عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حبوبات به عنوان دومین منبع غذایی انسان پس از غلات مطرح بوده واز نظر تأمین نیاز غذایی جامعه، زراعی، کشاورزی پایدار و سودمندی اقتصادی نیز نقش مهمی را ایفا می‎کنند. در این میان لوبیایکی از مهم‌ترین حبوبات و از قدیمی‌ترین محصولات کشاورزی است، که در بسیاری از مناطق جهان به عنوان یکی از منابع غذایی باارزش مصرف می‌شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف لوبیا معمولی (Phaseolus vulgaris) به تیمارهای کودنیتروژنو ازتوباکتر کروکوکوم در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در ...

ازتوباکتر یک باکتری آزادزی تثبیت کننده نیتروژن مولکولی است که دارای گونه‌های مختلفی می‌باشد. از مهمترین گونه‌های آن می‌توان به کروکوکوم، وینلاندی و بیجرینکی اشاره کرد. برخی از نژاد‌های این گونه علاوه بر توان تثبیت ازت، قادرند مواد محرک رشد گیاه همانند انواع اکسن‌ها، جیبرلین‌ها، سیتوکینین‌ها، ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و همچنین مواد بازدارنده رشد عوامل بیماریزای گیاهی را سنتز کنند. از مایه تلقیح ازتوباکتر برای محصولات مختلف از جمله گندم، ذرت، ارزن، گوجه‌فرنگی و غیره استفاده می‌ ...

در این تحقیق 46 نمونه از خاکهای زراعی مختلف استان تهران جمع آوری و پس از جداسازی از تو باکترها و انجام مراحل خالص سازی و شناسایی گونه کروکوکوم، سویه‌های برتر از نظر توان تشبیت نیتروژن انتخاب و در یک آزمون گلخانه‌ای بر روی گندم مورد بررسی قار گرفتند. طرح آزمایش در قالب بلوکهای کاملا" تصادفی به صورت فاکتوریل شامل 4 نوع تیمار تلقیح با ازتوباکترکروکوکوم، 4 تیمار ماده آلی و 2 سطح نیتروژن در 4 تکرار بود. محصول پس از دو ماه برداشت و پارامترهای رشد اندازه گیری شدند و داده‌ها با برنام ...

بابونه‌ی آلمانی با نام علمیMatricaria chamomilla L. ، یکی از مهمترین گیاهان دارویی اسانس‌دار است که از آن در صنایع مختلف داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده‌ها‌ی فراوانی می‌شود. به ‌منظور بررسی اثر کودهای زیستی افزاینده‌ی رشد گیاه و سطوح مختلف کود نیتروژنی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه، آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای باکتری‌ در چهار سطح (B0‌: عدم مایه زنی با باکتری، ‌B1: مایه زنی با ازتوباکتر کروکوکوم، B2‌: مایه زنی با آزوسپیریلوم لیپوفروم و ...

ازتوباکتر یک باکتری آزاد زی تثبیت کننده ازت است که در بعضی از کشورها به عنوان کود بیولوژیک مصرف می شود. در این تحقیق 19 نمونه از خاکهای مناطق مرتعی میشوداغ و خواجه جمع آوری و پس از شمارش باکتری رابطه بین جمعیت ازتوباکترکروکوکوم با پارامترهای مختلف خاک و نوع پوشش گیاهی بررسی شد.نتایج حاصل نشان داد که جمعیت باکتری در منطقه میشوداغ با نوع پوشش گیاهی و همچنین مقدار کربن آلی خاک همبستگی مثبت معنی داری داشت و پارامترpH در منطقه خواجه با جمعیت باکتری همبستگی منفی معنی داری نشان داد ...

این تحقیق با هدف جداسازی و خالص‏سازی باکتری بومی آزوسپیریلوم برازیلنس و اثرات تلفیق آن با باکتری ازتوباکتر کروکوکوم روی رشد گندم رقم الوند انجام گردید. توانایی PGPR بودن این باکتری‌ها در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای در تلقیح به تنهایی و یا تلفیق با کود اوره و مواد آلی برای ترقی دادن عملکرد، شاخص‌های رشد و جذب مواد غذایی گیاه گندم انجام گردید. نمونه‌های خاک و ریشه گندم از نواحی اطراف شهر گرگان جمع‌‌آوری گردید و سویه‌های باکتری آزوسپیریلوم از طریق محیط‌های کشت اختصاصی ( RC, Nfb ...

چکیده ندارد.