندان اسلامي نيز با بررسي آيات و روايات درصدد يافتن ازدواج مطلوب از نظر اسلام بوده و در اين زمينه کتب زيادي تأليف کرده اند. با اين وجود گستردگي بحث تا جايي است که همواره با کمک گرفتن از علوم مختلف و از جنبه هاي گوناگون مي تواند مورد بررسي قرار گيرد و احيانا نتايج و راهکارهاي جديدي يافت شود. يکي از علومي که در اين زمينه مي ...

تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان ازدواج می باشد. "ازدواج" و "تابعیت" در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار می گیرند. هریک از کشورها براساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظریه های استقلال تام، استقلال نسبی، و وحدت تابعیت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع نموده اند. روش قانون مدنی ایران "وحدت تابعیت خانواده" و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه است. این نوشتار به ...

هدف کلی این تحقیق، بررسی متغیرهای جمعیتی- اجتماعی موثر بر افزایش سن ازدواج دختران دانشگاه‌های تهران (مطالعه‌ی موردی زنان شاغل به تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران) می‌باشد. با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسش‌نامه، 387 زن ازدواج کرده شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های تهران با روش نمونه‌گيري خوشه‌ای طبقه‌بندی‌شده مورد سوال قرار گرفتند. متغیرهای مورد استفاده برای تبیین افزایش سن ازدواج دختران دانشگاه‌های تهران عبارتند از: مقطع تحصیلی، محل سکونت، درجه‌ی توسعه‌یافتگی ...

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – فرهنگی –اقتصادی بر تغییرنگرش سن ازدواج جوانان شهر تهران منطقه 4 ناحیه 2و3 در سال-1390 توسط محقق رویا طاهری پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق شناخت تگناها و محدودیت ها در خصوص ازدواج جوانان و ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص رفع موانع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بر سر راه ازدواج جوانان و نگرش آنها به ازدواج است. در این تحقیق به این می پردازیم که آیا درآمد خانوار و تحصیلات و دینداری و اشتغال و پایگاه اجتماعی خانواده در تغییر نگرش ...