عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 663

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ازدواج یکی از مهمترین رویدادهایی است که تقریبا تمام ابعاد زندگی انسان را برای حدود نیم قرن تحت تاثیر قرار می دهد.مقاله حاضر به بحث راجع به ازدواج در دو بخش می پردازد.بخش اول به مراحل ازدواج و ویژگی های آن اختصاص دارد. در این بخش، مراحل ازدواج در سه دوره: قبل از انتخاب همسر، در آستانه انتخاب همسر، و پس از انتخاب همسر به بحث گذاشته می شود و در هر مرحله به ویژگی ها و برخی از آسیب های احتمالی آن اشاره می شود. بخش دوم مقاله به سبک های ازدواج که عمدتا با مایه های عاطفی است و سبک ه ...
نمایه ها:
ویژگی | 
نگرش | 
رضایت | 

ازدواج یکی از مهم ترین مسائلی می باشد که از نظر اسلام دارای اهمیت زیادی است. بهداشت و سلامت روانبر روی موفقیت در ازدواج وخانواده موثر است. ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی از جنبه های مختلف قابلمطالعه و تحقیق می باشد با توجه به اهمیت و تاثیر موثر زندگی زناشوئی بر جنبه های مختلف زندگی بررسیمیشود . ازدواج و عوامل موثر برآن امری حیاتی محسوب میشود . از انجاکه تغییرات بنیادی و اجتماعی درروابط افراد تاثیر دارد ازدواج امری طبیعی محسوب میشود. خداوند در قرآن کریم ازدواج را مایه ی آرامش ...
نمایه ها:

این مطالعه در سال 1370 با استفاده از اطلاعات بدست آمده از طرح سلامت و بیماری معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی شده است که جمعیت ایران بصورت خوشه های 7 خانواری مورد بررسی قرار گرفته و 12109 نمونه مربوط به زنان 49-15 ساله می باشد. یکی از اهداف تحقیقات باروری جهانی بدست آوردن برآوردهایی برای میزان باروری و آنالیز روند باروری می باشد. بدین منظور زمان تولد و رتبه تولد فرزندان زنده بدنیا آمده بر اساس سن کنونی مادر و طول مدت ازدواج زنان مورد بررسی قرار گرفته اس ...

هدف : -1 پی‌بردن به درک و فهم و میزان آگاهی‌های دختران در آستانه ازدواج -2 پی‌بردن به نقاط ضعف دختران در زمینه اطلاعات لازم برای ازدواج. خلاصه: -1 بین اطلاعات و آگاهیهای دختران در آستانه ازدواج در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. -2 نیاز آموزشی آنان چنین است : الف ) آموزش روابط اجتماعی و انسانی. ب ) آموزش مذهب و فلسفه حیات و جهت‌دار کردن هدف ازدواج. ج) آموزش نحوه انتخاب همسر و نحوه تربیت فرزند. ...
نمایه ها:
دختر | 
قزوین | 
همسر | 
فرزند | 
آگاهی | 

ازدواج یکى از اساسى ترین و در عین حال حساس ترین مراحل زندگى انسان به شمار مى رود. انسان بنابر سرشت و ماهیتوجودى خویش و وابستگى به غیر در پاسخ به نیازهاى درونى و بیرونى خود همواره از فردگرایى گریزان بوده است. از دیدگاهجامعه شناسی،ازدواج یک قرارداد اجتماعى و ضامن بقاى نسل انسان است و آرامش و امنیت در یک جامعه،نتیجه ازدواج سالم ومحیط آرام بخش خانواده است. از آنجائیکه ازدواج عامل پیدایی خانواده و تاخیر و عقب افتادن آن باعث تاخیر در پیدایش وشکل گیری خانواده های جدید است موضوع قابل ...
نمایه ها:
سن | 

نسبت حسنه ازدواج همانند سایر نقاط کشور در میان اهالی ساکن در این استان بعنوان عملی پسندیده رایج می‌باشد و از قدمت خاصی برخوردار است و مسایل مربوط به طلاق از جمله معضلاتی است که به تبع وضعیت اجتماعی و فرهنگی کشور در این استان نیز بروز کرده است . در سال 1355 متوسط سن ازدواج استان معادل 25/6 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه در سطح کشور (معادل 27/2 درصد) پایین‌تر بوده است . در سال 1375 این رقم به 28/1 سال ارتقاء یافته که نسبت به سال 55 معادل 2/5 درصد افزایش یافته است . ...

در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی است از بررسی فرم و آزمون پاپ اسمیر 1000 خانم مراجعه کننده به 3 درمانگاه کاشان در فاصله زمانی بهار 1375 نتایج زیر بدست آمده است: از 1000 آزمون پاپ اسمیر ارسالی به آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده پزشکی کاشان 530 نفر پاپ اسمیر غیر طبیعی داشته اند که به عنوان گروه مورد و 470 نفر پاپ اسمیر طبیعی داشته اند که به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شده اند. پاپ اسمیر غیرطبیعی شامل سرویسیت اختصاصی 46 نفر و دیسپلازی 8 نفر می باشند. مراجعه کنندگان شیهر ...
نمایه ها:
کاشان | 
سن | 
1375 | 

-1 بین اطلاعات و آگاهی‌های دختران در آستانه ازدواج در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. -2 نیاز آموزشی آنان چنین است : الف - آموزش روابط اجتماعی و انسانی. ب - آموزش مذهب و فلسفه حیات و جهت‌دار کردن هدف ازدواج. ج - آموزش نحوه انتخاب همسر و نحوه تربیت فرزند. ...
نمایه ها:
دختر | 
قزوین | 
آگاهی | 

مسیله پذیرش مسیولیت در روابط اجتماعی و اهلیت برای استیفای حق دارای اهمیت ویژه ای است از این منظرسن شروع آن مورد توجه بسیای از نظام های حقوقی است. انسان در دوران کودکی دارای حقوقی است اما به دلیل نقصان در فهم و ادراک و کامل نشدن اراده فاقد مسیولیت بوده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در فقه اسلامی بلوغ نقطه شروع مسیولیت و اهلیت برای استیفای حق است به همین علت فصل نخست با هدف پاسخ به این سوال که بلوغ چیست و سن شروع ان کدام است نگارش شده است. در این فصل به تبیین مفهوم بلوغ پرداخته ...
نمایه ها:
فقه | 
بلوغ | 
maturity | 
Marriage | 
سن | 
Age |